STANISŁAW TWORKOWSKI : POLSKA BEZ ŻYDÓW

 

STANISŁAW TWORKOWSKI

 

POLSKA BEZ ŻYDÓW

 

Nakładem Stronnictwa Narodowego powiatu Warszawskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZAWA 193 9.

Złożono w linotypowni Z. Źółtowskiego Druk. H. Hyndle i M. Styss, Warstawa, Zielna 41

 

 

 

 

PRZEDMOWA.

Autor niniejszej książki podał to przystępnej formie garść informa­cji i uwag w sprawie żydowskiej, o roli Żydów w Polsce i ich rozkła­dowym wpływie na społeczeństwa
chrześcijańskie.

Niechaj ta książka idzie w świat i służy każdemu, kto nad zagadnie’
niem żydowskim dotąd się nie zosta nawiał i niech dopomaga najszer­szym warstwom polskiego społeczeń­stwa do uświadomienia, jak groźnymdla naszego narodowego życia jest
niebezpieczeństwo żydowskie.

JĘDRZEJ GIERTYCH.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

I Żydzi groźnym wrogiem Polski.

W listopadzie 1938 r. obchodziliśmy dwudziestolecie niepodległości naszej Ojczyzny. Było święto. Powiewały chorągwie narodowe. Odbyły się nabożeństwa, defilady, przedstawienia.

Tak wyglądała uroczystość niepodległości na zewnątrz, ale wewnątrz swej duszy narodowej, Polacy dobrze wie­dzą, iż niepodległość nasza jest niezupełną.

Wprawdzie wyzwoliła się Polska z niewoli trzech okrut­nych ciemięzców, którzy zatruwali nam duszę, deptali na­szą ziemię i męczyli naród polski, ale pozostał najgroź­niejszy, czwarty wróg, który się wżarł do duszy narodu polskiego, depcze naszą ziemię i zjada nasz chleb doczesny.

Tym czwartym groźnym wrogiem Polski Żydzi

 

+ + +

 

Na wybrzeżu afrykańskim istniało w starożytności miasto Kartagina, które doszedłszy przy pomocy handlu i przekupstwa do niezmiernych bogactw i potęgi, poczęło zagrażać niepodległości Rzymu.

Wpływ na rządy państwa miał podówczas mąż suro­wych obyczajów, wielki nauczyciel i reformator swego narodu – Katon. Oceniał on należycie niebezpieczeństwo grożące Rzymowi

W gorących i wspaniałych przemówieniach do ludu i senatu, lekceważącego handlujących „geszefciarzy”, na­woływał do nieubłaganej walki z Kartaginą.

Każde przemówienie Katona rozpoczynało i kończyło się słowami:

Carthago delenda est – Kartagina musi być zniszczona.

Katon osiągnął cel swoich wysiłków. Naród się ocknął w ostatniej chwili i po strasznych wojnach, kosztem nie­słychanych strat, zniszczył Kartaginę i ocalił swoją Ojczyznę.

 

+ + +

 

Pośród tych, którzy walczyli o Polskę Niepodległą i Wielką, na wzór Polski Chrobrego, stanął wolą Opatrz­ności naznaczony na duchowe przewodnictwo Narodu, wielki wskrzesiciel niepodległości naszej, Roman Dmowski

Potęgą swej woli i geniuszem rozumu przyczynił się do wyzwolenia Polski z jarzma trzech zaborców i wskazał narodowi czwartego, może najgorszego wroga, którym jest Żydostwo.

Roman Dmowski walczył z tym najeźdźcą całe życie i ludziom, wiernym Jego idei Wielkiej Polski, skupionym w Obozie Narodowym i całemu wreszcie narodowi pol­skiemu, walkę z żydostwem przekazał, jako najwięk­szy narodowy i państwowy obowiązek, bez spełnienia którego nie będzie nigdy Pol­ski prawdziwie wielkiej, prawdziwie zjednoczonej, narodowej, wiernej Chrystusowi Panu i Jego świętej Ewangelii.

Aby Polska była według testamentu Chrobrego – Polską Jagiełłów, Batorych i Dmowskich, Polską „przed­murzem chrześcijaństwa”, Polską o którą prosimy Królowę naszą i Matkę, Panienkę Jasnogórską:

… polską godziwą, Polską sprawiedliwą, Ojczyzną dla ubogich,

Polską dla Polaków, Polską Katolickiego nabożeństwa, Polską dla ludzi wolnych, sytych, czystego sumienia, uczciwości i miłosierdzia – Wielką Polską”… *)

to Naród Polski musi usunąć z pośród siebie Żydów.

Usunąć z naszej Ziemi i jej granic.

Usunąć z naszej gospodarki narodowej, handlu prze­mysłu, rzemiosła.

Usunąć z naszego ducha, z naszych szkół nauki, z książki, z pism, filmu, teatru, muzyki.

 

 

„Judea delenda est” – Żydzi muszą opuścić Polskę!

 

Z „Modlitwy o Wielką Polskę


 

 

II Żydzi przed przyjściem Zbawiciela.

 

Aby się wyzwolić z pod jarzma czwartego najeźdźcy trzeba dobrze poznać Żydów i ich historię.

Żydów powołał Pan Bóg na wiele wieków przed Chrystusem Panem, i uczynił „narodem wybranym”. Wy­branie polegało na tym, iż Żydzi mieli być na ziemi tym jedynym narodem, który miał przechowywać wiarę w prawdziwego Boga, i przygotować ludzkość na przyjś­cie Zbawiciela.

„Wybranemu narodowi” posyłał Pan Bóg świętych mężów, proroków, królów i kapłanów, którzy otrzymywa­ne od Boga prawdy zapisywali w świętych Księgach Sta-Tego Testamentu.

Naród żydowski w planach Bożych miał być, jakgdy-by szlachetną szkółką ludzką wśród dzikości pogaństwa; miał być urodzajną glebą, z której wyrośnie Mesjasz, a Mesjaszem tym, czyli oczekiwanym przez grzeszną ludzkość Bogiem – Człowiekiem, był Jezus Chrystus.

Żydzi jednak już w tych prastarych czasach, otrzymu­jąc na każdym kroku od Boga rozmaite dobrodziejstwa, lekceważyli prawa Boskie, a w momencie, kiedy im Bóg

dyktował przez Mojżesza na górze Synaj Dziesięcioro Bożego Przykazania, bezwstydnie i bluźnierczo ulepili u «stóp góry, złotego cielca i poczęli naokoło niego tańczyć, czcząc złoto, jako swego boga i cel ostateczny.

Karał ich Bóg surowo za to sprzeniewierzenie i za ich. nikczemny charakter. Oddawał w niewolę, burzył im. świątynie.

Chwilowo, pod wpływem kary Bożej Żydzi się nawra­cali, ale poprawa była nieszczera; niebawem znów powra­cali do swoich występków.

„Odrzucę was…

I dam was na urąganie wiekuiste i na sromotę wiecz­ną, która nigdy nie będzie zapomniana”. (Jeremiasz-23, 30)

Taką straszliwą karą napiętnował Bóg sprzeniewier-czego Izraela.

Wszelako Bóg wypełnił to co zapowiedział przez Pro­roków. W noc Bożego Narodzenia, przyszedł na ziemię-Mesjasz, Zbawiciel ludzkości.

W stajni Betleemskiej narodziło się z Matki – Dziewicy Dziecię Boże, Pan nasz i Bóg, Jezus Chrystus.

 

III Jezus Chrystus a Żydzi.

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię aby odkupić ludz­kość z jej upadku, zwanego grzechem pierworodnym.

Buntowi, pysze człowieka – Adama, przeciwstawił się przez uległość woli Bożej i pokorę, Człowiek – Je­zus, ale ten Człowiek był zarazem Bogiem, który zadosucz-uczynil majestatowi Ojca za winy całej ludzkości, poczy­nając od pierwszych naszych rodziców, aż do ostatniego człowieka, który będzie żył na ziemskim globie.

Chrystus Pan nas odkupił, i przez swój Boski przy­kład i najświętszą naukę, stał się wzorem i dro­gowskazem ludzkości… Światłem, które jaśnieje pośród ciemności życia, i życiem, które nawet śmierć nie potrafi unicestwić.

W Nim jest jedyna nadzieja człowieka, jedyne wyz­wolenie z naszego zła i niemocy. Jego nauka to najdosko­nalsze prawo, które, gdyby ludzie chcieli wprowadzić w swoje doczesne sprawy, usunęłoby bezpowrotnie nie­dolę ucisk i krzywdę, i dałoby człowiekowi pokój i szczęś­cie.

Jak zachowywali się Żydzi wzglę­dem Chrystusa Pana i Jego nauki?

Od chwili wystąpienia Jezusowego, obserwowali Go z zaciekawieniem i niepokojem.

Tak, to był oczekiwany Mesjasz.

Na Nim spełniły się proroctwa. Nauka i cuda, towa­rzyszące Mistrzowi z Nazareth, również potwierdzały Boskie posłannictwo Jezusa. Żydzi jednak nie takiego oczekiwali Mesjasza.

Wbrew woli Bożej, wbrew Pismu świętemu, Mojże­szowi i prorokom, marzyli oni o Mesjaszu, który im da potęgę doczesną, potęgę złotego cielca.

Jezus gardził złotem. Urodzony w stajence, ubogi tak,-

„iż lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, a Syn człowieczy niema gdzieby

głowę skłonił”. (Ewang. Św. Mateusza 8, 20)

głosił Ewangelię ubóstwa, miłości i pokory, a szukanie Królestwa niebieskiego postawił jako główny cel ludzkie­go życia we wszystkich jego przejawach i formach, w ro­dzinie i społeczeństwie, w ustroju narodowym i państwo­wym, w polityce, rządach i gospodarce…

Żydzi zawiedli się na Chrystusie Panu. Zawód ten rychło zamienił się w straszliwą, szatańską nienawiść.

Powstał przeciwko Jezusowi spisek, na czele którego stanęła ówczesna Najwyższa Rada Żydowska Sanhedryn – ten pierwszy zarodek lóż masońskich – która rozpoczęła nieubłaganą walkę z Bogiem – Człowiekiem, walkę, trwającą aż do dnia dzisiejszego.

Zbawiciel, którego Boskie Serce pełne było współczu­cia i wyrozumiałości dla nędzy ludzkiej, zarówno ducho­wej jak i materialnej, który przebaczył żałującej za swe winy grzesznicy i pokutującemu łotrowi na krzyżu, nie mógł znaleźć w swym sercu przebaczenia dla tych „wę­żów”, rodzaju jaszczurczego”, „obłudników pełnych nie­prawości i łupiestwa”. (Ewang. św. Mateusza 23.)

Oznajmił ludzkości, iż Żydzi utracili na wieki swe posłannictwo a ich przywódcom, faryzeuszom oświadczył:

„Wyście z ojca diabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie”. (Ewang. św. Jana 8, 44),

i rzucił im przerażające, ośmiokrotne: „biada”.

Żydzi postanowili Jezusa zamordować.

Rozpoczął się najbardziej zbrodniczy proces na ziemi. Piłat, który jako namiestnik rzymski, miał wydać wyrok na Niewinnego, próbował ratować Chrystusa.

W tym celu zestawił dwie osoby, będące symbolami dobra i zła na świecie. Jezusa – Najwyższe Dobro i Świętość, oraz Barabasza – nikczemnego zbrodniarza.

Było to jakby zestawienie dwóch idei, z których jedną miał wybrać naród żydowski. Żydzi wybrali zbrodnię. Ich ideą stał się Barabasz.

Boga-Człowieka skazali na śmierć krzyżową, a niena­wiść ku Niemu przekazali następnym pokoleniom:

„Krew Jego na nas i na syny nasze”. (Ewang. św. Mateusza 27, 25).

I od tego czasu, kiedy postać Boga – Człowieka stała się dla nas najwyższą świętością, a krzyż Jego, naszą je­dyną nadzieją, dla Żydów Jezus i Jego dzieło stało się przedmiotem nienawiści.

Z całą zaciekłością, właściwą tej okrutnej, namiętnej rasie, występują przeciwko tworzącemu się Kościołowi, na co skarży się już Paweł Apostoł:

„Żydzi, którzy Pana zabili Jezusa i proroków i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszyst­kim ludziom się sprzeciwiają, przeszkadzając nam przepowiadać poganom, iżby byli zbawieni, aby zaw­sze dopełniać grzechów swoich; przyszedł bowiem na nich gniew Boży aż do końca”. (List do Tessalo-niczan 2, 15 – 17).

Wypędzeni z ziemi obiecanej, odtrąceni od Boga, prze­stali oczekiwać Mesjasza, utworzyli sobie nową religię, za­wartą w Talmudzie, według której Żydzi są mesjaszem świata, a celem tego mesjanizmu ży­dowskiego jest zniszczenie chrystianizmu i rzucenie narodów świata pod nogi Izraela, na wieczną niewolę i pohańbienie.

Przy pomocy Antychrysta i złota dążą Żydzi do urze­czywistnienia swej pseudo-mesjańskiej idei, a tam gdzie bodaj na chwilę uda im się osiągnąć władzę, płynie stru­mieniami krew chrześcijan. Kościoły są wysadzane w po­wietrze. Stawiane są pomniki Judaszowi Iskariocie, a roz­strzeliwane posągi Chrystusa Pana; zaś w tabernakulum, w którym przechowywana jest nasza najwyższa Świętość, Jezus – Eucharystyczny, zbrodnicze ręce żołdaków wrzuca­ją wybuchające granaty (Rosja Sowiecka i Hiszpania czer­wona w 1938 r.).

 

IV. Talmud.

Chcąc naprawdę poznać kim są Żydzi, trzeba uważ­nie przeczytać księgę, która jest odbiciem duszy żydow­skiej, według której każdy Żyd myśli, działa i nienawidzi Jest to Talmud, księga przewrotno­ści i kłamstwa,

„.który, jako całość, jako kodeks życia i kodeks prawa jest jedynym w swojej potworności i nie­dorzeczności.” 1)

Księga pełna najgłupszych zabobonów, przepojona na* wskroś taką nienawiścią, jakiej my, chrześcijanie i aryj-czycy, nawet zrozumieć nie możemy.

Talmud ujmuje życie duchowe i doczesne Żyda w klamry drobiazgowych przepisów.

Każdy krok Żyda jest w tej przedziwnie potwornej książce odmierzony.

Od najmłodszych lat Żydziak w kahale słucha „mą­drości” Talmudu, która streszcza się w nakazie:

Zachować swoją odrębność i niena­widzić.

Nienawidzić przede wszystkim Jezusa Chrystusa, Je­go Najświętszą Matkę i chrześcijan. W Talmudzie jest pełno najohydniejszych bluźnierstw przeciwko Panu Jezu­sowi, nie możemy ich tu oczywiście przytaczać, ze względu na profanację naszych największych świętości.

Talmud jest tak zbrodniczą księgą, iż wielokrotnie władze świeckie i duchowne wydawały przeciwko niej su­rowe rozporządzenia. Np. Grzegorz XIII (1581 r.) na tych, którzy przechowują książki talmudyczne, naznacza karę:

…„niech ukarzą przestępcę rózgami, do galer, nawet na zawsze, na konfiskatę mienia, wygnanie i inne surowe kary”.

Podobnie wystąpił Klemens VIII (1593), potępiając

„Talmud… zawierający obelgi, bluźnierstwa prze­ciwko Bogu, Trójcy Św… Krzyżowi św… Kościoło­wi.. Stolicy Apostolskiej, oraz bezwstydne i rozpust­ne… opowiadania”

Podajemy dla uświadomienia czytelnika niektóre ustępy z Talmudu:

KIM SĄ CHRZEŚCIJANIE WEDŁUG TALMUDU?

Nazywamy się w Talmudzie: „A k u m”, czyli bał­wochwalcy. Goj, co znaczy – poganin. „N o-chrim” – obcy.

Jesteśmy „mordercami”

„Nie będzie się przyjaźnił Izraelita z akumem, dla tego, że oni są podejrzani o morderstwo”. (Księga Szulchan aruch). Jesteśmy „nierządnicy i zboczeńcy”.

„Nie należy umieszczać zwierząt w zagrodach go-gojów, ponieważ podejrzani o skłonność do czworonożnych”. (?) Jesteśmy jako zwierzęta.

„Kobieta (żydówka) jeśli wyjdzie z łaźni rytual­nej (mykwy), a zobaczy psa lub osła lub „akum” (chrześcijanina) lub świnię: powinna się z powro­tem umyć”. (Szulchan aruch).

„Stworzył ich (Bóg) w kształcie ludzi na cześć Izraela, nie są bowiem stworzeni w innym celu, jak dla służenia im (Żydom) dniem i nocą; i nie można im dać nigdy odpoczynku ni dniem ni nocą…

Nie przystoi bowiem Izraelicie, aby mu służyły zwierzęta we własnej postaci, lecz zwierzęta w po­staci ludzkiej”. (Talmud, Księga Midrasz talpiot).

„Psa więcej należy szanować niż jego (chrześci­janina)”.

„Nasienie jego (goja) uważa się za nasienie zwierzęcia”, a pożycie małżeńskie chrześcijan „jest jak parzenie się zwierząt”. (Tabnud, traktat Ganhe-drin 74 b. Tosefeta).

„.-Wszystkie dusze ich są nieczyste i zanieczysz­czają wszystkich, którzy się do nich zbliżają-.” (Księ­ga Zohar). Po śmierci dusze nasze idą do piekła.

„Odszczepiepcy, (chrześcijanie) zdrajcy idą do piekła”. (Traktat Rosz-ha-szana 17 a).

ł) Tak o talmudzie wyraził się Henryk LSwe, Żyd, który studiował i tłumaczył talmud. (Według X. Trzeciaka „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce”).

*) Ks. Dr. St Trzeciak: „Talmud o gojach a kwestia żydow­ska w Polsce”, str. 106, 107.

 

Żyd powinien chrześcijan unikać, gdyż są: Nieczyści:

„Jeśli Żyd kupuje od „akuma” naczynie służące do stołu, odlane z metalu albo szklane… powinien je umyć w mykwie”.

Szkodliwi:

„Niech nie karmią niemowlęcia żydowskiego z karmicielki (chrześcijanki) ponieważ mleko jej zatwardza serce i wytwarza w nim złą naturę”. (Szulchan aruch część Jore, dea § 31 art. 7 Hagah).

Chrześcijanom należy szkodzić.

„Goim, jako niewolnicy, bydlęta służące synom Izraela, należą do Żyda życiem swoim i majątkiem…”

„Oszukanie” goja „jest dozwolone”. (Talmud, traktat Baba Kamma 113 b.).

„Dozwala się Żydom przyjść do akuma (chrześci­janina) jemu pożyczyć, z nim handlować znisz­czyć go”. (Szulchan aruch, część Choszen ha miszpat § 156 art. 5).

„Wolno Żydowi udawać chrześcijanina dla lepsze­go oszukania”. *) (Szulchan aruch, część Jore dea § 157 art. 2).

„Jeżeli może (Żyd) oszukać ich (bałwochwalców czyli chrześcijan), żeby go uważali za czciciela gwiazd (akuma – chrześcijanina) wtedy wolno (udawać).

Wolno Żydowi przeciw chrześcijaninowi krzywoprzy-sięgać:

„Przysiągł rabbi Akiba swojemi wargami, lecz w sercu swoim natychmiast tę przysięgę unieważ­nił”. (Traktat mały Kalia 1 b).

•) Wobec powyższego przepisu, w naszej walce z zalewem żydowskim w Polsce, powinniśmy odnosić się do Żydów chrzczo­nych z wielką rezerwą, a nawet uważać ich za niebezpieczniejszych dla Narodu i Państwa od Żydów niechrzczonych. (Oczywiście, nie dotyczy to Żydów, którzy naprawdę szczerze, dla pobudek ducho­wych przyjęli chrzest). Stwierdzamy jednak, iż szczerze nawróco­nych Żydów jest tak nieznaczny procent, iż nie możemy go brać pod uwagę.

 

„Chrześcijan należy mordować, ponieważ są ciemię-życielami_”

„Pewne jest, że niewola (Żydów) będzie trwała aż dotąd, dopóki nie zostaną wytępieni z ziemi spra­wujący rządy nad ludami, czczącymi bożków”. (Księ­ga Zohar, cz. I, 219 b.).

„Izraelita nie może nigdy według prawa swego zaniechać tępienia gojów, nie wolno im dać wcale spokoju, nie wolno zostawić żadnego miejsca”. „Gdzie Izraelici górują siłami, niegodziwością jest pozostawiać między nimi jakiego bałwochwalcę – _ani przejść nawet nie pozwólmy przez ziemię”.

…„Lecz albo niech do odstępstwa od kultu nakło­nią, albo niech zabiją”… (Majmonides, Hilhot akum, rozdz. X, § 1 i § 7).

„Żyd zabijając chrześcijanina nie grzeszy, lecz, jak uważają, składa Bogu przyjemną ofiarę”.

„Zniszcz życie klifot (chrześcijanina) i zabij je; będziesz bowiem miły Majestatowi Boskiemu, jako ten, który składa ofiarę kadzidła”. (Sefer Or Izrael 1776).

„Najlepszy wśród gojów zasługuje na śmierć”. (Aboda zara 26 b, Tosefta).

„Ze wszystkich jednak władz na ziemi najbardziej nienawistną jest władza duchowa idąca z Rzymu.

 

Żydzi wszelkimi sposobami pragną zgładzić Królestwo Rzymskie (Kościół) gdyż wtedy dopiero nastąpi wyswobo­dzenie Izraela”…4)

„W zburzeniu Rzymu leży rychłe odkupienie na­sze”. (Ceror hamor. szofetim).

*) Zrozumiałem jest dlaczego Żydzi, tam gdzie się dorwą do władzy, tak bezlitośnie mordują chrześcijan, zwłaszcza du­chownych i inteligencję.

 

Podalismy tutaj tylko niektóre zasady Talmudu, według których kształtuje się dusza żydowska.

Odsłaniają one jednak dostatecznie moralność żydow­ską; swoją potwornością mówią nam, kim są Żydzi wśród społeczeństw chrześcijańskich i jak wielkie niebezpie­czeństwo zagraża narodowi, jeśli się w nim zagnieździ żydostwo.

Jeżeli nie ma się spełnić na nas bluźniercza modlitwa, w której Żydzi modlą się w wigilię swej paschy:

„Wylej na nich (na chrześcijan) gniew swój, szał gniewu twego niech ich

ogarnie”.

tak jak się spełnia ta straszliwa modlitwa na nieszczęsnej Rosji, to musimy ten gniew szatana płynący z nienawiści, uprzedzić gniewem płynącym ze Sprawiedliwości, tym bardziej, że naród żydowski w Polsce staje się dla nas nie tylko przez wpływy swoje i bogactwa, ale przez czte-romilionową liczbę, narodem zagrażającym niepodległo­ści Polski. 5)

5) Wyczerpującą, źródłową prace o Talmudzie oraz jego tłu­maczenie wraz z tekstem hebrajskim, podaje w swym znakomitym dziele „Chrześcijanin w Talmudzie” Ks. Justyn Pranajtis oraz Ks. Dr. Stanisław Trzeciak w dziełach: „Mesjanizm a kwestja żydow­ska” i „Talmud o gojach a kwestja żydowska”.

Przytoczone przepisy Talmudu zaczerpnięte są z dzieła X. Pranajtisa.

 

V. Żydzi w Polsce.

Ze wszystkich narodów świata najbardziej jest za­grożony przez niebezpieczeństwo żydowskie naród polski. Nic w tym dziwnego, – Państwo Polskie posiada najwięk­szą ilość „narodu wybranego”. W całym świecie jest około 16 milonów Żydów, z czego na Polskę przypada przeszło 4 miliony. Załączona statystyka wykazuje, jak dalece jesteśmy zagrożeni potopem żydowskim.

Polska

– 4.000.000 (cztery miliony)1)

ponieważ ludności w Polsce jest 35 milionów, stąd Żydzi stanowią w niej największy na świe­cie procent: 11% – 12%.

1) Żydzi zresztą stale napływają do Polski. W roku 1928, jak to stwierdził p. minister spraw wewnętrznych Sławoj-Składkow-ski, wpuszczono ich z Rosji do Polski 600.000 (sześćset tysięcy), choć ich „papiery nie były w porządku”. (Der Moment z dnia 28.XI.1928. Nr. 276, podaję za Ks. Dr. Trzeciakiem „Talmud o go­jach a kwestja żydowska w Polsce”). Ostatnimi czasy, Żydzi usu–wani z państw „totalistycznych” (Niemcy, Włochy), uciekają do Polski, uważając ją za swoje „zlewisko”, wobec czego liczba 4 mi­lionów jest nieścisła i Żydów jest napewno więcej.

 

Stany Zjednoczone

– 4.500.000

Wynosi to zaledwie 3,5%, ponieważ Stany Zjed­noczone, liczą 120 milionów mieszkańców.

Rosja Sowiecka

– 2.800.000

Wynosi to przy 107 mi­lionach mieszkańców tyl­ko 1,6%. Co prawda nie­wielki ten procent stano­wi warstwę rządzącą w Rosji bolszewickiej.

Rumunia – 1.050.000

Na 18 milionów miesz­kańców Żydów 5,7%.

960.000 550.000 340.000 230.000 150.000 100.000 70.000

 

Azja 960

Afryka 550

Anglia 340

Francja 230

Holandia 150

Grecja 100

Włochy 70

W innych państwach liczba Żydów wącha się od kilku, do kilkudziesięciu tysięcy.

Z powyższych zestawień widać, iż w Polsce znajduje się największy ściek, do którego spływa żydostwo całego świata.

W samej Warszawie, która na 1.265.000 miesz­kańców liczy 353.000 Żydów2), znajduje się więcej „narodu wybranego”, aniżeli w Anglii, Francji czy innych państwach.

Co wpłynęło na to, iż ziemia nasza polska stała się do­mem zajezdnym, do którego ściąga z całego świata źydostwo?

Przede wszystkim:

Dogodne położenie geograficzne Polski, która leżąc na wielkiej równinie na drodze z Europy do Azii, stanowi wygodny punkt handlowy. Poza tym. przez Polskę biegnie sieć komunikacyjna, ułatwia­ jąca handel Zachodu ze Wschodem.

Polska gościnność, połączona z jakąś nierozumną dobrotliwością, która udzielała zawsze gościnywszelkiego rodzaju przybłędom i włóczęgom, oraz przyjmowała z otwartymi ramionami wszystko, co wyrzucały ze swych granic inne narody.

Szlachecki wstręt dawnej Polski do handlu (nie­ wątpliwie podsycany przez Żydów) i nieumiejęt­ność, połączona z niewyrobieniem handlowym w Polsce dzisiejszej.

Dzięki całkowitemu opanowaniu handlu, Żydzi stali się właścicielami kapitału narodowego, który im umożliwia wywieranie wpływu na rządy, prze­nikanie do wszystkich dziedzin życia narodowego, oraz ugruntowywanie i pomnażanie swojej liczeb­ności.

>) Przytoczoną statystykę podaję według dzieła Ks. Dr. Trzeciaka: „Talmud o gojach- a kwestia żydowska w Polsce”, atr. 346

 

STOSUNEK ŻYDÓW DO NOWEJ „OJCZYZNY”.

Jakub Lejbowicz, Frank Dobrucki, fałszywy żydowski mesjasz, przywódca Żydów polskich, agent masoński i szpieg rosyjski w jednej osobie, ojciec duchowny tak zwanych „f r a n k i s t ó w”, czyli Żydów, którzy dla łat­wiejszego podboju Polski, przyjęli (i przyjmują) chrzest, pisał w 1755 r. następujące słowa o Polsce:

„Żydzi nie mogli się mieć lepiej w Palestynie, jak ich potomkowie w Polsce.. Nie tylko przez taką lud­ność, ale także przez niesłychane swobody i rozkosze ludu żydowskiego w Polsce.. („Rozkosze” żydowskie zbiegły się dziwnie z upadkiem naszej niepodległoś­ci – mój przypisek). Ja bym ten kraj nazwał prę­dzej żydowskim, niż polskim, judzką, nie polską zie­mią, bo te miliony mieszczan i chłopów polskich dla Żydów jedynie żyją, na nich w pocie czoła pracu­ją i sam Bóg po Palestynie Polskę musiał dla Żydów na nową ziemię obiecaną a Kraków na nową Jerozo­limę przeznaczyć”.*).

Za te „swobody i rozkosze” i „pracę w pocie czoła mi­lionów mieszczan polskich i chłopów” na utrzymanie Ży­dów, Żydzi tej „Ziemi Obiecanej” i jej gospodarzom szko­dzili wszelkimi sposobami”.

Chcieli i chcą wyniszczyć naród polski oraz przekształ­cić Polskę w Judeo-Polskę, – punkt zborny i twierdzę, skąd będą wyruszać na podbój świata.

Dzieje Polski to zacięta walka tej części narodu, który będąc świadomy niebezpieczeństwa grożącego Polsce ze strony tych najgorszych i najzawziętszych naszych wro­gów, walczył z zalewem żydowskim, niestety, wspomaga­nym przez pewien odłam Polaków nikczemnie wy­sługujących się Żydom.

2) Ks. Dr. Trzectak: „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce”, str. 347.

 

OBRONA PRZED ZALEWEM ŻYDOWSKIM.

Ślady niszczycielskiej działalności Żydów, oraz ślady walki Polaków z żydostwem, odnajdujemy w dziejach Polski.

I tak na przykład:

„Rok 1407… Popełnili dużo zbrodni i doszli do bo­gactw za pomocą lichwy… i chociaż ich… staro­sta mocno bronił (jak widzimy nie wiele się zmieniło od tego czasu – mój przyp.) to im „pod Władysławem Królem pospólstwo domy pod­paliło”.

Rok 1547. „Wypędzono ich z Rawy… ale te plu­skwy, jak się wykorzenia, choć ich wykurzą, znowu się z cuchnącego łakomstwa naszych panów wylęgną”.

Rok 1572. „Król Zygmunt August karze Żydów karą 100 tysięcy złotych za fałszowanie monet”.

Rok 1657. „W Sandomierzu dla otwartej zdrady, kazał Żydów wielki wojownik Czarniecki w pień wyciąć. .

„Mieszczanie zaś (lwowscy), którzy wiele ucierpie­li z powodu zdrady Żydów przed wojskami szwedz­kimi… wnieśli skargę i prośbę do króla Jana Ka­zimierza… by Żydzi w ich mieście mieszkać nie mo­gli. Na co król się zgodził”.

Fałszerstwo, lichwa, zdrada, demo-i a 1 i z a c j a ludu…

„Polska jest piekłem wieśniaków a Żydzi., jak czar­ni djabli w tym piekle na arendach i karczmach do­piekają ubogich wieśniaków”.4)

Takie postępowanie Żydów, zmuszało rząd i społe­czeństwo do czujności i walki. Nadmienić trzeba, iż Żydzi paraliżowali działalność ówczesnych „narodowców” wy­wierając przy pomocy złota i kobiet – żydówek wpływ na czynniki „oficjalne”. Są poszlaki i to bardzo prawdopo­dobne, iż niewygodnych swej polityce ludzi, a nawet mo­narchów, którzy zbyt ostro występowali przeciwko Ży­dom, ci usuwałi za pomocą trucizny.

 

«) Ks. Dr. SL Trzeciak: „Talmud o gojach a kwestia t. dow-«ka w Polsce”, str. 308, 309, 310.

Takie krążą wieści o śmierci dzielnego króla Olbrachta, który powagą swoją. poparł mieszczaństwo Poznania, Lwowa, Sandomierza walczące z Żydostwem, wysiedlił Żydów z Krakowa i wie­lu rozkazał stracić za szpiegostwo na rzecz Turcji „Inte­ligentnego, wykształconego i ambitnego Olbrachta znie­nawidzili Żydzi”. 5). Jan Olbracht umarł w 41 r. w zagad­kowych okolicznościach „leczony” przez nadwornego le­karza, Żyda Izaaka z Hiszpanii.

Te same podejrzenia nasuwa śmierć Aleksandra Ja-giellończyka, który zamierzał usunąć Żydów z Litwy. Le­czył go nieznanego pochodzenia „cudowny lekarz” wpędza­jąc przedwcześnie do grobu.7).

Koło wielkiego reformatora i odnowiciela Polski, Stefana Batorego, również kręcili się Żydzi, którzy wspól­nie z protestanckimi sekciarzami, chcieli króla pozyskać dla celów judeo – sekciarskich. I wielki ten król budu­jący potęgę państwa na ideałach narodowych i katolickich, umarł również nagle w okolicznościach dotychczas przez historię nie wyjaśnionych. Są przypuszczenia, że byl otruty; wśród lekarzy byli Żydzi jak: Eleazar Aszkienazy, Dawid Majer i inni

*) Antoni Zawadzki: „Polska przedrozbiorowa i Żydzi”,, str. 55, 5«.

*) A. Zawadzki: „Polska przedrozbiorowa i Żydzi” str. 59. *) Jak wyżej, str. 82, 85.

 

 

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE PRZECIWKO ŻYDOM.

Na czele akcji antyżydowskiej w dawnej Polsce stał Kościół Katolicki, który znając dobrze ducha i cele ży­dowskie, ostrzegał społeczeństwo polskie przed niszczyciel­ską działalnością Żydów i organizował walkę z „potopem” żydowskim.

Przytoczymy Uchwały Synodalne prze­ciw Żydom w dawnej Polsce, dodając od siebie uwagę, iż jakkolwiek wydane są przed kilkuset laty, nic nie straciły na swej żywotności i czas najwyższych, aby je Polsce dzi­siejszej przypomnieć.

Episkopat Polski zebrany na Synodzie w r. 1542 w Piotrkowie uchwala zwrócić się do króla Zygmunta Sta­rego, aby:

 

„Pomnąc na wielkie szkody i straty, jakie dzieją się Kościołowi i chrześcijańskiej ludności w całym państwie polskim z powodu przyjmowania na jego terytorium tak wielkiej liczby przewrotnych i bez­bożnych Żydów, wypędzonych z sąsiednich i innych krajów, zamknął całkowicie dostęp i napływ Żydów do Polski, zmniejszył i ograniczył ich liczbę w Pań­stwie, zabronił im wogóle osiedlania się w tych miejscowościach, w których dotąd ich wcale nie było i nie pozwolił im na wykupywanie domów z rąk chrześcijan, zobowiązując przy tym Żydów, pod groź­bą konfiskaty, do odprzedania w określonym czasie poprzednim właścicielom zpowrotem tych domów i nieruchomości, które już od nich nabyli”.

 

Synod Warszawski w r. 1561. zwraca się do króla Zygmunta aby:

„Żydów nie wyznaczano na urzędy publiczne, kie­rownicze i do poboru cła, jak się to dzieje, niestety, w wielu miejscowościach Polski”.

Synod Piotrkowski w 1589 r.

„Obowiązuje Biskupów, by wprowadzili w życie dawne ustawy, grożące karami chrześcijanom za po­sługiwanie Żydom.”

 

Synod Chełmski w 1604 r. uchwala:

„Wobec takiej przewrotności żydowskiej wszyscy wierni katolicy, pomni na odpowiedzialność przed Bogiem na Sądzie, powinni zerwać wszelkie stosun­ki z Żydami, nie popierać ich wcale i ze wszystkich sił powściągać ich niegodziwość.”

Synod Poznański w 1642 r. stwierdza:

„„Nie można tolerować już dalej wzmagającego się z każdym dniem zuchwalstwa Żydów, którzy nie-tylko przez zajmowanie się handlem i rzemiosłem pozbawiają chrześcijan środków do życia, ale nadto okazują się wrogami religii chrześcijańskiej…”

Synod Płocki w 1643 r. zaznacza:

„Ze względu na niegodziwość żydowską „słuszną jest rzeczą i zgodną ze świętymi kanonami, ażeby chrześcijanie całkowicie zerwali z żydami*

Synod Przemyski w 1723 r. głosi:

„Żydzi, ten gad jadowity, ci wygnańcy palestyń­scy, którzy już zaleli całą Ruś i szerzą się po całym Królestwie Polskiem, bogacąc się z krzywdy i wy­zysku chrześcijan, pełni pychy, nienawiści i chy-trości, stawiając sobie za główny cel swej przewrot-nei działalności: podstęp, zbrodnie i wszelkiego ro­dzaju występki, bluźnderstwa, zniewagi i wyszydza­nie tajemnic Wiary naszej świętej. Jakże nad wyraz bolesną jest rzeczą, iż wielu z pośród polskich mag­natów popiera Żydów, dając im łatwiejszy do siebie dostęp, aniżeli katolikom, łudząc się nadzieją przy­szłych zysków i pożyczek pieniężnych, od Żydów, a nie bacząc na to, że pieniądze w nieuczciwy sposób nabyte, prędko utracą i ściągną na siebie i na swoje potomstwo karę Bożą i utratę błogosławieństwa Bożego.”

Konstytucje prowincjonalne piszą:

„Wszystkim chrześcijanom pod karą klątwy na­
kazujemy, aby nie przyjmowali Żydów ani Żydówek
na uczty, ani też, aby z nimi nie odważali się jeść, ani
pić, ani też, aby z nimi nie tańczyli, ani bawili się
na weselach czy świętach, aby chrześcijanie nie ku­
powali u Żydów chrześcijanie mają być zmusze­
ni przez kary kościelne, aby się powstrzymywali od
handlu z nimi.

Książętom zaś nakazujemy, aby z tego powodu (bojkotu) nie wyrządali przykrości chrześcijanom…

„Nakazujemy usilnie, aby Żydzi nie mieszkali razem zmieszani z chrześcijanami, aby mieszkania żydów oddzielone zostało od wspólnego mieszkania chrześcijan wałem, murem albo rowem.-„

Wyjątek z Listu pasterskiego Biskupa Żmudżkiego, Józef ata Karpa z 1727 r.

„Niema na świecie drugiego narodu, któryby tak był przewrotny i zobobonny, tak wrogi i nienawist­ny wierze chrześcijańskiej jak naród żydowski, któ­rego głównym i jedynym dążeniem jest zawsze to, by podstępnie, przez kradzieże, oszukaństwa i tru­ciznę wyniszczał i rozpraszał wszelkie dobra, ma­jątki, bogactwa chrześcijan. I jakże bolesne, jednocześnie poniżające jest to, że w Polsce jest wielu takich którzy

Żydów popierają, pozwalają im na w s z y”s t k o, wydzierżawiają im cła publiczne- a nawet dobra ziemskie, poddając jednocześnie pod ich władzę ludność chrześcijańską…”

Przytoczone wyjątki z uchwał synodalnych i listów episkopatu dawnej Polski, jakżeż są wymowne w Polsce dzisiejszej. Czy można z nich coś ująć, lub grozę niebez­pieczeństwa żydowskiego pomniejszyć?

Zakończymy te głosy wielkich Biskupów Polaków, duszpasterzy naszego narodu, głosem namiestnika Chry­stusowego Benedykta XIV, przytaczając wyjątki z jego słynnej encykliki z roku 1751 wystosowanej w przededniu rozbioru Polski, do episkopatu polskiego:

„…Dowiedzieliśmy się od wiarogodnych osób, zna­jących stosunki w Polsce, jako też z uskarzania się tych, którzy w tym Królestwie mieszkają, że się tak wielka liczba żydów rozmnoży­ła” w Polsce, iż niektóre miejscowości miasta i miasteczka… teraz zrujnowane i wielką liczbą Ży­dów napełnione tak dalece, że w nich mało co znaj­duje się. chrześcijan…

(Życiom) kupiectwa i handle… staranie o publicz­nych dochodach zlecone.

Arendy, karczmy, pola, wsie w dzierżawę powie­rzone…

Ponieważ Żydzi handlem się zajmują, gdy han­dlem znaczną sumę pieniędzy nazbierają, z wielką li­chwą i wyniszczeniem pożyczają ubogim chrześcija­nom-

-z miłosierdzia do naszej społeczności przyjęci, tę nam zapłatę oddają według pospolitego przysłowia: mysz w torbie, wąż na łonie, ogień na ręku, zwykli swoim gospodarzom oddawać.

Encyklika, wskazując na niebezpieczeństwo żydowskie Ojczyźnie naszej grożące, przypomina pc stanowienia pa­pieży, nakazujące ograniczenie wpływów żydowskich i walkę z ich zalewem, (oczywiście środkami godziwymi, nie sprzecznymi z prawem Boskim, co i my głosimy) koń­czy się wreszcie apelem do Nuncjusza i Episkopatu pol­skiego, który musi się stać apelem dla dzisiejszej Polski i celem naszego narodowego wysiłku, aby:

„ze szlachetnego Królestwa Pol­skiego ta zakała i hańba (żydowska) usunięta

została”.8)

 

ŻYDZI A ROZBIÓR POLSKI

Rozbiór Polski rozpoczął się właściwie w roku 1697 z chwilą wstąpienia na tron polski Sasów. „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”, oto hasło przygotowujące rozbiór, hasło demoralizowania narodu, którego plon po swych przyjacielach Sasach zbierał w r. 1773 Fryderyk, król pruski Historia tych smutnych czasów wiąże się z prawdziwym najazdem żydostwa na Polskę, które opa­nowało całkowicie życie gospodarcze kraju. Już wtedy Żydzi wchodzili w spiski z naszymi wrogami szykującymi rozbiór. O ostatnim polskim królu Stanisławie Ponia-towskim, podaje Żyd, Miesis również b. ciekawą wzmian­kę: „W; jego żyłach płynęła też krew żydowska”. 9)

W czasie rozbiorów i po rozbiorach, kiedy naród pró­bował przeciwstawić się najeźdźcy, Żydzi zdradzają Pola­ków a gorliwie wysługują się naszym ciemięzcom.

Historia nam podaje następujące fakty:

•) Przytoczone wyjątki z uchwał synodalnych, listu paster­skiego, oraz wyjątek z encykliki papieża Benedykta XIV, cytuję według dzieła Ks. Dr. St. Trzeciaka: „Talmud o gojach a kwestja żydowska w Polsce”, str.: 281-285 i 296-305.

•) M. Mieses: „Polacy chrześcijanie pochodzenia żydow­skiego”, str. XL.

 

Po powstaniu w 1831 r.

„Car Mikołaj hojnie łaską swoją wszystkich Ży­dów obsypywał, szczególnie Żydów w Królestwie, którzy mu się nie mało na szkodę powstańców przy­służyli.”

„Po upadku powstania, pisze X. prof. Trzeciak, miejsce szlachty i inteligencji polskiej, która częścio­wo wyginęła, częściowo została zesłana na Sybir lub wyjechała z kraju na tułaczkę, zajęli Żydzi chrzcze­ni, którzy dla awansu przyjmowali religję chrześci­jańską; chrzciły się również i Żydówki i wychodzi­ły za mąż za chrzczonych Żydów dla podtrzymania ducha i rasy. Wielkie majątki szlacheckie zajmowali Żydzi chrzczeni, którzy dorabiali się wielkich fortun- W policji politycznej zajęci byli przeważnie Żydzi chrzczeni i niechrzczeni”… 10)

Rola Żydów w powstaniu 1863 r. jest podobna do roli w 1831 r. Żydzi służą Moskalom, denuncjują powstańców. Niekiedy ta zdradziecka robota przybiera osobliwe formy. Jedni zdradzają powstanie a drudzy stają na czele akcji powstańczej. Fakt ten tłumaczy się tym, iż powsta­nie, które było rozpaczliwą i bohaterską walką narodu przeciw najeźdźcy – odpowiadało zamiarom żydostwa, pragnącego zguby Polaków – bowiem w powstaniu ginął najlepszy element polski o co właśnie Żydom i ich sprzy­mierzeńcom chodziło.

Stąd też, gdy Żyd Artur Goldman (skądinąd skarbnik powstańczy) zdradza bohaterskiego wodza powstania 1863 r. Romualda Traugutta, to jednocześnie na czele akcji powstańczej stają Żydzi wychrzczeni: Karol Majewski i Józef Piotrówski. 11)

10)Ks. Dr. St. Trzeciak: „Talmud o gojach a kwestja żydow­ ska w Polsce”, str. 321.

11)Według Ks. prof. Trzeciaka: „Talmud a kwestja żydow­ ska w Polsce”, str.: 322 i następne.

 

Najokrutniejsi prześladowcy Polaków w okresie nie­woli, to albo Żydzi – talmudyści, albo Żydzi mieszańcy. Przecież kanclerz Bismarck okrutniejszy w tępieniu Pola-Mv od Murawiewa – Wiesziatieia, był mieszańcem żydowskim12)

 

ZYDZI A WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKL

W czasie walki o niepodległość narodu polskiego, Ży-dzi wystąpywali gdzie tylko mogli, aby tej niepodległości przeszkadzać,zwłaszcza niepodległości całko­witej, niezależnej od „obcych agentur”, niepodległości, która miała na celu nie małą, cherlawą, ale Wielką Polskę.

Wiemy jaką rolę odegrał przy tworzeniu granic Pol­ski, zwłaszcza w okresie traktatu Wersalskiego, wielki syn jej, Roman Dmowski. Żydzi użyli wówczas wszelkich swoich wpływów, aby nie dopuścić Romana Dmow-sMego na przedstawiciela Polski, gdyż uważali to za policzek dla siebie.

Gdy jednak mimo to Dmowski zwyciężył, Żydzi, ma­jąc wpływ na Wilsona (prezydenta Ameryki) i Lloyda Georgeła (przedstawiciela Anglii), utrudniali za wszelką cenę Dmowskiemu przeprowadzenie sprawy granic za­chodnich i sprawy Gdańska, tak jak tego. domagała się racja stanu Wielkiej PolskL Żydzi nam wówczas narzucili hańbiący traktat o mniejszościach, a gdy sejm polski w 1919 r. uchwalił odpoczynek niedzielny, poseł żydowski Grun-baum, odważył rzucić sejmowi i Polsce bezczelną groźbę:

„W tej chwili straciliście panowie Wilno, Mińsk i Galicję polską”.

Zb. Krasnowski: kwiatowa polityka żydowska”.

Dzięki bohaterstwu żołnierza polskiego, zapowiedź bezczelnego Żyda ziściła się tylko częściowo, ale to wy­starczy, aby-oświetlić stosunek Żydów, do Polski w chwili walki o Jej granice.

ŻYDZI W 1920 R.

Podobnie jak w ciągu naszych całych dziejów, ży-dostwo zdradzało Polskę i knuło przeciwko niej nieustan­ne spiski, tak i w 1920 r. w tym roku tak ciężkim i krwa­wym a jednocześnie opromienionym blaskiem „Cudu nad Wisłą”, Żydzi przeważnie odgrywali rolę nikczemnych zdrajców, dążących do wywołania w kraju anarchii, zdra­dzających na froncie i przygotowujących razem z bolsze­wikami plan zamiany Polski na Republikę Sowieckich Rad, na stworzenie z naszej Ojczyzny, państwa czerwone­go Antychrysta, w którym rolę boga, pana i władcy, podob­nie jak w nieszczęsnej Rosji, miał pełnić Żyd.

Podajemy garść suchych faktów historycznych, które lepiej od wszelkich wywodów oświetlają rolę Zydów w stosunku do Polski w tym pamiętnym roku Skorupków i Pogonowskich, roku Radzymina i Ossowa…

Wyjątki z komunikatów %. pola walki

Komunikat z dn. 18 IV 1919 r. Front Litewsko – białoruski

„…Wczorajsze walki o Lidę, były uporczywe… Pie­chota nasza musiała łamać bagnetem opór wroga, zwłaszcza suwalski pułk piechoty, który wśród cięż­kich walk ulicznych, biorąc dom za domem, oczysz­czał miasto od nieprzyjaciela.

Miejscowa ludność żydowska wspomagała bolszewików, strzela­jąc do naszych żołnierzy…”

 

 

Komunikat z dn. 19IV1919 r.

„…W walkach pod Dubienką.„ Stwierdzono w tym okręgu, że walczy po stronie bolszewickiej oddział ochotniczy żydowski z Włodawy”…

 

Komunikat z dn. 24.VIII.1920 r.

„.„Po zajęciu przez 1 dywizję Legionów dn. 22 b. m. rano Białegostoku… trwały w tym samym mie-śctie jeszcze przez 20 godzin zaciekłe walki uliczne z przybyłą na pomoc z Grodna 55-ą dywizją sowiec­ką i miejscową ludnością żydowską, która wydatnie zasilała szeregi bolszewickie.”

 

Raport dowódcy 5 p. ułanow do Szefa Sztabu Generalnego.

„…Dn. 21 czerwca 1920 r. na odcinku IV batalionu 106 p. p. na Słuczy, 3 żołnierzy Żydów przyłapano na rozmowie z bolszewikami, którzy proponowali zdra­dzić nas i wspólnie przełamać front”…

Kilka przytoczonych wyjątków z komunikatów woj­skowych, tylko w małej mierze odsłaniają zbrodniczą ak­cję Żydów w czasie wojny 1920 r.

. To ich stanowisko jest groźnym ostrzeżeniem dla Pol­ski, jak bardzo niebezpiecznym w czasie wojny jest ele­ment żydowski, odbywający służbę w wojsku polskim.

Jednym z pierwszych zadań rządu narodowego w Pols­ce jest natychmiastowe usunięcie źydostwa z naszej Armii… jako czynnika, o którym tragiczne przyżycia 1920 roku aż nadto dowiodły, iż w chwili wojny może stać się groźnym dla narodu polskiego i całości jego granic, zwłaszcza przy tak ogromnej ilości Żydów podlegających prawu służby wojskowej.

Domagajmy się usilnie usunięcia z Armii Polskiej Żydów, zarówno chrzczonych jak i wyznawców talmudu.

Ustawa o wyłączeniu Żydów z powszechnego obowiąz­ku służby wojskowej, jest konieczną dla bezpieczeństwa Państwa.

 

VI. Żydzi wychrzczeni.

 

Najniebezpieczniejszym gatunkiem Żyda jest Żyd wychrzczony. Chrzest bowiem ułatwia takiemu Żydowi przenikanie do społeczeństwa. Otwiera mu drogę do sta­nowisk, urzędów, ułatwia przenikanie do ośrodków kultu­ralnych, jednym słowem Żyd, grając obłudną rolę chrześ­cijanina, usypia czujność społeczeństwa i łatwiej przepro­wadza swoje cele.

Szczególniej groźne są dla chrześcijan masowe chrzty Żydów,-co ma miejsce zwykle wtedy, kiedy społeczeństwo zamierza otrząsnąć się z wpływów żydostwa.

Żyd przymujący chrzest dla ubocznych celów, postę­puje zgodnie z talmudem, który uczy:

„Jeżeli może (Żyd) oszukać ich (chrześcijan), że­by oni uważali go za czciciela gwiazd (akuma – chrześcijanina), wtedy wolno (udawać). (Szulchan arucłi, Jore dea § 157, art 2 Hagah).”

Słynny list księcia żydowskiego z r. 1489, pisany z Konstantynopola do Żydów we Francji, również to po­twierdza następującymi słowami:

„Powiadacie, że król Francji zmusza was zostać chrześcijaninami. Zostańcie nimi… lecz

niechaj prawo Mojżesza zostanie zachowane w sercach waszych.

Powiadacie, że zmuszają was. do wyzbycia się wa­szych ‚majątków – czyńcie wasze dzieci kupcami, aby stopniowo one odebrały chrześcijanom ich ma­jątki.

Powiadacie, że godzą na wasze życie – czyńcie wasze dzieci lekarzami i aptekarzami, aby one poz­bawiały życia chrześcijan.

Powiadacie, że burzą wasze synagogi – czyńcie wasze dzieci kanonikami i kapłanami,

aby one zburzyły ich kościoły czyńcie tak, aby

wasze dzieci zostały adwokatami, notariuszami, aby ciągle się wtrącały do spraw państwowych, abyście ujarzmiając chrześcijan, mogli świat opanować i pomścić się na chrześcijanach.

Nie uchylajcie się od spełnienia tego rozkazu, który wam dajemy, ponieważ doświadczycie sami, że z poniżonych, jakimi jesteście, dojdziecie do po-tęgi.”

 

Znane są w dziejach ludzkości zjawiska przyjmowa­niu chrztu przez gromady żydowskie, którzy tą drogą wdarli się do duszy narodu, rozłożyli ją i doprowadzili do straszliwych spustoszeń. Tak np. stało się w Hiszpanii, gdzie w XV w. tysiące Żydów przyjęło pozorny chrzest. Są to tak zwani maranowie. Przygotowali oni w przeciągu czterech wieków grunt dla najstraszliwszej rewolucji, któ­ra miała zgubić naród hiszpański i na Zachodzie Europy stworzyć nowe gniazdo Antychrysta – drugą Bolszewię. Przecież przed wybuchem rewolucji narodowej w 1936 r. pod wodzą gen. Franco, będącej obroną zdrowej części narodu hiszpańskiego przed komunizmem, na czele czer­wonej Hiszpanii stał prezydent Zamorra (żyd maran),

S. Kowalski: „Żydzi chrzczeni”, str. 21 – 22.

 

ministrami byli: de Los Rios (min. sprawiedliwości), Miguel Maura (min. spr. wew.) i inni Żydzi marani Do hiszpańskich zbirów i podpalaczy świata należał i Bela Kuhn, który po nieudanej rewolucji wę-gierskiej chciał na półwyspie Pirenejskim zrobić „interes” Izraela. Dopomagało tej zbrodniczej akcji Żydostwo świata, z patronem Blumem (Żydem) b. premie-i Francji na czele.

Straszliwa przestroga jaką dali światu Żydzi wychrz-i ich sojusznicy w Hiszpanii, powinna być groźnym upomnieniem dla Narodu Polskiego, w którym obok Ży­dów talmudystów, znajdują się tysiące Żydów wychrzezo-nyh, czyli tak zwanych „mechesów” albo „fran-k i s t ó w”.

Może ktoś nam zadać pytanie: Czy naprawdę Żyd nie może zostać dobrym chrześcijaninem, katolikiem?

Może to co piszemy o Żydach wychrzczonych jest przesadą?

Niech nam na to pytanie odpowie szczerze nawróco­ny Żyd:

„Chcąc pozostać szczerym, nie mogę wszakże za­znaczyć, że prawdziwe nawrócenie, nawet u jedno­stek spośród Żydów, jest zjawiskiem wyjątkowym i w najbliższej przyszłości, jako zjawisko częstsze, mało prawdopodobnym.

Iluż to Żydów przyjęło chrzest jedynie po to, aby utorować sobie karierę życiową, ułatwić studia, uzy­skać posadę i Ł p.

Iluż to Żydów stało się paszportowymi katolika­mi jedynie w celu poślubienia katoliczki, z miłości czy poprostu dla majątku? Jak dużo jest takich, któ­rzy wprawdzie z początku szczerze w porywie duszy przeszli na łono Kościoła, ale później coraz bardziej

się od Kościoła oddalali, wiarę utracili i stali się za­gorzałymi wrogami Kościoła…”

Faktem jest, że pomiędzy kierowniczymi jedno­stkami masonerii, wśród czynnych bezbożni­ków, socjalistów, komunistów odse­tek Żydów przechrztów jest bardzo znaczny”. 2)

Powyższe rozważania byłego Żyda, który naprawdę stał się katolikiem, potwierdza bezczelne zdanie Żyda, adwokata z Czechosłowacji, wypowiedziane na kongresie neofitów w Londynie:

„Zmienialiśmy religię, jak się zmienia skarpetki. Jestem wychrztą, bo w dzieciństwie ojciec mnie wychrzciŁ Nie jestem nawet obrzezany. Moja żona jest chrześcijanką, lecz moje dzieci są bezwyznanio­we. Nie wierzę w waszą nową wiarę, jak nie wierzę w swoją własną katolickość.” 3)

Polsce zagraza wielkie niebezpieczeństwo ze strony „mechesów”, którzy, zwłaszcza w górnych warstwach pań­stwowych, stanowią wielki procent t zw. „elity”.

Cały szereg nazwisk pozornie polskich kończących się na „ski” – nazwisk szlacheckich z herbami, należy do Żydów.

Podajemy garść popularniejszych nazwisk według ksiazki żyda Miesesa: „Polacy – chrześcijanie pochodzenia żydowskiego”: Adamowscy, Brzezińscy, Brzozowscy, Dą­browscy, Dębowscy, Dobrzańscy, Górscy, Kozłowscy, Krzyżanowscy, Lańckorońscy, Łabęccy, Majewscy, Matu­szewscy, Niedzielscy, Nowiccy, Pawłowscy Piaseccy, Rudniccy, Sobolewscy, Wołowscy Zwaniccy i in.

2) „Konwertyta w sprawie żydowskiej”, Przegląd Pow­szechny”, Nr. 7 -8 z roku 1938.

3) S. Kowalski: .Żydzi chrzczeni”, sfer. 33.

Przenikanie Żydów do inteligencji polskiej rozpoczęło sie u nas dosyć dawno. Kroniki wspomninają, iż niejaki Turczynowicz w XVIII w. ochrzcił 2000 żydówek, które powychodziły za szlachciców.

Wspomniana już działalność „mechesa” Jakuba Fran­ka, przysporzyła nam również tysiące polskich „maranów” czyłi „frankistów”.

Wyżej wspomniany żyd Mieses twierdzi, iż w r. 1791 było w Polsce 24 tysiące frankistów, liczba ta do dziś wzro-sla pięciokrotnie. Stąd „milion ludności chrześcijańskiej, w Polsce, ludności wyłącznie burżuazyjnej, albo szlachty spokrewniona z frankistami”.

Wielka ilość wychrztów wchodzących do „elity” na­wa, wyjaśnia nam fakt, dlaczego znaczna część

ej inteligencji oddana jest żydom. Dlaczego w chwili kiedy chłop polski i robotnik życie swoje oddaje w walce o wyzwolenie Polski z wpływów żydowskich, większość inteligencji nie tylko walki tej nie prowadzi, ale nawet się jej przeciwstawia. Co więcej warstwa „oświecona” (oczywiście nie cała) otacza jakąś przedziwną opieką ży-dostwo wbrew woli całego narodu polskiego.

Wiadomo: „Kruk krukowi oka nie wydziobie” a w „eli­cie** czyli warstwie kierowniczej narodu, znajdujemy właśnie znaczny procent Żydów wychrzczonych, żyjących w wielkiej przyjaźni z Żydami – talmudystami. Oni są dyrektorami banków, profesorami uniwersytetów, oni wciskają się do ministerstw i najwyższych urzędów pań­stwa. Nadają ton literaturze, prasie, sztuce.

W tym przenikaniu Żydów do duszy narodu, dopoma­ga jeszcze system t zw. „Esterek” czyli podsuwanie wyż­szym dygnitarzom i wpływowym osobistościom Żydówek ty czy cos, w tym rodzaju.

 

VII. Przenikanie Żydów do życia narodowego.

Ażeby przedstawić, jakim sposobem, gdzie i w jakim celu żydzi chrzczeni i niechrzczeni usiłują zdobyć wpływ na społeczeństwo polskie, podajemy szereg notatek z na­szej codziennej prasy; niechaj one choć w małej cząstce przedstawią grozę żydowskiego zaboru:

Warszawski Dziennik Narodowy z dn. 15. II. 1939, pisze co następuje:

„Donosiliśmy przed kilku dniami o przejściu na wiarę katolicką b. posła z B. B., a obecnego Dy­rektora Banku Gospodarstwa Kra­jowego p. Minkowskiego. Według żar-gonówki „Tugblatt” (z dn. 7 lutego 1939 r.) chrztu dokonał ks. Korniłowicz; rodzicami chrzestnymi byli: hr. Branicka i Anatol Min­ko w s k i, rodzony brat neofity, Dyrektor „Pocisku” (Fabryka amunicji).

 

Gdynia i Żydzi.

..Naród w Walce” w nr. 8 z dn. 18.DC1938 r. podaje ta­kie wiadomości z Gdyni:

„Co tylko nam się rzuca (w Gdyni) w oczy, to wszystko żydowskie, albo w żydowskiej dyspozycji A więc Łuszczarnia ryżu (zaopatruje całą Polskę w ryż – przyp. aut.), właściciele osławieni Mazurowie (Żydzi) z Warszawy.

Olejarnia – wyłącznie żydowski kapitał.

Składy zbożowe – wiadomo, eksport zboża znajduje się w Polsce nieomal wyłącznie w rę­kach żydowskich.

Stocznia gdyńska – główny dyrektor pochodzi z lwowskich Żydów, chociaż, jak powiadają, ochrzczony.

A teraz handel zamorski:

Import i eksport (to, co się sprowadza z zagranicy, lub wysyła zagranicę), eksport be­konów, masła, jaj ze znikomymi wyjąt­kami, czysto żydowski

Owoce południowe – wyłącznie żydowskie.

Towary kolonialne – sami Żydzi i to przeważnie najgorszego typu międzynarodowego.”

Żydzi w szkolnictwie.

„.Dziwne jest to, że oficjalne, nakazane przez Ministerstwo podręczniki szkolne, są pisane przez Żydów, że z ich książek dzieci polskie uczyć się będą historii polskiej i języka polskiego.

Podajemy niektóre nazwy podręczników napisa­nych przez Żydów i osoby pochodzenia żydowskiego (nazwisko pochodzenia żydowskiego podkreślamy).

Serejski M. H.: „Historia powszechna” dla I kL

St. Kostka Peliński: „Wczoraj i dziś”, wypisy na IVkL

Łoziński Emanuel (dyr. gimn. I miejskiego w Warszawie) i Kolczyńska: „Książka polska* na I kL

Auerbaeh i Dąbrowska: Disce latinae* na I kL

Cieślińska O. i Niewiarowska: „Podręcznik do ję­zyka francuskiego” kL I – IV.

Żóttowska G. i Dewitzowa: „Podręcznik do ję­zyka niemieckiego” kL I – IV.

Forelle i Raabe B.: ,3iologia” dla kL IV. i) W podręcznikach szkolnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo do użytku szkolnego, znajdują się wiersze Żyda T u w i m a – komunizującego bluźniercy, nawołu­jącego w swoich poezjach do dezercji i rewolucji2), któ­ry w wierszu „Hagiografia” wyszydza świętych Pań­skich; w wierszu dotyczącym wojska, nawołuje:

„Rżnij karabin o bruk ulicy” co uzupełnia drugi poeta „polski”, Żyd SłonimskL:

„Odrzućcie bagnet, mundur i kask, Tornister, pas i Ładownicę, Ze śpiewem wyjdźcie na ulicę”.

W Polsce mamy 5628 nauczycieli wyznania mojże­szowego.

W samym szkolnictwie publicznym i państwowym pracuje ponad 1800 Żydów, nie licząc bezwyznaniowców i wychrzczonych…3)

+ + +

„W tym kongresie wyrzutków społeczeństwa polskie­go (dotyczy to kongresu Rady Delegatów Wojskowych Polaków w Petersburgu, który to kongres wystąpił prze­ciwko tworzeniu się wojska polskiego na wschodzie po upadku Rosji carskiej – przyp. autora), brał udział Żyd Mandelbaum-Drzewieski (pseudonim „towa-

1) „Naród w Walce” z dn. 18.IX 1938 r. 2) Na tę działalność komunistyczną zwraca uwagę „Polska w artykule p. t „Pacyfistyczna mafia” („Naród w Wal­ce” i dn. l9.II 1939 r.).

3) „Naród w Walce” z dn. 18.IX 1938 r.

 

 

rzysz Promień”). „Towarzysz” ten był komisarzem oświa­ty bolszewickiej Obecnie jest dygnitarzem w Związku Nauczycielstwa Polskiego. 4)

Szkodliwość obcowania młodzieży chrześcijańskiej z żydowską w szkole.

Uchwała 122 Pierwszego Polskiego Synodu Plenarne­go z roku 1936

„~nalega, aby wierni z prawa i obowiązku doma­gali się, by nauczanie w obecnym ustroju szkolnym odpowiadało w całości zasadom nauki katolickiej i aby młodzież nie narażało na szkody religijne i mo­ralne przez niestosowną koedukację, przez łączenie młodzieży katolickiej z żydowską

i przez powierzanie wychowania młodzieży kato­lickiej nauczycielom innowiercom”…

Całkowite usunięcie Żydów zarówno nauczycieli, jak i uczniów z polskich szkół, jest najistotniejszą potrzebą i koniecznością Narodu i Państwa Polskiego. Tymczasem w polskich szkołach uczą polską młodzież w wielu wypad­kach Żydzi, tak jak i młodzież polska musi w szkole przestawać z młodzieżą żydowską.

Z nieskończonej ilości przykładów szkodliwego wpły­wu Żydów na polską młodzież, załączamy tylko dwa przy­kłady.

Żydówki szerzą w szkole wśród swoich koleżanek komunizm.

„„Hanka (Żydówka) posiadała wiele więcej wiado­mości ode mnie… Tak powstała moja z nią przyjaźń. Cho­dziłyśmy na spacery, przychodziła do domu mego i wów­czas przygotowywała mnie do życia, „przerabiała”, jak to ona mówiła. Opowiadała mi wiele o życiu kobiet sowiec­kich, o ustroju ZSRR. Podczas spacerów w parku Pade-rewskiego, mówiła mi o polityce. Wtedy dowiedziałam się, że Hanka jest komunistką. Zaczęły się gorące przekony­wania mnie; ja miałam mniej argumentów, ale ona mnie nie przekonała. Dowiedziałam się, że na terenie szkoły jest piętnaście komunistek. Zauważyłam niezwykłą harmonię wśród nich. Teraz los mnie przerzucił do innej szkoły, a Żydówki w tamtej szkole, agitują wśród innych dziew­cząt – tak samo nieuświadomionych, jak ja_ Często zbierają owoce ze swej pracy.” 5)

4) Z niedrukowanej pracy majora J. Źychowskiego: „Histo­ria I PoL Korpusu”. Zdaje aie, że o tym samym komisarzu bolsze­wickim, p. Mandelbaumie, wspomina EL Błakiewiczówna w ksiązce „Ścieżki obok drogi”, str. 57.

Środowisko żydowskie w gimnazjach przyczyną demoralizacji uczennic.

W pierwszych dniach lutego r. b. aresztowano we Lwowie 45-letniego Żyda Henryka Rappaporta, podające­go się za adwokata, za to, iż zwabiał i sprowadzał do siebie nieletnie uczenice szkół lwowskich.

Małą odporność uczenie Polek tłumaczy „Słowo Na­rodowe” tym, iż Polki, będące mniejszością w prywatnych szkołach lwowskich, „ulegają żydowskiej supremacji…

Przydusiła je masa żydowska. Ich zainteresowa­nia zwracają się w kierunku zabaw, strojów, randek, fryzur,

„Nieodporny aryjski element w masie żydowskiej uległ nieświadomie zepsuciu”.

Kiedy młodzież próbowała się bronić i odseparo-wywać od Żydówek, „nauczycielki” Polki (?) w tej szkole niedwuznacznie i z satysfakcją upoka­rzały uczennice Polki!!.„

Wreszcie wniosek z tego ponurego procesu – procesu deprawowania duszy młodzieży polskiej w mieszanych Środowiskach żydowsko-polskich:

„Żaden proces, żadna kara choćby dożywotniego więzienia dla Żyda, żadne konferencje nauczyciel-sko – rodzicielskie, żadne usuwanie uczenie ze szkoły i ich leczenie w szpitalu, nie załatwią sprawy… nie wynagrodzą strasznej krzywdy, którą wyrządził – w tym wypadku Raport polskiemu narodowi”

„Trzeba wszystkich Żydów usunąć pod grozą od­powiedzialności za losy Narodu, wobec Boga i historii i trzeba usunąć tych także Polaków, którzy już chyba przez lekkomyślność i brak uświadomienia, pomaga­ją szerzyć Żydom w narodzie polskim moralną gan­grenę”. •)

 

Nafta a Żydzi.

Nie trzeba dowodzić, iż nafta w państwie współczes­nym odgrywa niesłychanie ważną rolę. Cała technika nowoczesna, opiera się na węglu i nafcie. Jest ona podsta­wowym czynnikiem obronności państwa. Polska pod tym względem znajduje się w szczęśliwym położeniu, posiada bowiem bogate złoża naftowe w Małopolsce.

Kto rządzi kopalniami nafty?

„Polski przemysł naftowy dzieli się na cztery główne grupy: „Standart”, założony z grupy *Vac-

•) „Warsz. Dz Narod.” z dn. 17.II 1939 r.

cum Oi1″ (Żydzi wiedeńscy) i „Standart Nobel”. 2) „Limanowa” i „Galicja” (Żydzi wiedeńscy i lwow­scy), finansowana przez „Dom bankowy Lessing,’ w Niderland Stein nad Renem. 3) „Małopolska” – potężna grupa, pozostająca w kontakcie z „Lewiata-nem” oraz 4) „Pen” (Polski Eksport Naftowy), w którym są kapitały państwowe.

Najbogatsze tereny naftowe Podkarpacia, znaj­dują się w okolicach Kropiwnika, Borysławia i Mrażnicy-., znajdują się one w rękach żydowskich, rodziny Lindenbaumów, którzy ciągną z tych tere­nów wielomilionowe zyski, o wiele większe, niż za­robek łączny wszystkich polskich kierowników, in­żynierów i rolników.

Na liście lwowskiej (masońskiej, żydowskiej) loży Bnei-Brith, znajdują się następujące nazwiska potentatów, właścicieli i dyrektorów „polskiej” nafty:

„Lipa Schutzman, wiceprezes „Krajowego T-wa Naftowego”, członek zarządu lwowskiego kahalu, właściciel kopalń.

Dr. Józef Parnas, syndyk koncernu „Małopolska”, członek lwowskiego kanału, właściciel kopalń.

Marek Aleksandrowicz, Jakub Goldman, współ­właściciele Sp. Akt „Gazy”.

Dr. Witold (?) Wiesenberg, b. syndyk koncernu „Małopolska”.

Dr. Izydor Kreisberg, zarządca fundacji „Dawi­da Lindabauma spadkobierców”.

Leon Schutzman, syn Lipy, prezes kanału Bo-rysław, właściciel kopalń.

Maurycy Freund, dyrektor „Małopolski” w Bory-sławiu.

Filip Herman, dyrektor admin. państwowego „Polminu”.

Karol Bauer, dyr. „Małopolski w Borysławiu. Zaś do „Rotary-Clubu” (organizacja masońska) należą:

5150Dr. Stanisław Schaetzel dyrektor „Krajowego T-wa Naftowego”.

Dr. Jerzy Kozicki, poseł, dyrek. koncernu „Mało­polska”.

Inż. O. W. Theisberg – Wyszvński, geolog „Pioniera”.

 

Ziemia i Żydzi.

 

„Warszawski Dziennik Narodowy” pisze w numerze z dn. 7.III.1939, co następuje:

– Ogółem w trzech województwach (stanisła­wowskim, tarnowskim, lwowskim) Żydzi są właści­cielami 150 tysięcy hektarów ziemi, dzierżawią zaś 46 tysięcy 330 hektarów”-.

Kto oddaje w dzierżawę Żydom polską ziemię?

Jako odpowiedź na powyższe pytanie, załączamy wy­jątek z artykułu „Warsz. Dz. Narodowego” z dn. 2 marca 1939 r., p. Ł: „Arystokraci, ziemianie, Żydzi. 36 tysięcy hek­tarów ziemi polskiej w Małopolsce Wschodniej w ręku Żydów”:

Woj. stanisławowskie

„Organ ministra Poniatowskiego „Zespół”, ogłasza nazwiska ziemian, którzy majątki swe puścili w dzierżawę Żydom w trzech.województwach połud-niowo-wschodnich. Oto, według „Zespołu” (nr. 6 z 12 lutego br.), nazwiska ziemian, którzy w woj. stanisławowskim zrezygnowali z gospodarowania na ziemi polskiej we własnym imieniu i w imieniu na­rodu, wśród którego żyją.

7) Według Merkuryusza Polskiego” Nr. 14 z dn. 19.III. 38 r. p. t. „inz Stanisław Szczepanowsłd pogromca masonów naf­towych”.

 

Jest ich 34, wśród nich, niestety, szereg przedsta­wicieli czołowej arystokracji polskiej. Ogółem zie-miaństwo polskie oddało w tym województwie około 12 tysięcy hektarów ziemi w ręce ży­dowskie.

Książę Andrzej i Sebastian Lubomirscy i Cecy­lia Bourbon, wydzierżawili Salomonowi Edelsteinowi majątek Wownia.

Księżna Cecylia Bourbon i Sebastian Lubomirski wydzierżawili Hellerom maj. Pukienicze.

Ks. Cecylia Lubomirska wydzierżawiła Chaimko-wi Klingerowi maj. Kawsko.

Ks. Andrzej Lubomirski wydzierżawił Mendelowi Bardachowi maj. Uhersko.

Ks. Henryk i Sebastian Lubomirscy wydzierża­wili Mendelowi Cuckerbergowi maj. Pietnkzany.

Ks. Maria Woroniećka wydzierżawiła Natnsi i Jojne Rothbaumom maj. Siechów i Uhełna.

Ks. Henryk Lubomirski wydzierżawił Maksymi­lianowi Jeemanowi maj. Tejsarów i Pczany”, i t d.

 

Woj. tarnopolskie.

Dużo gorzej pod tym względem przedstawia się sytuacja w woj. tarnopolskim, gdzie Żydom dzierża­wi majątki 51 ziemian.

Są to między innymi znowu przedstawiciele czo­łowej arystokracji polskiej, m. in. we­dług „Zespołu” (nr. 7 z 19″lutego br.):

Agenor Gołuchowski wydzierżawił Markusowi Seidmanowi folwark Gusztyn, oraz Maksymilianiwi Flatchnerowi folwark Gusztynek.

Wanda Grodacka wydzierżawiła folwark Piłat-kowice Mendlotoi Maybergerowu

Jerzy Potocki odstąpił w dzierżawę Saulotai Dy-werowi folwark Torhów” i t. d

 

Woj. lwowskie

„W województwie lwowskim na omawianej liście ziemian figuruje ich (według „Zespołu”, nr. 8 z 26 lutego far.) — 34 i 4 instytucje polskie, Żydzi władają tu 13.830 ha ziemi polskiej, dzierżawionymi od Po-laków.

Ks. Leon Sapieha wydzierżawił majątek Tarnaw-ce Żydowi Marcelemu. Grossowi.

Maria Zamoyska. wydzierżawiła folwark Cuniów Gródek Jagielloński) Żydowi Makuaom

Maria Zyberk-Plater dzierżawi folwark Bojanice oraz folw. Opułsko żydowskiej spółce Odzywolski i Miller Meilech.

Również Andrzej Zyberk-Plater i Jam. Zyberk-Plater dzierżawią fołwark Siebieczów Żydowi Eha-szotoi Ratowf i t cL.

+ + +

Polskie odznaczenia żydowskiej fabrykacji Narodowa Agencja Informacyjna donosi, że krzyże „Virtuti Militari, medale i Krzyże Niepodległości oraz or­dery „Polonia Restituta”, produkują wyłącznie firmy ży­dowskie, m.in. J. Berliner (Warszawa, plac Krasinskich 2). Polskie odznaczenia żydowskiej fabrykacji — to istot­nie skandal niebywały! Kawaler „Virtuti Militari” naraził życie, a Żyd zarabia na tym pieniądze- 6)

 

ŻYDZI W WOLNYCH ZAWODACH.

 

Żydzi w dentystyce.

Według „Dziennika Urzędowego” organu Izb lekar-sko-dentystycznych, mamy lekarzy-dentystów w Polsce następującą liczbę:

 

Izba Warszawska Izba Krakowska Izba Poznańska Izba Wileńska

Ogółem w całym Państwie

2.077

praktykuje 1.415

(Inne wyznania 153 lek. dent). »)

2ydźi w medycynie.

Medycyna, podobnie jak inne zawody, jest niesłycha­nie zażydzona. Według urzędowej statystyki, („Dziennik Urzędowy Izb Lekarskich” Nr. 7, 1938 r.), ilość lekarzy w Izbach Lekarskich Rzeczypospolitej, przedstawia się następująco:

nie pod. rzym.-kat. gr.-k. praw. prot. Żydów bezw. wyzn.

1.068 28 27 12

710 10

Krakowska

5

64

299

259

Lwowska 758 299

Łódzka 398 4

Pozn.-Pomorska 1.157 8

Śląska 409

WanŁ-Błałost Ł236 4

WiL-NowogT. 542

Czyli na ogólną liczbę wszystkich lekarzy w Polsce, która wynosi 11.846 osób, Żydów jest 4073. Nie wiemy, ilu Żydów lekarzy znajduje się w liczbie lekarzy katolików czy chrześcijan. Zapewne znaczny procent Śmiało można powiedzieć, iż Żydów (talmudystów i chrzczonych) znaj­duje się w medycynie ponad 50%.


 

 


 

•) „Naród w Walce” z dn. 5.III.1939 r.

„Naród w Walce” x da. 22X1939 r.


 

  

Kto „pracuje” w prasie?

„Naród w walce” w Nr. 10 z dn. 15JCII. 1938 r. pisze: ,,_. W spółce „Domu Pras y”, do której na­leżą pisma: „E x p r e s s Porann y”, „Dobry W i e c z ó r”, „D z i e ń D ob r y” i „Prze­gląd Sportowy” — pracują następujący Ży­dzi: Marschak Leopold, Jan Drobniewski (Goldner), Świeżawski, Kamil Norden (Jankla Migona), Josek Stejnert, Bergman, Bejlin, Rozenholz, Maks Soko­łów, Lipszyc, Kornkowolski, Szereszewski i inni”.

Poza wymienioną prasą brukową służą Żydom i są redagowane przy pomocy Żydów następujące pisma: „Wia­domości literackie”, „Robotnik”, „Dziennik ludowy”, „Ostatnde wiadomości”, „Piąta rano”, „Szpilki”, „Kino”, i inne.

Oczywiście wmianka o kilku brukowcach warszaw­skich i ich pracownikach, nie wyczerpują grozy, jaka zwi­sa nad Polską wskutek opanowania prasy różnego rodzaju i piśmiennictwa w ogóle, przez Żydów i ich służalców.

+ + +

Żydzi w teatrze. (Wzmianka dotycząca tylko Warszawy).

Teatr Letni: Dyrektor Szacki-Szatter (Żyd).

Teatr Narodowy (?): Kierownik literacki — Pomper Pomirowski, Stanisławski (Bartman), Broniszówna (Chwat), Kersen (Lanker), Tichówna i Lipiński Leuer— Żydzi

Teatr Polski: p. Węgierko i Billauer-Borowski, Leś-mianówna, Szyfmanówna — Z y d z L

Kierownik administracyjny teatrów miejskich Kara-siński, Pinkus, Szyfinan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Żydzi”)11) „Naród w Walce” z dn. 1SJUL1939 r.

 

Żydzi w adwokaturze.

Adwokatów w Polsce jest ogółem 7.800, wtym Żydów — 4300 czyli 55%.

Aplikantów ogółem —3.600, w tym Żydów — 2.600.

Niektóre Izby adwokackie, jak naprzykład Lwowska, posiadają 85% żydów, Krakowska ma ich aż 90%.

Są miasta w Polsce, gdzie na dużą liczbę adwokatów niema ani jednego Polaka, np: w Drohobyczu jest aż 126 adwokatów Żydów, 4 adwokatów Polaków, podobno zmu­szeni są to miasto opuścić, gdyż nie mają środków utrzy­mania, choć istnieją tam wielkie instytucje państwowe,

jak „Polmin”. M)

 

Żydzi w prasie.

Niezmiernie doniosłą rolę, zwłaszcza w czasach dzi­siejszych odgrywa prasa. Ona narzuca ludziom pogląd na życie, ona karmi i wychowywa tłumy.

A w jaki sposób?

Przeczytajcie „brukowce” warszawskie, czy znajdzie­cie tam jakąś myśl, ideę?- Szpalty tych piśmideł przepeł­nione są opisami zbrodni, łajdactwem łotrostw ubranych niekiedy w powabną, humorystyczną szatę. Ma to wszyst­ko swój ukryty sens.

Kłamstwa i bzdury prasy brukowej ogłupiają czytel­nika odwodząc go od myślenia, co jest bardzo na rękę roz­maitym „reżimom” oraz żydostwu.

Karmiony brukową strawą „obywatel” zatraca poczu­cie uczciwości, charakter, głupieje i jako taki — o co cho­dzi głównie żydostwu — stanowić będzie narzędzie w rę­ka Izraela.

10) Według statystyki p. mec. Jana Optata Sokołowskiego. 56


 

+ + +

Biura, dyrektorzy, zarząd — w 90% żydowski. Pola­cy stanowią znikomy procent, pełniąc rolę woź­nych i tp.12)

 

 

 

Polska pieśń.

Od szeregu lat w całym naszym biednym kraju roz-wają tony „foxów”, „tang”, które pod względem treści, słów, jak i mełodii, są odbiciem duszy żydowskiej.

Gdy Jankiel Mickiewiczowski grał na cymbałach, to miłe rodaki tylko słuchały, teraz, gdy Żydzi grają, to już „cymbały” skaczą w takt żydowskiej muzyki i śpiewają „najmodniejsze”tanga.

 

Jakaś zaraza tych melodii i tych śpiewań padła na kraj cały i ciąży nad nim, jak straszliwa melodia chochoła grającego w „Weselu” Wyspiańskiego: „Miałeś chamie złoty róg”.

12) Według jednodniówki „W natarciu” z października 193S i broszury M. Wisniewicza „Żydzi w życiu kulturalnym Polski”

 

„Artyści”-dekoratorzy-operatorzy-sce-harzyści filmowi: Marian (?) Czauski Aleksander (?) Ford, Józef Leites, Konrad (?) Tom, Janusz Warnecki, Michał Wyszyn-ski, Seweryn (?) Steinwurzel, Jerzy (?) Steń, Alfred Niemirski, Anatol Sztera, Jerzy (?) Nell, Jacek (?) Rotmil, Stefan (?) Norris, Napoleon (tylko nie ten z Korsyki, a prawdopodobnie z Gę­siej) Sedek. Jednym słowem sami Żydzi, oprócz innych również Żydów.

 

Kina żydowskie w Warszawie:

 

Atlantic, Bałtyk, Capitol, Gasino, Colossetwn. Europa, Hollywood, Imperiał, Palladium, Pan, Kiałto, Stylowy, światowid, Victoria, Adria, Amor, Antinea, Bis, Czary, Eden, Elitę, Fama, Filharmonia, Florida, Fo­rum, Helios, Majestic, Maska, Mewa, Mucha, Nowa Tombola, Po­pularny, Raj, Rex, Rirfera, Roxy, Sfinks, Syrena, Ton, Uciecha, Unia, Wanda. (Według przytoczonej jednodniówki „W natarciu”).

 

Autorów, dekoratorów, reżyserów Żydów w teatrach warszawskich jest ogółem 35%.

 

Żydzi w filmie.

 

Kino, ten potężny środek oddziaływania na tłumy w 80% jest opanowany przez Żydów.

Szerzą też Żydzi przy pomocy twoich filmów zgni­liznę, brud, niewiarę, a w najlepszym razie bezmyślność i głupotę.

Podajemy niektóre instytucje i naz­wiska Żydów w filmie:

Rada naczelna Przemyski, Filmowego w Polsce.

Prezes, Ordyński — Blumefeld. wiceprezes, Gleisner, sekretarz, Krawicz — Żydzi. Resztę zarządu w 55% stano­wią Żydzi.

 

Polski Związek Przemysłowców Filmowych,

Prezes Gleisner, członkowie zarządu: Czaban, Gryn-baum, Jankołowicz i inni — 85% Żydów.

Związek właścicieli Kino-Teatrów.

Prezes Czarnecki (Żyd). Zarząd: Finkelstein, Dein, Częstochowski i inni — 60% Żydów.

Wypożyczalnie filmów.

„Metro-Goldwyn-Meyer”, „National Film Corpora­tion”, „Paramount Films”, „Universal Pictures Corpora­tion”. Są to wielkie międzynarodowe Koncerny filmo­we — należące przeważnie do Żydów.

Przedstawicielstwo na Polskę wyżej wymienionych Koncernów, znajduje się w ręku żydowskim.

 

Oto spis „pieśniarzy”, ulubieńców bezmyślnego tłumu „gojów” i „gojek”: Gold, Kataszek, Petersburski, Górzyń-ski, Gordon, Hemar, Włast, Kagan, Skrzypkowski, Szer-Szeń, Orliński.

A nazwy tych „pieśni”, takich rodzimych, takich rze-czywiście „naszych”: „Pod samowarem” — „Pod aba-żurem”, „Rafałek”, „Rebeka”, „Gazu! Gazu!”, „Lim. ba”, „Rumba”, „Jo-Jo” — są one jednak już przebrzmiałe. Natomiast modne, najmodniejsze, sam cymes, są melodii nowego majufesu” „Lambeth-walk”, którą w karnawale roku pańskiego 1939 tańczyli we wszystkich tanc-budach tubylcy „obywatele”, „Akum”, „Nochram”, „Edom”, „Goim” — czyli jednym słowem bracia rodacy.

Orkiestra „Polskiego Radia” pod dyrekcją p. „Zdzisła^ Grunberga – Górzyńskiego, gra na płytach gramofono-wych z firmy „Wekslef”. Dyrygent Filharmonii, p. Fitel-„berg, od „naszych”, wdzięcznie dyryguje, a nieśmiertelny, -też „nasz” — złotym krzyżem zasługi udekorowany — profesor Ludwik Urstein przy fortepianie.lS)

 

Żydzi w handlu i przemyśle.

 

Po za wartościami duchowymi, które stanowią o po­tędze narodu i jego żywotności doniosłą rolę odgrywają -w życiu narodów jego doczesne dobra.

13) Wogóle treścia „piosenek” nadawanych niekiedy „Polskie Radio” powinna sie zainteresować policja obyczajowa i za popisywanie sie pornografią pociągać do odpowiedziatoośd (np. za bezwstydną piosenkę „Czy mu dać”, którą śpiewała dawno w czasie audycji z hotelu „Bristol” Jakaś aktorica ku „zbudowaniu* drłert i młodzieży.


 

Jezus Chrystus wskazał całej ludzkosci cel najwyższy – dążenie do Boga i osiągnięcie Królestwa Niebieskiego. Jest to najwyższe dobro do którego ma dążyć jednostka, naród, ludzkość, ale wskazał człowiekowi jednocześnie i je­go cele doczesne i dobra doczesne, do których wolno mu dążyć i wolno z nich korzystać zgodnie z wolą Bożą.

Przyjdź Królestwo Twoje. Święć się Imię Twoje, mówił Jezus w najcudniejszej i najwspanialszej modlit­wie „Ojcze nasz” — ale w tej samej modlitwie prosił dla człowieka o chleb doczesny:

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” Chleb powszedni narodu — to jego bogactwa naturalne: ziemia, która rodzi zboże, która daje mu z swoich wnętrz bogac­twa mineralne: węgiel, sól, żelazo, złoto—

Dużo dał Dobry Bóg naszej Ojczyźnie „Chleba pow­szedniego1′ — dzięki najgłębsze cały naród Mu za to wi­nien składać…

Dlaczego jednak miliony Polaków żyją w niedoli?

Dlaczego od wielu lat musimy się uciekać do „żebra­niny” na rzecz bezrobotnych?

Dlaczego 8 milionów Polaków tuła się na obczyźnie, poszukując kawałka chleba, którego podobno brak jest w Ojczyźnie?

Główną przyczyną naszej biedy są zy d z i, ta wie­lomilionowa rzesza, która zjada nam i naszym dzieciom chleb powszedni… Te żarłoczne rekiny i pijawki, które ze krwi narodu ciągną żywotne siły dla siebie. Żydowscy kapitaliści zgarniający w swoje szpony bogactwa naszej ziemi.

61


 

Cały przemysł i handel, warsztaty pracy w ich rękach. Na procenty kapitalistów żydowskich musi pracować cały naród polski.. Żydzi posiadają skarby polskiej ziemi i obracają je wyłącznie na swoją korzyść. Wielki kapitał w ich rękach! Wielki przemysł im służy! Oni dysponują całą gospodarką narodową.

Oto co mówi statystyka:

80% Zakładów przemysłowych należy do żydów.

85% Handlu.

90% Banków.

75% Nieruchomości w miastach.14)

Dla przykładu załączamy parę wykresów statystycz­nych, które zaledwie w znikomej części odtwarzają stan posiadania źródeł handlowych i warsztatów pracy przez żydów:

Warszawa.

Według spisu z r. 1932, warsztatów rzemieślniczych w Warszawie było 16.504, z czego

chrześcijańskich 7.118 żydowskich 9.336

czyli 56%, a mianowicie:

Szklarstwo chrześcijan 48 Żydów 62

Tokarstwo 17 157

5 153

Kuśnierstwo 72 267

Krawiectwo 1.022 2.254

« n 20

*4) Ks. Trzeciak „Talmud o gojach a kwestia żydowska -w Polsce”, itr. 348.


Blacharstwo

H

144

n

%33

Tak było w 1932 r., obecnie można sądzić, że jeszcze więcej przybyło żydowskich warsztatów pracy, gdyż po­mimo rozpaczliwej walki polskiego rzemieślnika z żydow-I’4ałrim, ten ostatni coraz bardziej opanowywa życie prze-mysłowo – gospodarcze w Polsce.

Podobną statystykę daje Izba Rzemieślnicza w Łucku:
gdzie chrześcijańskich warsztatów pracy jest 8.884
żydowskich 13.262

Izba Rzemieślnicza w Brześciu nad Bugiem:
warsztatów chrześcijańskich podaje 2.975
żydowskich 7.005

Izba Rzemieślnicza w Białymstoku:

W zrzeszonych organizacjach chrześcijańskich

pracuje 1.771 w organizacjach żydowskich 7.511″)

. A jaką korzyść ma Polska z tego żydowskiego >than-dlu”, niech nam wyjaśni przytoczona statystyka żydow­skich złodziejstw i oszustw, dokonanych w przeciągu paru miesięcy 1938 r.:


 

 


1. Afera Straussa z czerwca 1938 r. strata fir­
my „Bata”

Strata innych firm

Zaległe podatki

2. Dyrektorzy żydowskiego banku spółdziel­
czego przez oszukańcze manipulacje na­
brali różnych ludzi na

106000 zł.

3225!)6 zł.

50000 zł.

400000 zł.


 

M) Ks. Trzeciak „Mesjanizm a kwestia tydowska w «tr. 102 i m


 

 

63


 


 

(Lwów, czerwiec 1938 r.).

3.Szulim Pieprz et Co wywiózł z Polski do Palestyny Zalegał z podatkami (Katowice, w maju 1938 r.).

4.Drucker, 2yd z Chrzanowa, wywiózł z Polski Sąd go uniewinnił, ale prokurator apelowal W słynnej lwowskiej aferze inwalidzkiej
najzupełniej zdrowi Żydzi pobrali jako renty ponad .

„Pomogli” urzędnikom lwowskiej Izby Skarbowej do wykreślenia zaległości po­ datkowych na sumę W Łodzi jedna tylko szajka Szlama Bo-
rzekowskiegc nafałszowała weksli naRot, który gdy go złapali powiesił sięw celi, przed tym przewiózł dewiz na Dom Bankowy Hobzera w Krakowie ma na sumieniu około w związku z aferą dewizową.

Lubelska spółka autobusowa ukryła przedwładzami skarbowymi dochodu

P. Rosenberg (kamieniołomy i fosforyty Rachowskie) poszkodował Ubezpieczalnię Społeczną n Izaak Sterner z Będzina razem z Niem­
cem Mikolaschem przemycili towarówwartości ponad

Josek Sal, król przemytników jedwabiu Milner kupując kradzione szyny kolejo­ we na sumę Hersz Rożen — przedstawiciel monopolu zapałczanego „nadużył skarb” na Inż. Tombak czyniąc dostawy do „Skarbofennu” potknął się o Lwowski Żyd Briefer, umorzył długi róż­nych przedsiębiorców w Ubezpieczalni Społecznej na sumę

800000 zł. 410000 zŁ

658000 zł.

50000 zŁ

 

46192

zł.


 

64


 

18. No i na zakończenie przykłady łapow­
nictwa Żyda Zajdensznira na 400 zł.

19. „i Judka Ajzykowicza na …. 200 zŁ

8885538 zł.

Dziewiętnaście afer i prawie na dziesięć milionów i oszustw. Oto bardzo niekompletna próbka „państwowo-twórczej” działalności Żydów w ciągu 6 miesięcy 1938 r. A ile szwindli codziennych i ile wielkich afer niewy-krytych?*•)

Ta garść ogólnikowych liczb o żydowskich korzyś­ciach i polskich stratach ma swoją tragiczną wymowę.

Żydzi opanowali warsztaty pracy i zdobyli miasta. Na przeludnionej wsi męczy się chłop polski wyzyskiwa­ny przez Żydów, -których bogaci swoją krwawicą, a sam coraz bardziej marnieje

I nie pomoże rozkładanie podatków na raty, ani „pla­nowania” O. Zo. Nu., ani chwilowe ulgi ze strony pań­stwa, ani surowe kary za żydowskie oszustwa i zło­dziejstwa.

Żydzi muszą opuścić nasze miasta i wsie, a przy pracy w wielkiej gospodarce narodowej mu­si stanąć gospod arz-Polak!

Tę robotę prowadzi już obóz Narodowy.

Chłop narodowiec opoczyński, odrzywolski, czy łom­żyński zacisnął zęby i pięści i rozpoczął walkę o „stragan”.

Walkę tę będzie prowadził tak długo aż zwycięstwo „straganów” rozwali niezdobyte mury wielkich

»•) „Naród w Walce” z dn. 22X1939 r.
5* 65


 

vnL Sprzymierzeńcy żydowscy.

MASONERIA

Masoneria albo wolnomularstwo, jest to jedna z naj­potężniejszych na świecie organizacji, która służy Żydom w ich zbrodniczym dążeniu do zniszczenia narodów chrześ­cijańskich, Kościoła Chrystusowego i oddania władzy nad światem w ręce Izraela.

Na dowód przytaczamy słowa wybitnych masonów, które nam powiedzą o celach i dążeniach tej zbrodniczej sekty, tej judaistycznej instytucji, wychowującej złoczyń­ców i podpalaczy świata.

„Bracie! — tak mówił Wielki Mistrz masoński do „brata” Garibaldiego… — powtórz za nami najwyż­szą przysięgę; Przysięgam, że nie będę miał innej ojczyzny, jak ojczyznę powszechną (międzynaro­dówkę).

Przysięgam, że będę zwalczał z całą zaciętością zawsze i wszędzie granice narodów, granice pól, do­mów, granice rodzinne; przysięgam wywrócić choćby z poświęceniem własnego życia granice, w których zabójcy ludzkości nakreślili krwią i bło­tem Imię Boga”.

koncernów i spółek, banków — przy pomocy których Żydzi duszą naród polski swoim czwar­tym zaborem.

Judea delenda est — Żydzi z pol­skich miast i miasteczek, z handlu i rzemiosła, muszą iść precz!

 

 

67


 

Oznajmiam, że przeczę istnieniu Boga i duszy_ Niechaj naród, religia i rodzina znikną na zawsze.

„Naszym celem jest zatknięcie sztandaru na wszystkich kościołach i na Watykanie. Przyjdzie czas, gdy Chrystus, Pan niebios, kłaniać się będzie Panu naszemu, panu ziemi!!!…” (Z mowy W. Mistrza loży Włoskiej).

„Przyjdzie czas, że w tych samych kościołach, w których księża głoszą naukę Chrystusa, my nasze nauki będziemy głosić. Tam gdzie dziś rozbrzmiewa­ją głosy psalmów, będziemy słyszeć uderzenia mło­tów i wybuchy baterii”, (słowa W. Mistrza Blatina wypowiedziane w 1883 r., jak bardzo się sprawdzały, przez pewien czas w czerwonej Hiszpanii w 19368 r.).

„Walka pomiędzy katolicyzmem a masonerią jest walką bez wytchnienia i bez litości”. (Uchwała Naj­wyższej Rady Masońskiej z 1895 r.).

„Dwadzieścia wieków triumfował Galilejczyk z Nazeretu. Teraz już wybiła dla niego godzina śmier­ci”, (słowa masona Delpech’a z przemówienia w 1903 roku).

„My masoni musimy dążyć do całkowitego znisz­czenia katolicyzmu”. „Katolicyzm i masoneria wza­jemnie się wykluczają, gdy jedno triumfuje, drugie musi zginąć”.

„Nie wystarczy zwalczać wpływu duchowieństwa, pozbawić Kościół władzy… Trzeba zniszczyć raczej narzędzie, którym posługuje się kler dla ujarzmie­nia mas, to jest samą religię”.’)

2) Przytoczone teksty z oświadczeń, przemów i uchwał ma­sońskich, podajemy według książki Dr. M. Skrudlika „Masoneria w Polsce” oraz według A. G. Michael’a „Państwo w okowach masonerii”.

68


 

Załączone oświadczenia masońskie odsłaniają zupeł­nie wyraźnie oblicze tej szatańskiej sekty. Istotą jej, jak widzimy, jest dążenie do zburzenia ustroju świata opar­tego na pojęciu rodziny i narodu, a zastąpienie go między­narodówką, oraz na zniszczeniu Kościoła Rzymsko – Ka­tolickiego.

Masońska nienawiść do Jezusa Chrystusa i Jego Koś­cioła, świadczy, że ci, którzy ją głoszą są bardzo bliskimi krewnymi tych, którzy wobec Piłata krzyczeli:

„Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go!!!._ a wypuść nam Barabasza”.

Masoneria jest potężną i bardzo starą organizacją. Ja­ko Instytucja K a halna ma na celu walkę z Jezu­sem Chrystusem i jako taka istnieje od początku chrześci­jaństwa.

Pierwszą lożą masońską w tym znaczeniu był Sanhe­dryn z Annaszem i Kaifaszem na czele, skazujący Jezusa na śmierć.

Masoneria, jako wyraz dążeń Żydów do zapanowania nad światem, jest również tak stara, jak starym jest naród żydowski, który od początku swego istnienia posłannic­two dane mu przez Boga rozumiał w znaczeniu material­nym, uzurpując sobie przywilej panowania nad światem.

Świadczą o tym jej cele, sposoby działania, ceremonie, znaki, symbole, które są pochodzenia żydowskiego (np. pięcioramienna gwiazda, sześcioramienne świeczniki, bi­blia i L p.).

Różnymi drogami przeprowadza masoneria dzieło zni­szczenia Kościoła i narodów aryjskich w ciągu dziejów.

69

 

Siady jej niszczycielskiej działalności dałyby się odna­leźć w sektach i herezjach występujących przeciwko Bóstwu Chrystusa Pana (wiek IV).

W XIII wieku „działa” przez sektę Albigensów, która straszliwie spustoszyła południową Francję, mordując set­ki tysięcy wiernych i kapłanów, paląc mnóstwo ko­ściołów—

Ducha masonerii odnajdujemy w spustoszeniu, ja­kiego dokonał zbuntowany mnich z Wittenbergi, Marcin Luter, twórca protestantyzmu (wiek 16), na którym to protestantyzmie, jak na glebie urodzajnej zakorzeniła się i rozrasta masoneria współczesna.

Idealnym wreszcie dziełem masonerii, była Wielka Bewolucja Francuska (r. 1789), której kłamliwe hasła: „Wolność, równość i braterstwo”, są deklamowane przez wszystkich masonów świata.

„Pod względem organizacyjnym, masoneria jest opar­ta na zasadach hierarchicznych i posiada 33 stopnie wta­jemniczenia. Każdy mason rozpoczyna swą karierę od stopnia najniższego — pierwszego: „ucznia”. Dalej są stopnie „czeladnika” i „mistrza”.

Te trzy stopnie są jednakowe we wszystkich obrząd­kach masońskich”. a)

Masoneria działa według rytów czyli obrządków.

Najbardziej popularny i popierany obecnie przez ma­sonerię, jest ryt czyli Obrządek Szkocki (zało­żony w 1806 r. przez 5 Żydów we Francji).

*) Według B. Chełmińskiego „Masoneria w Polsce współ­czesnej”, str. 59.

70

 

Pierwszą komórkę organizacyjną stanowi t. zw. Lo­ża4), na czele której stoi „Mistrz Katedry”.

Wszystkie loże danego kraju podlegają „Wielkiej Lo­ży”, na czele której stoi „Wielki Mistrz”.

„Wielkie Loże” łączą się w „Międzynarodowe Zjedno­czenie Masońskie” z „Wielkim Kanclerzem” na czele.

Powyższa organizacja obejmuje masonów tylko 1, 2 i 3-go stopnia. Masoni wyższych stopni są zorganizowani osobno.

Masoni 33 stopnia tworzą t. zw. „Najwyższą Radę”, na czele której stoi „Wielki Kanclerz”.

Poza „Obrządkiem Szkockim”, istnieją loże, należące do „Obrządku Wielkiego Wschodu”, oraz loża przeznaczo­na tylko dla Żydów. Nosi ona nazwę „Bnei-Brith” (Syno­wie przymierza).

Wszystkie te loże „ryty”, „Zjednoczenia”, „Wielkie Rady”, jakkolwiek znajduje się w nich wielu chrześcijan i jakkolwiek pozornie służą celom politycznym czy gospo­darczym, kierowane są zasadniczo przez Żydów i służą w ostatecznym swym celu tylko Żydom.

Organizacja ta rozporządza wielkimi wpływami izło-tem. To ostatnie tłumaczy nam, dlaczego w masonerii poza Żydami talmudystami i „mechesami”, znajduje się tak wielka ilość sprzedajnych „akum”, „goim”, czyli chrześci­jan – aryjczyków.

.

Masoneria „działa” głównie wśród „możnych” tego świata. Sfera jej wpływów, to gabinety ministrów, stano-

4) Loża pochodzi od hebrajskiego słowa Jiszche”, co znaczy „pokój przyległy” (do świątyni Salomona), tak tłumaczy ten wy­raz nadrabin, mason Izaak Borchardt, cyt B. Chełmiński „Maso­neria w Polsce współczesnej”, str. 37.

U


 

wiska dyrektorów banków i wielkich przedsiębiorstw, profesorów uniwersytetu-.

Jednym słowem, masoneria obraca się wśród „elity” rządzącej państwem i bardzo często ona właśnie tę „elitę” stanowi

Specjalną opieką otacza ośrodki wychowawcze naro­du, szkolnictwo, instytucje naukowe…

Usiłuje opanować literaturę, prasę, która jej służy do urabiania poglądów tłumu…

Planowo, ostrożnie, obłudnie i skrycie prowadzi krok za krokiem niszczycielską dla Kościoła, narodu i pań­stwa robotę, a kiedy już naród zostanie dostatecznie wew­nątrz osłabiony i zarażony jadem masońskim5), masone­ria dalszą akcję przekazuje swojemu bratu — komu­nizmowi

I wtedy to na gruzach zburzonego porządku, wyrasta Synagoga szatana iw oparach chrześcijańskiej krwi, na tle łun płonących kościołów, jaśnieje złowieszcza pięcioramienna gwiazda,

MASONERIA W POLSCK

Zaraza masońska przedostała się do Polski w 16 wie­ka w formie „nowinek” protestanckich, kalwińskich, so-cyniańskich i innych.

Jej ojcami duchowymi są Włoch Socyn, Czech Kc-meńsky i cała plejada łotrów i zdrajców, którzy ułatwiali „masonowi” Karolowi Gustawowi zalew i zniszczenie Pol­ski szwedzkim „Potopem”.

6) Masoneria opadła ducha narodu, odbiera mu «sily, ener­gie, odwagę i oddaje go w ręce obcych potęg, jak tego mieliśmy ostatnio dowód z Czechami.

72

 

 


 

Usadowiła się natomiast na dobre masoneria w Polsce za czasów masonów – królów Augusta I i Augusta Mocnego.

Dokonała ona w porozumieniu z Prasami, po uprzed­
nim moralnym zniszczeniu Polski, zbrodni jej rozbioru,
co było potrzebne masonerii -kahałowi w wal­
ce z „semper fidelis” (zawsze wierną) Polską, ostoją Kato­
licyzmu i co było potrzebne masonerii — Żydom dla urze­
czywistnienia przepowiedni Franka o Polsce „nowej ziemi
obiecanej” do której od czasów rozbiorów poczną dążyć
Żydzi z całego świata.

Masoneria w Polsce Niepodległej odgrywa znaczną ro­lę. Stykają się w naszej Ojczyźnie obrządki: „Szkocki” i „Wielki Wschód” oraz żydowski Bnei – brith”. Wpływy masońskie przenikają niektóre dziedziny naszego życia, wprowadzając do niego dezorganizację i zamęt.

Fałszywymi deklaracjami o „mocarstwowosci”, „zjed­noczeniu”, „patriotyzmie” (przyodziewając się nawet w sza­ty „katolickie” czy „antysemityzmu”), uwodzą dobrej woli i wielkiej naiwności „obywateli”, kłócą naród, tamując je­go naturalny pęd do rozwoju i wielkości Masonerii zale­ży w tej chwili na tym aby była Polska, ale ani narodowa, ara wielka, ani tym bardziej prawdziwie katolicka.

Masoneria chce żeby Polska była Judeo – Polską. W tym kierunku zmierzają jej plany i wysiłki i dla osiąg­nięcia tego celu, wszelkimi sposobami osłabia naród polski

Kto należy w Polsce do masonerii?

Jakie nazwiska, wywierające wpływ na bieg nasze­go politycznego i gospodarczego życia, należą jedno­cześnie do tej przeklętej, żydowskiej sekty?- Z wielu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Stanisław Schaetzeł, dyrektor „Krajowego T-wa Naftowego”.

Dr. Jerzy Kozicki, poseł, dyrek. koncernu „Mało*

Inż. O. W. Theisberg – Wyszyński, geolog „Pio-

Ziemia i Żydzi.

Warszawski Dziennik Narodowy” pisze w numerze z dn. 7.III.1939, co następuje:

_ Ogółem w trzech województwach (stanisła­wowskim, tarnowskim, lwowskim) Żydzi są właści­cielami 150 tysięcy hektarów ziemi, dzierżawią zaś 48 tysięcy 330 hektarów*-Eto oddaje w dzierżawę Żydom polską ziemię? Jako odpowiedź na powyższe pytanie, załączamy wy­jątek z artykułu „Warsz. Dz. Narodowego” z dn. 2 marca 1939 r., p. t: „Arystokraci, ziemianie, Żydzi 36 tysięcy hek­tarów ziemi polskiej w Małopolsce Wschodniej w ręku Żydów”:

Woj. stanisławowskie.

„Organ ministra Poniatowskiego „Zespół”, ogłasza nazwiska ziemian, którzy- majątki swe puścili w dzierżawę Żydom w trzech.województwach połud-niowo-wschodnkh. Oto, według „Zespołu” (nr. 6 z 12 lutego far.), nazwiska ziemian, którzy w woj. stanisławowskim zrezygnowali z gospodarowania na ziemi polskiej we własnym imieniu i w imieniu na­rodu, wśród którego żyją.

7) Wedlug „Merkuriusz Polskiego” Nr., 14 z dn. 19.III. 39 r. p. t. inz. Stanisław Szczepanowski pogronica masonów naf-


Jest ich 31, wśród nich, niestety, szereg przedsta­wicieli czołowej arystokracji polskiej. Ogółem zie-miaństwe polskie oddało w tym województwie około 12 tysięcy hektarów ziemi w ręce ży­dowskie.

Książę Andrzej i Sebastian Lubomincy i Cecy­lia Bourbon, wydzierżawili Salomonowi Edelsteinowi majątek Wownia.

Księżna Cecylia Bcmrbon i Sebastian Lubomirki wydzierżawili Hellerom maj. Pukenicze.

Ks. Cecylia Lubomirska wydzierżawiła Chaimko-. wi Klingerowi maj. Kawska

Ks. Andrzej Lubomirski wydzierżawił Mendelowi Bardachowi maj. Uherzko

Ks. Henryk i Sebastian

wili Mendewowi Cuckerbergowi

Ks. Maria Woroniecka wydzierzawila Natusi i Jojne Rothubaumom maj. Siechów i Uhełna.

Maksymi­ i t d.

Ks. Henryk Lubomirski wydzierzawil Maximilianowi Jeemanowi maj Tejsarów i Pezany.

Woj. tam opolskie

„Dużo gorzej pod tym względem przedstawia, się sytuacja w woj. tarnopolskim gdzie żydom dzierzawi majatki 51 ziemian.

Są to między lanymi znowu przedstawiciel czolowe arystokracji po 1 s k i e j, m. in. dług „Zespolu” (nr. 7 z 19 Lutego br):

Markusowi

Agenor Goluchowski wydzierżawił Markusowi Seidmamowi fołwark Guszyn oraz M. Flasckmtrowi folwark Gustynek Wanda Grodzicka wydzierżawiła folwark Pilato-wice Mendlowi Maybergerowi.

Jerzy Potocki odstąpił w dzierżawę Saulowi Dy-werowi folwark Tarnów” i t d_


 

53


 

Woj. lwowskie

„W województwie lwowskim na omawianej liście ziemian figuruje ich (według „Zespołu”, nr. 8 z 26 lutego far.) — 34 i 4 instytucje polskie, Żydzi władają tu 13.830 ha ziemi polskiej, dzierżawionymi od Po-laków.

Ks. Leon Sapieha wydzierżawił majątek Tarnaw-ce Żydowi Marcelemu. Grossowi.

Maria Zamoyska. wydzierżawiła folwark Cuniów Gródek Jagielloński) Żydowi Makuaom

Maria Zyberk-Plater dzierżawi folwark Bojanice oraz folw. Opułsko żydowskiej spółce Odzywolski i Miller Meilech.

Również Andrzej Zyberk-Plater i Jam. Zyberk-Plater dzierżawią fołwark Siebieczów Żydowi Eha-szotoi Ratowf i t cL.

*

Polskie odznaczenia żydowskiej fabrykacji Narodowa Agencja Informacyjna donosi, że krzyże „Virtuti Militari, medale i Krzyże Niepodległości oraz or­dery „Polonia Restituta”, produkują wyłącznie firmy ży­dowskie, m.in. J. Berliner (Warszawa, plac Krasinskich 2). Polskie odznaczenia żydowskiej fabrykacji — to istot­nie skandal niebywały! Kawaler „Virtuti Militari” naraził życie, a Żyd zarabia na tym pieniądze- 6)

ŻYDZI W WOLNYCH ZAWODACH.

Żydzi w dentystyce.

Według „Dziennika Urzędowego” organu Izb lekar-sko-dentystycznych, mamy lekarzy-dentystów w Polsce następującą liczbę:


 

rzym-kat 555 żydów 711 288 „ 489 354 „ 367 210 510

Izba Warszawska Izba Krakowska Izba Poznańska Izba Wileńska

Ogółem w całym Państwie

2.077

praktykuje 1.415

(Inne wyznania 153 lek. dent). »)

2ydźi w medycynie.

Medycyna, podobnie jak inne zawody, jest niesłycha­nie zażydzona. Według urzędowej statystyki, („Dziennik Urzędowy Izb Lekarskich” Nr. 7, 1938 r.), ilość lekarzy w Izbach Lekarskich Rzeczypospolitej, przedstawia się następująco:

nie pod. rzym.-kat. gr.-k. praw. prot. Żydów bezw. wyzn.

1.068 28 27 12

710 10

Krakowska

5

64

299

259

Lwowska 758 299

Łódzka 398 4

Pozn.-Pomorska 1.157 8

Śląska 409

WanŁ-Błałost Ł236 4

WiL-NowogT. 542

Czyli na ogólną liczbę wszystkich lekarzy w Polsce, która wynosi 11.846 osób, Żydów jest 4073. Nie wiemy, ilu Żydów lekarzy znajduje się w liczbie lekarzy katolików czy chrześcijan. Zapewne znaczny procent Śmiało można powiedzieć, iż Żydów (talmudystów i chrzczonych) znaj­duje się w medycynie ponad 50%.


 

 


 

•) „Naród w Walce” z dn. 5.III.1939 r.


•) „Naród w Walce” x da. 22X1939 r.


 

 


 

54


55


 

Kto „pracuje” w prasie?

„Naród w walce” w Nr. 10 z dn. 15JCII. 1938 r. pisze: ,,_. W spółce „Domu Pras y”, do której na­leżą pisma: „E x p r e s s Porann y”, „Dobry W i e c z ó r”, „D z i e ń D ob r y” i „Prze­gląd Sportowy” — pracują następujący Ży­dzi: Marschak Leopold, Jan Drobniewski (Goldner), Świeżawski, Kamil Norden (Jankla Migona), Josek Stejnert, Bergman, Bejlin, Rozenholz, Maks Soko­łów, Lipszyc, Kornkowolski, Szereszewski i inni”.

Poza wymienioną prasą brukową służą Żydom i są redagowane przy pomocy Żydów następujące pisma: „Wia­domości literackie”, „Robotnik”, „Dziennik ludowy”, „Ostatnde wiadomości”, „Piąta rano”, „Szpilki”, „Kino”, i inne.

Oczywiście wmianka o kilku brukowcach warszaw­skich i ich pracownikach, nie wyczerpują grozy, jaka zwi­sa nad Polską wskutek opanowania prasy różnego rodzaju i piśmiennictwa w ogóle, przez Żydów i ich służalców.

*

Żydzi w teatrze. (Wzmianka dotycząca tylko Warszawy).

Teatr Letni: Dyrektor Szacki-Szatter (Żyd).

Teatr Narodowy (?): Kierownik literacki — Pomper Pomirowski, Stanisławski (Bartman), Broniszówna (Chwat), Kersen (Lanker), Tichówna i Lipiński Leuer— Żydzi

Teatr Polski: p. Węgierko i Billauer-Borowski, Leś-mianówna, Szyfmanówna — Z y d z L

Kierownik administracyjny teatrów miejskich Kara-siński, Pinkus, Szyfinan — Żydzi”)11) „Naród w Walce” z dn. 1SJUL1939 r.

57


 

Żydzi w adwokaturze.

Adwokatów w Polsce jest ogółem 7.800, w tym Żydów — 4300 czyli 55%. Aplikantów ogółem — 3.600, w tym Żydów — 2.600.

Niektóre Izby adwokackie, jak naprzykład Lwowska, posiadają 85% żydów, Krakowska ma ich aż 90%.

Są miasta w Polsce, gdzie na dużą liczbę adwokatów niema ani jednego Polaka, np: w Drohobyczu jest aż 126 adwokatów Żydów, 4 adwokatów Polaków, podobno zmu­szeni są to miasto opuścić, gdyż nie mają środków utrzy­mania, choć istnieją tam wielkie instytucje państwowe,

jak „Polmin”. M)

*

Żydzi w prasie.

Niezmiernie doniosłą rolę, zwłaszcza w czasach dzi­siejszych odgrywa prasa. Ona narzuca ludziom pogląd na życie, ona karmi i wychowywa tłumy.

A w jaki sposób?

Przeczytajcie „brukowce” warszawskie, czy znajdzie­cie tam jakąś myśl, ideę?- Szpalty tych piśmideł przepeł­nione są opisami zbrodni, łajdactwem łotrostw ubranych niekiedy w powabną, humorystyczną szatę. Ma to wszyst­ko swój ukryty sens.

Kłamstwa i bzdury prasy brukowej ogłupiają czytel­nika odwodząc go od myślenia, co jest bardzo na rękę roz­maitym „reżimom” oraz żydostwu.

Karmiony brukową strawą „obywatel” zatraca poczu­cie uczciwości, charakter, głupieje i jako taki — o co cho­dzi głównie żydostwu — stanowić będzie narzędzie w rę­ka Izraela.

10) Według statystyki p. mec. Jana Optata Sokołowskiego. 56


 

Biura, dyrektorzy, zarząd — w 90% żydowski. Pola­cy stanowią znikomy procent, pełniąc rolę woź­nych i tp.12)

*

Polska pieśń.

Od szeregu lat w całym naszym biednym kraju roz-wają tony „foxów”, „tang”, które pod względem

treści, słów, jak i mełodii, są odbiciem duszy żydowskiej.

Gdy Jankiel Mickiewiczowski grał na cymbałach, to miłe rodaki tylko słuchały, teraz, gdy Żydzi grają, to już „cymbały” skaczą w takt żydowskiej muzyki i śpiewają „najmodniejsze” tanga.

Jakaś zaraza tych melodii i tych śpiewań padła na kraj cały i ciąży nad nim, jak straszliwa melodia chochoła grającego w „Weselu” Wyspiańskiego: „Miałeś chamie złoty róg”.

12) Według jednodniówki „W natarciu” z października 193S i broszury M. Wisniewicza „Żydzi w życiu kulturalnym Polski”.

„Artyści”-dekoratorzy-operatorzy-sce-harzyści filmowi: Marian (?) Czauski Aleksander (?) Ford, Józef Leites, Konrad (?) Tom, Janusz Warnecki, Michał Wyszyn-ski, Seweryn (?) Steinwurzel, Jerzy (?) Steń, Alfred Niemirski, Anatol Sztera, Jerzy (?) Nell, Jacek (?) Rotmil, Stefan (?) Nor-ris, Napoleon (tylko nie ten z Korsyki, a prawdopodobnie z Gę­siej) Sedek. Jednym słowem sami Żydzi, oprócz innych również Żydów.

Kina żydowskie w Warszawie: Atlantic, Bałtyk, Capitol, Gasino, Colossetwn. Europa, Hollywood, Imperiał, Palladium, Pan, Kiałto, Stylowy, światowid, Victoria, Adria, Amor, Antinea, Bis, Czary, Eden, Elitę, Fama, Filharmonia, Florida, Fo­rum, Helios, Majestic, Maska, Mewa, Mucha, Nowa Tombola, Po­pularny, Raj, Rex, Rirfera, Roxy, Sfinks, Syrena, Ton, Uciecha, Unia, Wanda. (Według przytoczonej jednodniówki „W natarciu”).

59


 

Autorów, dekoratorów, reżyserów Żydów w teatrach warszawskich jest ogółem 35%.

Żydzi w filmie.

Kino, ten potężny środek oddziaływania na tłumy w 80% jest opanowany przez Żydów.

Szerzą też Żydzi przy pomocy twoich filmów zgni­liznę, brud, niewiarę, a w najlepszym razie bezmyślność i głupotę.

Podajemy niektóre instytucje i naz­wiska Żydów w filmie:

Rada naczelna Przemyski, Filmowego w Polsce.

Prezes, Ordyński — Blumefeld. wiceprezes, Gleisner, sekretarz, Krawicz — Żydzi. Resztę zarządu w 55% stano­wią Żydzi

Polski Związek Przemysłowców Filmowych,

Prezes Gleisner, członkowie zarządu: Czaban, Gryn-baum, Jankołowicz i inni — 85% Żydów.

Związek właścicieli Kino-Teatrów.

Prezes Czarnecki (Żyd). Zarząd: Finkelstein, Dein, Częstochowski i inni — 60% Żydów.

Wypożyczalnie filmów.

„Metro-Goldwyn-Meyer”, „National Film Corpora­tion”, „Paramount Films”, „Universal Pictures Corpora­tion”. Są to wielkie międzynarodowe Koncerny filmo­we — należące przeważnie do Żydów.

Przedstawicielstwo na Polskę wyżej wymienionych Koncernów, znajduje się w ręku żydowskim.

58


 

Oto spis „pieśniarzy”, ulubieńców bezmyślnego tłumu „gojów” i „gojek”: Gold, Kataszek, Petersburski, Górzyń-ski, Gordon, Hemar, Włast, Kagan, Skrzypkowski, Szer-Szeń, Orliński.

A nazwy tych „pieśni”, takich rodzimych, takich rze-czywiście „naszych”: „Pod samowarem” — „Pod aba-żurem”, „Rafałek”, „Rebeka”, „Gazu! Gazu!”, „Lim. ba”, „Rumba”, „Jo-Jo” — są one jednak już przebrzmiałe. Natomiast modne, najmodniejsze, sam cymes, są melodii nowego majufesu” „Lambeth-walk”, którą w karnawale roku pańskiego 1939 tańczyli we wszystkich tanc-budach tubylcy „obywatele”, „Akum”, „Nochram”, „Edom”, „Goim” — czyli jednym słowem bracia rodacy.

Orkiestra „Polskiego Radia” pod dyrekcją p. „Zdzisła^ Grunberga – Górzyńskiego, gra na płytach gramofono-wych z firmy „Wekslef”. Dyrygent Filharmonii, p. Fitel-„berg, od „naszych”, wdzięcznie dyryguje, a nieśmiertelny, -też „nasz” — złotym krzyżem zasługi udekorowany — profesor Ludwik Urstein przy fortepianie.lS)

Żydzi w handlu i przemyśle.

Po za wartościami duchowymi, które stanowią o po­tędze narodu i jego żywotności doniosłą rolę odgrywają -w życiu narodów jego doczesne dobra.

13) Wogóle treścia „piosenek” nadawanych niekiedy „Polskie Radio” powinna sie zainteresować policja obyczajowa i za popisywanie sie pornografią pociągać do odpowiedziatoośd (np. za bezwstydną piosenkę „Czy mu dać”, którą śpiewała dawno w czasie audycji z hotelu „Bristol” Jakaś aktorica ku „zbudowaniu* drłert i młodzieży).

40


 

Jezus Chrystus wskazał całej ludzkosci cel najwyższy – dążenie do Boga i osiągnięcie Królestwa Niebieskiego. Jest to najwyższe dobro do którego ma dążyć jednostka, naród, ludzkość, ale wskazał człowiekowi jednocześnie i je­go cele doczesne i dobra doczesne, do których wolno mu dążyć i wolno z nich korzystać zgodnie z wolą Bożą.

Przyjdź Królestwo Twoje. Święć się Imię Twoje,

mówił Jezus w najcudniejszej i najwspanialszej modlit­wie „Ojcze nasz” — ale w tej samej modlitwie prosił dla człowieka o chleb doczesny:

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” Chleb powszedni narodu — to jego bogactwa naturalne: ziemia, która rodzi zboże, która daje mu z swoich wnętrz bogac­twa mineralne: węgiel, sól, żelazo, złoto—

Dużo dał Dobry Bóg naszej Ojczyźnie „Chleba pow­szedniego1′ — dzięki najgłębsze cały naród Mu za to wi­nien składać…

Dlaczego jednak miliony Polaków żyją w niedoli?

Dlaczego od wielu lat musimy się uciekać do „żebra­niny” na rzecz bezrobotnych?

Dlaczego 8 milionów Polaków tuła się na obczyźnie, poszukując kawałka chleba, którego podobno brak jest w Ojczyźnie?

Główną przyczyną naszej biedy są zy d z i, ta wie­lomilionowa rzesza, która zjada nam i naszym dzieciom chleb powszedni… Te żarłoczne rekiny i pijawki, które ze krwi narodu ciągną żywotne siły dla siebie. Żydowscy kapitaliści zgarniający w swoje szpony bogactwa naszej ziemi.

61


 

Cały przemysł i handel, warsztaty pracy w ich rękach. Na procenty kapitalistów żydowskich musi pracować cały naród polski.. Żydzi posiadają skarby polskiej ziemi i obracają je wyłącznie na swoją korzyść. Wielki kapitał w ich rękach! Wielki przemysł im służy! Oni dysponują całą gospodarką narodową.

Oto co mówi statystyka:

80% Zakładów przemysłowych należy do żydów.

85% Handlu.

90% Banków.

75% Nieruchomości w miastach.14)

Dla przykładu załączamy parę wykresów statystycz­nych, które zaledwie w znikomej części odtwarzają stan posiadania źródeł handlowych i warsztatów pracy przez żydów:

Warszawa.

Według spisu z r. 1932, warsztatów rzemieślniczych w Warszawie było 16.504, z czego

chrześcijańskich 7.118 żydowskich 9.336

czyli 56%, a mianowicie:

Szklarstwo chrześcijan 48 Żydów 62

Tokarstwo 17 157

5 153

Kuśnierstwo 72 267

Krawiectwo 1.022 2.254

« n 20

*4) Ks. Trzeciak „Talmud o gojach a kwestia żydowska -w Polsce”, itr. 348.


Blacharstwo

H

144

n

%33

Tak było w 1932 r., obecnie można sądzić, że jeszcze więcej przybyło żydowskich warsztatów pracy, gdyż po­mimo rozpaczliwej walki polskiego rzemieślnika z żydow-I’4ałrim, ten ostatni coraz bardziej opanowywa życie prze-mysłowo – gospodarcze w Polsce.

Podobną statystykę daje Izba Rzemieślnicza w Łucku:
gdzie chrześcijańskich warsztatów pracy jest 8.884
żydowskich 13.262

Izba Rzemieślnicza w Brześciu nad Bugiem:
warsztatów chrześcijańskich podaje 2.975
żydowskich 7.005

Izba Rzemieślnicza w Białymstoku:

W zrzeszonych organizacjach chrześcijańskich

pracuje 1.771 w organizacjach żydowskich 7.511″)

. A jaką korzyść ma Polska z tego żydowskiego >than-dlu”, niech nam wyjaśni przytoczona statystyka żydow­skich złodziejstw i oszustw, dokonanych w przeciągu paru miesięcy 1938 r.:


 

 


1. Afera Straussa z czerwca 1938 r. strata fir­
my „Bata”

Strata innych firm

Zaległe podatki

2. Dyrektorzy żydowskiego banku spółdziel­
czego przez oszukańcze manipulacje na­
brali różnych ludzi na


106000 zł.

3225!)6 zł.

50000 zł.

400000 zł.


 

M) Ks. Trzeciak „Mesjanizm a kwestia tydowska w «tr. 102 i m


 

63


 

(Lwów, czerwiec 1938 r.).

3. Szulim Pieprz et Co wywiózł z Polski do

Palestyny

Zalegał z podatkami

(Katowice, w maju 1938 r.).

4. Drucker, 2yd z Chrzanowa, wywiózł

z Polski

Sąd go uniewinnił, ale prokurator apelowal

W słynnej lwowskiej aferze inwalidzkiej
najzupełniej zdrowi Żydzi pobrali jako
renty ponad .

„Pomogli” urzędnikom lwowskiej Izby
Skarbowej do wykreślenia zaległości po­
datkowych na sumę

W Łodzi jedna tylko szajka Szlama Bo-
rzekowskiegc nafałszowała weksli na

Rot, który gdy go złapali powiesił się
w celi, przed tym przewiózł dewiz na

Dom Bankowy Hobzera w Krakowie ma

na sumieniu około

w związku z aferą dewizową.

Lubelska spółka autobusowa ukryła przed
władzami skarbowymi dochodu

P. Rosenberg (kamieniołomy i fosforyty
Rachowskie) poszkodował Ubezpieczal-
nię Społeczną na

Izaak Sterner z Będzina razem z Niem­
cem Mikolaschem przemycili towarów
wartości ponad

Josek Sal, król przemytników jedwabiu

Milner kupując kradzione szyny kolejo­
we na sumę

Hersz Rożen — przedstawiciel monopolu
zapałczanego „nadużył skarb” na

Inż. Tombak czyniąc dostawy do „Skar-
bofennu” potknął się o

Lwowski Żyd Briefer, umorzył długi róż­
nych przedsiębiorców w Ubezpieczalni
Społecznej na sumę


800000 zł. 410000 zŁ

658000 zł.

50000 zŁ

 

46192

zł.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64


 

18. No i na zakończenie przykłady łapow­
nictwa Żyda Zajdensznira na 400 zł.

19. „i Judka Ajzykowicza na …. 200 zŁ

8885538 zł.

Dziewiętnaście afer i prawie na dziesięć milionów i oszustw. Oto bardzo niekompletna próbka „państwowo-twórczej” działalności Żydów w ciągu 6 miesięcy 1938 r. A ile szwindli codziennych i ile wielkich afer niewy-krytych?*•)

Ta garść ogólnikowych liczb o żydowskich korzyś­ciach i polskich stratach ma swoją tragiczną wymowę.

Żydzi opanowali warsztaty pracy i zdobyli miasta. Na przeludnionej wsi męczy się chłop polski wyzyskiwa­ny przez Żydów, -których bogaci swoją krwawicą, a sam coraz bardziej marnieje

I nie pomoże rozkładanie podatków na raty, ani „pla­nowania” O. Zo. Nu., ani chwilowe ulgi ze strony pań­stwa, ani surowe kary za żydowskie oszustwa i zło­dziejstwa.

Żydzi muszą opuścić nasze miasta i wsie, a przy pracy w wielkiej gospodarce narodowej mu­si stanąć gospod arz-Polak!

Tę robotę prowadzi już obóz Narodowy.

Chłop narodowiec opoczyński, odrzywolski, czy łom­żyński zacisnął zęby i pięści i rozpoczął walkę o „stragan”.

Walkę tę będzie prowadził tak długo aż zwycięstwo „straganów” rozwali niezdobyte mury wielkich

»•) „Naród w Walce” z dn. 22X1939 r.
5* 65


 

vnL Sprzymierzeńcy żydowscy.

MASONERIA

Masoneria albo wolnomularstwo, jest to jedna z naj­potężniejszych na świecie organizacji, która służy Żydom w ich zbrodniczym dążeniu do zniszczenia narodów chrześ­cijańskich, Kościoła Chrystusowego i oddania władzy nad światem w ręce Izraela.

Na dowód przytaczamy słowa wybitnych masonów, które nam powiedzą o celach i dążeniach tej zbrodniczej sekty, tej judaistycznej instytucji, wychowującej złoczyń­ców i podpalaczy świata.

„Bracie! — tak mówił Wielki Mistrz masoński do „brata” Garibaldiego… — powtórz za nami najwyż­szą przysięgę; Przysięgam, że nie będę miał innej ojczyzny, jak ojczyznę powszechną (międzynaro­dówkę).

Przysięgam, że będę zwalczał z całą zaciętością zawsze i wszędzie granice narodów, granice pól, do­mów, granice rodzinne; przysięgam wywrócić choćby z poświęceniem własnego życia granice, w których zabójcy ludzkości nakreślili krwią i bło­tem Imię Boga”.

67

koncernów i spółek, banków — przy pomocy których Żydzi duszą naród polski swoim czwar­tym zaborem.

Judea delenda est — Żydzi z pol­skich miast i miasteczek, z handlu i rzemiosła, muszą iść precz!


 

Oznajmiam, że przeczę istnieniu Boga i duszy_ Niechaj naród, religia i rodzina znikną na zawsze.

„Naszym celem jest zatknięcie sztandaru na wszystkich kościołach i na Watykanie. Przyjdzie czas, gdy Chrystus, Pan niebios, kłaniać się będzie Panu naszemu, panu ziemi!!!…” (Z mowy W. Mistrza loży Włoskiej).

„Przyjdzie czas, że w tych samych kościołach, w których księża głoszą naukę Chrystusa, my nasze nauki będziemy głosić. Tam gdzie dziś rozbrzmiewa­ją głosy psalmów, będziemy słyszeć uderzenia mło­tów i wybuchy baterii”, (słowa W. Mistrza Blatina wypowiedziane w 1883 r., jak bardzo się sprawdzały, przez pewien czas w czerwonej Hiszpanii w 19368 r.).

„Walka pomiędzy katolicyzmem a masonerią jest walką bez wytchnienia i bez litości”. (Uchwała Naj­wyższej Rady Masońskiej z 1895 r.).

„Dwadzieścia wieków triumfował Galilejczyk z Nazeretu. Teraz już wybiła dla niego godzina śmier­ci”, (słowa masona Delpech’a z przemówienia w 1903 roku).

„My masoni musimy dążyć do całkowitego znisz­czenia katolicyzmu”. „Katolicyzm i masoneria wza­jemnie się wykluczają, gdy jedno triumfuje, drugie musi zginąć”.

„Nie wystarczy zwalczać wpływu duchowieństwa, pozbawić Kościół władzy… Trzeba zniszczyć raczej narzędzie, którym posługuje się kler dla ujarzmie­nia mas, to jest samą religię”.’)

2) Przytoczone teksty z oświadczeń, przemów i uchwał ma­sońskich, podajemy według książki Dr. M. Skrudlika „Masoneria w Polsce” oraz według A. G. Michael’a „Państwo w okowach masonerii”.

68


 

Załączone oświadczenia masońskie odsłaniają zupeł­nie wyraźnie oblicze tej szatańskiej sekty. Istotą jej, jak widzimy, jest dążenie do zburzenia ustroju świata opar­tego na pojęciu rodziny i narodu, a zastąpienie go między­narodówką, oraz na zniszczeniu Kościoła Rzymsko – Ka­tolickiego.

Masońska nienawiść do Jezusa Chrystusa i Jego Koś­cioła, świadczy, że ci, którzy ją głoszą są bardzo bliskimi krewnymi tych, którzy wobec Piłata krzyczeli:

„Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go!!!._ a wypuść nam Barabasza”.

Masoneria jest potężną i bardzo starą organizacją. Ja­ko Instytucja K a halna ma na celu walkę z Jezu­sem Chrystusem i jako taka istnieje od początku chrześci­jaństwa.

Pierwszą lożą masońską w tym znaczeniu był Sanhe­dryn z Annaszem i Kaifaszem na czele, skazujący Jezusa na śmierć.

Masoneria, jako wyraz dążeń Żydów do zapanowania nad światem, jest również tak stara, jak starym jest naród żydowski, który od początku swego istnienia posłannic­two dane mu przez Boga rozumiał w znaczeniu material­nym, uzurpując sobie przywilej panowania nad światem.

Świadczą o tym jej cele, sposoby działania, ceremonie, znaki, symbole, które są pochodzenia żydowskiego (np. pięcioramienna gwiazda, sześcioramienne świeczniki, bi­blia i L p.).

Różnymi drogami przeprowadza masoneria dzieło zni­szczenia Kościoła i narodów aryjskich w ciągu dziejów.

69


 

Siady jej niszczycielskiej działalności dałyby się odna­leźć w sektach i herezjach występujących przeciwko Bóstwu Chrystusa Pana (wiek IV).

W XIII wieku „działa” przez sektę Albigensów, która straszliwie spustoszyła południową Francję, mordując set­ki tysięcy wiernych i kapłanów, paląc mnóstwo ko­ściołów—

Ducha masonerii odnajdujemy w spustoszeniu, ja­kiego dokonał zbuntowany mnich z Wittenbergi, Marcin Luter, twórca protestantyzmu (wiek 16), na którym to protestantyzmie, jak na glebie urodzajnej zakorzeniła się i rozrasta masoneria współczesna.

Idealnym wreszcie dziełem masonerii, była Wielka Bewolucja Francuska (r. 1789), której kłamliwe hasła: „Wolność, równość i braterstwo”, są deklamowane przez wszystkich masonów świata.

„Pod względem organizacyjnym, masoneria jest opar­ta na zasadach hierarchicznych i posiada 33 stopnie wta­jemniczenia. Każdy mason rozpoczyna swą karierę od stopnia najniższego — pierwszego: „ucznia”. Dalej są stopnie „czeladnika” i „mistrza”.

Te trzy stopnie są jednakowe we wszystkich obrząd­kach masońskich”. a)

Masoneria działa według rytów czyli obrządków.

Najbardziej popularny i popierany obecnie przez ma­sonerię, jest ryt czyli Obrządek Szkocki (zało­żony w 1806 r. przez 5 Żydów we Francji).

*) Według B. Chełmińskiego „Masoneria w Polsce współ­czesnej”, str. 59.

70


 

Pierwszą komórkę organizacyjną stanowi t. zw. Lo­ża4), na czele której stoi „Mistrz Katedry”.

Wszystkie loże danego kraju podlegają „Wielkiej Lo­ży”, na czele której stoi „Wielki Mistrz”.

„Wielkie Loże” łączą się w „Międzynarodowe Zjedno­czenie Masońskie” z „Wielkim Kanclerzem” na czele.

Powyższa organizacja obejmuje masonów tylko 1, 2 i 3-go stopnia. Masoni wyższych stopni są zorganizowani osobno.

Masoni 33 stopnia tworzą t. zw. „Najwyższą Radę”, na czele której stoi „Wielki Kanclerz”.

Poza „Obrządkiem Szkockim”, istnieją loże, należące do „Obrządku Wielkiego Wschodu”, oraz loża przeznaczo­na tylko dla Żydów. Nosi ona nazwę „Bnei-Brith” (Syno­wie przymierza).

Wszystkie te loże „ryty”, „Zjednoczenia”, „Wielkie Rady”, jakkolwiek znajduje się w nich wielu chrześcijan i jakkolwiek pozornie służą celom politycznym czy gospo­darczym, kierowane są zasadniczo przez Żydów i służą w ostatecznym swym celu tylko Żydom.

Organizacja ta rozporządza wielkimi wpływami izło-tem. To ostatnie tłumaczy nam, dlaczego w masonerii poza Żydami talmudystami i „mechesami”, znajduje się tak wielka ilość sprzedajnych „akum”, „goim”, czyli chrześci­jan – aryjczyków.

.

Masoneria „działa” głównie wśród „możnych” tego świata. Sfera jej wpływów, to gabinety ministrów, stano-

4) Loża pochodzi od hebrajskiego słowa Jiszche”, co znaczy „pokój przyległy” (do świątyni Salomona), tak tłumaczy ten wy­raz nadrabin, mason Izaak Borchardt, cyt B. Chełmiński „Maso­neria w Polsce współczesnej”, str. 37.

U


 

wiska dyrektorów banków i wielkich przedsiębiorstw, profesorów uniwersytetu-.

Jednym słowem, masoneria obraca się wśród „elity” rządzącej państwem i bardzo często ona właśnie tę „elitę” stanowi

Specjalną opieką otacza ośrodki wychowawcze naro­du, szkolnictwo, instytucje naukowe…

Usiłuje opanować literaturę, prasę, która jej służy do urabiania poglądów tłumu…

Planowo, ostrożnie, obłudnie i skrycie prowadzi krok za krokiem niszczycielską dla Kościoła, narodu i pań­stwa robotę, a kiedy już naród zostanie dostatecznie wew­nątrz osłabiony i zarażony jadem masońskim5), masone­ria dalszą akcję przekazuje swojemu bratu — komu­nizmowi

I wtedy to na gruzach zburzonego porządku, wyrasta Synagoga szatana iw oparach chrześcijańskiej krwi, na tle łun płonących kościołów, jaśnieje złowieszcza pięcioramienna gwiazda,

MASONERIA W POLSCK

Zaraza masońska przedostała się do Polski w 16 wie­ka w formie „nowinek” protestanckich, kalwińskich, so-cyniańskich i innych.

Jej ojcami duchowymi są Włoch Socyn, Czech Kc-meńsky i cała plejada łotrów i zdrajców, którzy ułatwiali „masonowi” Karolowi Gustawowi zalew i zniszczenie Pol­ski szwedzkim „Potopem”.

6) Masoneria opadła ducha narodu, odbiera mu «sily, ener­gie, odwagę i oddaje go w ręce obcych potęg, jak tego mieliśmy ostatnio dowód z Czechami.

72


 

Usadowiła się natomiast na dobre masoneria w Polsce za czasów masonów – królów Augusta I i Augusta Mocnego.

Dokonała ona w porozumieniu z Prasami, po uprzed­
nim moralnym zniszczeniu Polski, zbrodni jej rozbioru,
co było potrzebne masonerii -kahałowi w wal­
ce z „semper fidelis” (zawsze wierną) Polską, ostoją Kato­
licyzmu i co było potrzebne masonerii — Żydom dla urze­
czywistnienia przepowiedni Franka o Polsce „nowej ziemi
obiecanej” do której od czasów rozbiorów poczną dążyć
Żydzi z całego świata.

Masoneria w Polsce Niepodległej odgrywa znaczną ro­lę. Stykają się w naszej Ojczyźnie obrządki: „Szkocki” i „Wielki Wschód” oraz żydowski Bnei – brith”. Wpływy masońskie przenikają niektóre dziedziny naszego życia, wprowadzając do niego dezorganizację i zamęt.

Fałszywymi deklaracjami o „mocarstwowosci”, „zjed­noczeniu”, „patriotyzmie” (przyodziewając się nawet w sza­ty „katolickie” czy „antysemityzmu”), uwodzą dobrej woli i wielkiej naiwności „obywateli”, kłócą naród, tamując je­go naturalny pęd do rozwoju i wielkości Masonerii zale­ży w tej chwili na tym aby była Polska, ale ani narodowa, ara wielka, ani tym bardziej prawdziwie katolicka.

Masoneria chce żeby Polska była Judeo – Polską. W tym kierunku zmierzają jej plany i wysiłki i dla osiąg­nięcia tego celu, wszelkimi sposobami osłabia naród polski

Kto należy w Polsce do masonerii?

Jakie nazwiska, wywierające wpływ na bieg nasze­go politycznego i gospodarczego życia, należą jedno­cześnie do tej przeklętej, żydowskiej sekty?- Z wielu

73


 

względów nie można jeszcze dziś tego ujawnić. Wyjaśni to dopiero przyszła historia

Wielkiej Narodowej Polski.

* *

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listo­pada 1938 r. rozwiązał masonerię w Polsce… Jak dalece dekret zostanie wprowadzony w życie — przyszłość nam powie?.-

PRZYBUDÓWKI MASONERII

Należy wspomnieć o tym, iż masoneria lubi się wy­ręczać rozmaitymi organizacjami, które z nią sympaty­zują, lub wręcz stanowią jej przybudówki.

Do takich przybudówek masońskich należą w Polsce:

„Liga obrony praw człowieka i obywatela”.

„Klub polityczny kobiet postępowych”.

„Związek esperantystów”.6)

„Y. M. C. A.” („Imcia” — związek Młodzieży chrześ­cijańskiej, oczywiście protestanckiej).

„liga reformy obyczajów”, założona przez osławione­go patrona „Poradni świadomego Macierzyństwa” w których „radzą”, jak niszczyć moralność chrześcijańską w rodzinie i społeczeństwie, członka P. A. L.-u (Pol­skiej Akademii Literatury) — Boya-Zeleń-s k i e g o.

•) „Esperanto0, jest to język międzynarodowy, w ohydny sposób zlepiony z języków różnych narodów przez Żyda Zamen-hofa. Język ten ma ułatwić usunięcie różnic i granic narodów, dla łatwiejszego urzeczywistnienia żydowskiej międzynarodówki. „Wdzięczna” Warszawa uczciła sprytnego żyda za ten wynalazek, nadając jednej z ulic nazwę „Ludwika (?) Zamenhofa”.

74


 

„Rotary- Kluby”.

Te ostatnie bardzo się szerzą w Europie (ostrzegał wojskowych francuskich przed ich szpiegowską działalnoś­cią marszałek Petain; podobnie Niemcy — zabronili woj­skowym należeć do tej organizacji).

W Polsce „Rotary – Kluby” są bardzo rozgałęzione i należą do nich wybitni przedstawiciele różnych insty­tucji i zawodów.

„Rotary – Klub” jest organizacją masońską skupiają­cą „braci” w imię ,4deałów gospodarczych”.

Według oświadczeń rotariańskich: „moralność ro-tariańska nie zna narodowości ani religii” przez co otwiera podwoje protestantom, katolikom, Żydom, chrześcijanom, buddystom itd.7)

Sekty.

Tym samym mniej więcej celom, co i masoneria, służą rozmaite związki pseudoreligijne, walczące z Kościołem. Katolickim w Polsce, jak:

„Polski narodowy kościół katolicki” — założony przez Hodura.

„Starokatolicki kościół mariawitów” — błuźniercza sekta założona przez Kowalskiego.

„Starokatolicki kościół Rzeczypospolitej Polskiej” — założony przez Farona.

„Kościół metodystów” — Badacze Pisma św.” i inne.

7) Z przemów założycieli i wybitnych rotarianów. B. Cheł­miński „Masoneria w Polsce współczesnej”.

75


 

KOŚCIÓŁ RZYM – KAT. WOBEC MASONERII.

Masonerię potępił: Klemens XII w 1738 r. w encyklice eminenti” zabraniając wiernym w imię świętego posluszenstwa należenia lub współdziałania z masonerią pod

karą klątwy kościelnej, zastrzeżonej samemu papieżowi

Papież Pius VII potępia masonerię w encyklice „Eccleaa” r. 1821. To samo czynią papieże: Leon XII, Pius IX, Leon XIII

Prawo Kanoniczne powiada:

„Należący do sekty masońskiej, jak również do innych tego samego gatunku organizacji… podlegają klątwie kościelnej, zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej”. (Can. 2335).

Pius XI, wielki przyjaciel Polski w swoim przemó-„Wieniu do pielgrzymki polskiej w dniu 4 października 1929 r. ostrzegał przed masonerią:

„Muszę was ostrzec, jak niegdyś Chrystus ostrze­gał apostołów, mówiąc do nich: Czuwajcie i módlcie się. Czuwajcie, gdyż grożą wam niebezpieczeństwa i zasadzki podstępne; wróg wszelkiego dobra, które­go Chrystus Pan nazwał bramami piekielnymi, nie śpi, ale czuwa i działa wśród was. Mam tu na myśli przede wszystkim sektę masońską, która szerzy swe przewrotne zasady i zgubne wpływy również w Pol­sce, usiłując w szczególności zniszczyć waszą świętą i cenną spuściznę duchową i religijną, która stanowi moc i chlubę waszą.

Dlatego też powtarzamy, czuwajcie, gdyż wróg nie śpi, a więc i wam nie wolno zasypiać”. )

Czuwamy!!!

•) Przybudówki masonerii, Rotary-Kluby, Sekty według Dr. M. Skrudiika „Masonerja w Polsce”.


 

DL

Socjalizm.

Socjalizm jest organizacją służącą celom żydowskim. Twórcą socjalizmu był potomek rodu rabinów, Karol Marks, oraz jego pomocnicy Żydzi: Lassale, Bernstein,. Mojżesz Hess.

Ci Żydzi żyjący w ubiegłym stuleciu wykorzystali zjawisko powstawania t zw. proletariatu, czyli ludzi sku­piających się przy wielkich fabrykach, bowiem wiek 19* był wiekiem niesłychanego rozwoju wielkich fabryk, któ­re potrzebowały mnóstwa robotników.

Robotnicy ci, wyzyskiwani niejednokrotnie w sposób-wołający o pomstę do Boga, stanowili element niespokoj­ny, łatwo zapalny i wskutek doznawanych krzywd żądny walki i zemsty.

Nędzę i wyzysk oraz słuszne pragnienie polepszenia swej doli, Żydzi postanowili wyzyskać dla swoich celów-

Karol Marks pisze dzieło pod tytułem: „Kapitał” — będące do dnia dzisiejszego katechizmem socjalizmu. Żyd’: ten swymi hasłami socjalistycznymi wywołał wielką re­wolucję w umysłach… i dał szerokim masom nową religię-, opartą na podstawach gospodarczych.

TT


 

Istotą relgii socjatistetycznej jest materializm czyli że nic nie istnieje poza światem doczesnym, oraz że celem człowieka jest jego dobrobyt materialny.

Wprowadzenie w życie „marksizmu” zamienia masy ludzkie w stado zwierząt, walczących o swój byt doczesny.

Człowiek, który przestanie wierzyć w Boga i nie uzna­je odpowiedzialności przed Nim po śmiereci, wyzwala z sa­mego siebie najokrutniejsze i najbardziej podłe zwierzę.

Odebrać ludziom wiarę w Boga — to zmienić ludzkość w jakiś zespół najdzikszych bydląt — to wywołać pow­szechną rewolucję, w której wyginą „goje” na rzecz Izraela.

To na sztandarze czerwonym od krwi bratobójczej umieścić godło nowej wiary, pięcioramienną gwiazdę Salomona.

O tym, że socjalizm miał na celu przede wszystkim walkę z Chrystusem Panem, świadczą uchwały „Kongresu socjalistycznego w 1868 r. w Brukseli, który postanowił, że religia i pismo św. mają być zastąpione przez kult tych znakomitych mężów, którzy największe położyli zasługi w sprawie podniesienia materialnego dobrobytu ludz­kości. 1)

„Religia jest to wymysł i fantazja ludzka” — mówił Marks. Odrzucenie religii i zabicie w duszy ludzkiej wiary w Boga i w nieśmiertelność duszy, było dotąd dla prze­wrotnych Żydów świetnym narzędziem do zdemoralizowa­nia tysiącznych rzesz, którym, odbierając wiarę w Boga, jedyną ostoję i pokrzepienie w ciężkim życiu, dawano nie­nawiść i hasło niszczycielskiej „walki klas”.

1) W. Cathrein „Socjalizm, badanie jego podstaw i możli­wości”, str. 21.

78


 

Drugą ideą niszczycielską, którą Marks opętał tłumy czerwonych, „gojów”, było wmówienie w nich, iż nie ist­nieje ani naród, ani ojczyzna.

Na kongresie w Londynie 1864 r. Marks rzucił hasło, drukowane po dzień dzisiejszy w nagłówku „naszego” „Robotnika”:

„Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”.

Tak powstały pierwsze szeregi ludzi bez ojczyzny. Ży­dzi cisnęli im wiarę w jakąś „międzynarodówkę” i dla idei tej „międzynarodówki”, która jest niczym innym, jak dążeniem żydostwa do władzy nad światem, każą robotni­kowi socjaliście walczyć i ginąc.

* * «

Polska Partia Socjalistyczna, czyli t. zw. P. P. S., po­dobnie jak jej towarzyszki innych krajów, służy w znacz­nej mierze celom żydowskim i jest pod kie­rownictwem Żydów. Nie może zresztą być ina­czej. „Przyjaźń między Żydami i nie-Żydami na polu so­cjalizmu jest akurat tak stara, jak sam socjalizm…

„Nikt nie wziął tak poważnie socjalizmu, jak Ży­dzi i nikt mu się nie oddał w takiej mierze, ciałem duszą, jak Żydzi”, tak stwierdza dr. Jehojszue Gotlib.’)

Pierwszego maja, każdego roku, wylewają się na uli­ce, brudną falą czerwonych płacht tłumy „towarzyszy” z Gęsiej, Dzikiej, Ludwika (?) Zamenhoffa, esperantysty, i Majzelsa, rabina. Międzynarodówka żydowska, wroga, nienawistna… Wznoszą się ku górze zaciśnięte pięści Or­kiestry grają hymn międzynarodowy — zapowiedź pano­wania Izraela. Ale obok Żydów idzie ręka w rękę robotnik Polak. Idzie młodzież, dzieci… Ciemne, ogłupiałe falangi

2) Zb. Krasnowski „światowa Polityka Żydów”, str. 14.

79


 

braci rodaków. Nieszczęsne narzędzie w ręku podpalaczy świata, niszczycieli religii, narodu, Polski, narzędzie w rę­ku Żydów.

Socjalista nie może być chrześcijaninem, a tymbar-dziej katolikiem. Socjalizm i chrystjanizm, są to pojęcia zupełnie sprzeczne i wzajemnie się wykluczające.

„Jeśli socjalizm, jak zresztą wszystkie błędy, za­wiera źdźbło prawdy (czemu zresztą Papieże nigdy nie przeczyli), opiera się jednak na swoistej teorii

0 społeczeństwie, której z prawdziwym chrystianiz-
mem pogodzić nie można. Socjalizm religijny, socja­
lizm chrześcijański są pojęciamy sprzecznymi w sobie;
Nikt nie może jednocześnie być dobrym katolikiem

i prawdziwym socjalistą”,

powiedział Ojciec św. Pius XI w swej słynnej Encyklice „O odnowieniu ustroju społecznego”.3)

Socjalista nie może być dobrym Polakiem, ponieważ socjalizm nie uznaje narodu i państwa narodowego i dąży do zastąpienia ojczyzny przez „międzynarodówkę”. Socja­lista w Polsce wogóle nie zasługuje nawet na miano prawdziwego Polaka, bowiem idzie ręka w rękę z ży-dostwem, tym „czwartym najeźdźcą” i spełnia jego zle-. cenią.

„Naprzeciw falang socjalistycznych (tych, w których są aryjczycy, nie „mechesy”, mający w metrykach rubry­kę: katolik), wychodzą robotnicy-narodowcy, zrzeszeni w organizacji „Praca Polska”. Idą z hymnem miłości:

„Patrząc w Polski Znak i Krzyż”, zbrojni w gorące polskie serce.

•) Encyklika Piusa XI „Quadragesimo anno”. 80


 

„Towarzyszu”!-Bracie!— Opamiętaj się! ~ My z tobą walczyć nie będziemy kulą rewolwerową z za węgła, jak ongiś walczyłeś na placu Grzybowskim czy Teatralnym. My też robotnicy, twoi bracia, tylko nie na służbie Żydów i marksizmu, ale na służbie Boga i Polski.- My też wal­czymy z wyzyskiem i niesprawiedliwością… Pójdź z na­mi!.. W naszym ustroju nie będzie walki klas. Nie będzie kapitalistów i nędzarzy. Nie będzie wyzyskiwaczy i wy­zyskiwanych. W naszym ustroju będzie obowiązywało Prawo, któremu będą musiały podporządkować się wszyst­kie warstwy i wszystkie klasy narodu.- „Będziesz miłował Pana Boga swego nade wszystko a bliźniego swego, jak siebie samego”.

Prawo wielkiej, katolickiej, spra­wiedliwej, narodowej Polski

«*

 

Komunizm.

 

Ostatnim etapem walki, którą Izrael prowadzi o wła­dzę nad światem jest komunizm. Jest to najokrop­niejsza forma „ludzkiego zbydlęcenia” jak określił komu­nizm, pierwszy wielki jego pogromca w Europie, gen. Jó­zef Dowbor-Muśnicki

Komunizm jest typowym produktem duszy ży­dowskiej.

Poprzez zgniliznę masońską, rozkład socjalistyczny, poprzez „marksizm” i różne „fronty ludowe” poprzez osła­bienie wiary, poderwanie powagi Kościoła, rozprężenie obyczajów, jednym słowem poprzez zatrucie jadem żydowskim duszy społeczeństwa, prowadzą Żydzi świat do komunizmu.

Ciąży już nad nim, jak potworna zmora ten szatan czerwony,pięcioramienna gwiazda świecąca w oparach ponurych zbrodni na Wschodzie, w sąsiednim kraju rosyjskim. Dogasa wprawdzie jej światło na zacho­dzie, w Hiszpanii, dzięki bohaterstwu żołnierzy Franca, ale znów świta to w tym, to w innym kraju Europy… Pow­szechna rewolucja komunistyczna to kres marzeń Izraela, Żyda — wiecznego tułacza.

82


 

Sami się zresztą do tego przyznają. W Rosji, według słów Żyda p”rof. Brukusa w chwili wybuchu rewolucji: „ukazało się całe mnóstwo żydowskich .młodzieńców komu­nistów, których uczyniono komisarzami nowej władzy komunistycznej…”

Komuniści wówczas mieli nieograniczone pełno­mocnictwo nad życiem i śmiercią ludności, 1)

A jak wykorzystali to „nieograniczone” pełnomocnic­two nad życiem i śmiercią ludności”, (rosjan aryjczyków i chrześcijan), powiedzą nam suche liczby; one mają naj­lepszą wymowę:

W ciągu piętnastolecia rządów żydowskich tj. od ro­ku 1918 — 1933 w Bolszewii zostało: — rozstrzelanych 3.884.000 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt cztery ty­siące) ludzi. Zesłanych na wyspy Sołowieckie, (co jest w ogóle gorsze od śmierci) 7.100.000 (siedem milionów sto tysięcy) ludzi, w czym 4 miliony chłopców, 2 miliony ro­botników, 20.000 dzieci nieślubnych, 30.000 duchownych.

Statystyka rozstrzelanych z roku 1923 wykazuje na­stępujące stany:

 

Biskupów

28

l) Zbigniew Krasnowski „światowa polityka żydowska”.

83 

Kto te straszliwe zbrodnie czynił? Kto katował nie­szczęsne ofiary w lochach czerezwyczajki? Kto przed śmiercią męczył, wrzucając nagiego skazańca do celi w któ­rej znajdowało się tysiące zgłodniałych szczurów? Kto dusił gorącem stu stopni, lub zamrażał powolnym ochła­dzaniem temperatury, kto wbijał na pal, obdzierał ze skó­ry, rozkoszował się widokiem krwi, powolnego, nieraz po kilka dni trwającego w straszliwych mękach konania, kie­dy skazańcowi odcinano powoli kawałki ciała, spalano na wolnym ogniu, zmuszano do jedzenia słonych lub bar­dzo słodkich rzeczy a później patrzono na jego strasz­liwą śmierć z pragnienia wody?..

W maju 1928 r. .Journal de Geneve” podał informację byłego dyrektora Czerwonego Krzyża, (dr. J. Ladygiań-skiego), w której czytamy, że Żyd Bela Kuhn stra-cić kazał w Teodozji 7 tysięcy 500 osób, w Symferopolu 12 tysięcy, w Sewastopolu 10 tysięcy, w Kerczu 6 tysięcy, w Jałcie 5 tysięcy…

Ogólną liczbę zamordowanych z rozkazu Beli Kuhna na Krymie, Rosjan i Tatarów obliczają na 60 do 70 ty­sięcy”…

Nawet żydowski „Haint” z dn. 30.IV.1928 r. pisze:

„Bela Kuhn popełnił na Krymie tyle okrucieństw > że moskiewska władza centralna musiała go odwo­łać”.9)

Ten sam Bela Kuhn wywoływał w 1921 r. na Węgrzech rewolucję i tam skazywał na śmierć tysiące Węgrów.

Przeklętego tego Żyda – diabła – zboczeńca widzimy znów w roku 1936 w Hiszpanii, gdzie z rozkazu Komin-

*) Zbigniew Krasnowski „Socjalizm, Komunizm, Anar-chizm”, str 142.

84


 

temu podpala Hiszpanię i każe mordować, mordować, mordować…

Ale takich Kuhnów było i jest w Rosji sowieckiej ty­siące. Aby nie być gołosłownym przytoczymy szereg naz­wisk na najwyższych urzędach Bolszewii.

Kondsarjat Spraw Zagranicznych.

Scheiman, Lewin, Rosenholz, Litwinów (komisarz, właś­ciwe nazwisko Mair Henoh Wałach, syn rabina z Białego­stoku) Sokołnikow-Brilant, Jakubowicz.

Komisariat Robactwa. Icek Feingold, Kojon, Biełenki, Bołotin (Żydzi).

Komisariat Wojny.

Jonas Jakir (naczelny wódz armii na Ukrainie) gen. Pis-man, szef wojsk; gen. Chripin, szef sztabu lotnictwa; Ga- szef polityczny armii

Ambasady:

Paryż (Zyd Dowgialewskij)

Rzym (Żyd Lewin)

Praga (Żyd Ororiew)

Bukareszt (Żyd Ostrowski)

Waszyngton (Żyd Skwirskij)

Twórcami bolszewizmu byli w 99% sami Żydzi: Tro-cki (Bronstein) Stekłow (Nahamkies), Martow (Zeder-baum), Zinowjew (Apfelbaum), Kamieniew (Rosen-feld), Suchanow (Gimeł) i t d.*)

*) Podajemy tylko kilkanaście nazwisk różnych dygnitarzy sowieckich, według książki Zb. Krasnowskiego kwiatowa Poli-

85′


 

Niech nam czytelnik wybaczy, że go zmuszamy do czytania nazwisk tych zbirów, najochydniejszych gadów i podpalaczy świata. Ale to czynimy dlatego, żeby udowod­nić, iż komunizm jest zbrodniczą sektą w której Ży­dzi odgrywają główną role. Celem jej jest przede wszyst­kim urzeczywistnienie idei mesjanizmu żydowskiego: zniszczenie narodów świata i oddanie ich w wiekuistą nie­wole Izraela.

Dla uzupełnienia tych wiadomości dodajemy fakt, iż rewolucja komunistyczna w Rosji została wywołana za pieniądze żydowskie następujących wielkich firm i ban­ków: Jakub Schiff (Ameryka), Kuhn, Loeb et Camp. (Za­rząd tej spółki stanowią: Schiff, Warburg, Kahn, Hanauer-Guggenheim, Max Breitung, — sami Żydzi). *)

Do roku 1927 Żydzi amerykańscy dostarczyli Żydom w Bolszewii na trzymanie narodu rosyjskiego w niewoli 100 milionów dolarów.

Cel komunizmu w Rosji zgodnie z planami żydostwa narazie został osiągnięty.

Zniszczono zupełnie duszę 90 milionowego narodu, który niepewny jutra, spodlony, bezwolny, zmarnowany do szczętu pod względem materialnym, biernie poddaje się władzy zbrodniarzy, sadystów i obłąkańców.

Zniszczono zupełnie religię i wszelaką moralność. Pog­wałcono wszelkie prawa, naturalne, Boskie i ludzkie.-Dzisiaj nad tą nieszczęsną krainą śmierci, głodu i wsze-

tyka Żydowska”. Dygnitarze ci rządzili Rosją w różnych łatach, między 1917 — 1938 r. Niektórzy z nich zostali rozstrzelani przez Stalina w wyniku walk o wpływy i władze. Obecnie Rosją rządzą również w 90% żydzi.

*) Ks. Dr. SŁ Trzeciak „Mesjanizm a kwestia żydow­ska, str. 173.

86


 

takiej j niedoli, czerwienieje krwawa pięcioramienna Gwiazda— symbol władzy Antychrysta—

„Idea Mesjańska” Żydów zatriumfowała w tym prze­rażającym kraju… Czy na długo?..

KOMUNIZM W HISZPANII.

W chwili gdy to piszemy (10.III. 1939 r.), bohaterskie oddziały armia narodowej pod wodzą gen. Franco, obroń­cy Hiszpanii i Europy od pożogi komunistycznej stoją pod bramami Madrytu. Dobiega końca trzyletnia bratobójcza walka. 5) Przeżywaliśmy ją w Polsce, każdy po swojemu.

My, narodowcy, całą duszą współczując nieszczęsnemu narodowi i życząc mu zwycięstwa. Zresztą, wiara w zwy­cięstwo nie opuszczała nas nigdy_

Przeżywali ją również swoiście nasi „frontowcy” zwo­lennicy Stalina, Beli Kuhna Azany i Caballero—

Nasi czytelnicy liberalnych, komunizujących postępo­wych, socjalistycznych pism w stylu „Robotnika”, „Dzien­nika ludowego” i całej tej czerwonej prasy, usiłującej niektórym tumanom z nad Wisły wmówić, że rewolucja „frontu ludowego” to walka biednych robotników i naro­du Hiszpańskiego z faszyzmem, rasizmem, generałem Franco, który sprzedał Hiszpanię it i

Załączony list katolików hiszpańskich do katolików całego świata, zebranych w Budapeszcie na Kongres Eucharystyczny w 1937 r. rzuca nam światło na istotne cele komunistycznego szatana.

*) Zwycięstwo narodu hiszpańskiego nad komunizmem i za­kończenie wojny, zostało uroczyście ogłoszone dn. 2 kwietnia 1939 r.

87


 

Oto symbol nieszczęsnej — Bogu Najwyższemu niech będą dzięki — zwycięskiej już dziś Hiszpanii.

Symbol Hiszpanii rządzonej przez żydowski komu­nizm. Oto straszliwa zemsta żydowska za to, że przez kil­kaset laty Hiszpanie ratując kraj przed zalewem żydow­skim starali się usunąć uciążliwych przybyszów.

Oto robota maranów, czyli po polsku frankistów, po­stępowców, liberałów, masonów, komunistów i całej tej zbrodniczej kliki, Żydów i ich nikczemnych sprzymie­rzeńców.

Trzeba było dopiero „Cudu Alkazaru” i męczeństwa całego narodu i straszliwej ofiary krwi, ofiary milionów istnień, aby zatriumfowała narodowa, katolicka Hiszpania.

KOMUNIZM W POLSCE.

O komunizmie w Polsce dzisiejszej tylko wspomnimy. Jest to widomy znak opatrzności Bożej, czuwającej nad naszym narodem, iż będąc w sąsiedztwie z Bolszewią i po­siadając wewnątrz kraju taką olbrzymią masę żydowską, dotychczas nie poddaliśmy się wpływom komunistycznym.

Zarówno bohaterska postawa całego narodu w r. 1920 zadającego śmiertelny cios komunie na polach walki, oraz cały szereg wartości duchowych polaków, strzegą dostępu tej antychrystowej bestii do organizmu Polski

Ale to nie powinno wytwarzać w nas mniemania, iż komunizm nam nie grozi Jako dowód przytoczymy małą statystykę z działalności komunizmu w Polsce, która nam również powie, kto tą akcją zbrodniczą kieruje.

„W roku 1935 w W-wie na 4.000 aresztowanych za działalność komunistyczną, było 3.600 Żydów, czyli 90%.

1 stycznia 1937 roku W-wska „komunistyczna partia Polski” liczyła 70% Żydów, a 30% Polaków.

98


 

Związek młodzieży komunistycznej ” liczył 85% Żydów, a 15% Polaków.

Wyroki sądowe Warszawskiej Apelacji skazały za komunistyczną działalnośc w roku 1937

 

w styczniu

87,5% Żydów,

12,5%

Powyższa statystyka procentowa, mniej więcej, od­powiada statystyce w całej Polsce.

Ostatnie wybory do rad miejskich w Polsce, wy­kazały zwłaszcza w wielkich miastach, jak w W-wie i w Łodzi wielki wzrost t zw. „frontu ludowego”, którego ostatecznym rezultatem jest komunizm.3)

Komunizm pozornie walczący z socjalizmem, popie­ra go w walce z ruchem narodowym, mamy na to wiele dowodów. O jednym z nich donosiła prasa, omawiając wybory do rady miejskiej w Gdyni

„Walka wyborcza była niezwykle zażarta. Olbrzymie wrażenie wywołały dwie ulotki przed-

7) Ks. Dr. St Trzeciak „Talmud o gojach a kwestia żydow­ska”, str. 145.

8) W Warszawie na ogólną ilość 100 mandatów, socjaliści otrzymali 27 mandatów. Żydzi 20; w Łodzi na ogólną ilość 79 man­datów, socjaliści otrzymali 33, Żydzi 17.


 

wyborcze narodowców, w których czytamy: „Wczo­raj (t. j. w sobotę — red.) w wieczornych godzinach zawezwało radio sowieckie w Mińsku wszystkich ko­munistów w Gdyni, by solidarnie oddali głosy na listę socjalistyczną nr. 2. Po przemówieniu jednego z komu­nistów polskich, zarecytowano wiersz komunisty polskiego Langiego, w którym zaatakowano Polską Marynarkę Wojenną. Całość zakończono pozdrowie­niem czerwonej Gdyni, oraz nadzieją rychłego zwy­cięstwa „bratnich proletariuszy polskich w Gdyni”. Polacy! Fakt powyższej niesłychanej interwencji obcego państwa w nasze wewnętrzne sprawy jest rzeczą, do której napiętnowania brak nam poprostu ‚ słów: Powyższy apel jednakże sowieckiej stacji wy­kazał jasno, że między czerwoną amsterdamską mię­dzynarodówką, oraz Trzecią Międzynarodówką Ko­munistyczną musi istnieć porozumienie. Rozumiemy teraz, skąd płyną fundusze na akcje czerwonych w Gdyni”.*)

Bestia komunistyczna nie śpi. Owszem, żyje i rozmna­ża się głównie w wielomilionowej masie żydowskiej oku­pującej Polskę.

Polska musi poprowadzić wielką i zdecydowaną poli­tykę opartą na głębokich zasadach moralnych i oparciu się tylko o własny naród…

Do tego potrzebne jest wielkie odrodzenie wewnętrzne odrodzenie, które zapoczątkował Obóz Narodowy głoszący hasło najważniejsze i najistotniejsze w naszym polskim życiu.

9) Warsz Dz Nar. 100

 

XL . Zakończenie.

Drogi mój bracie Polaku, który masz jeszcze złudze­nia co do grozy niebezpieczeństwa żydowskiego.

Ty, czytelniku „Robotnika”, „Dzienników Ludowych” i innych brukowców, osłaniających żydostwo i ich sprzy­mierzeńców…

Ty, „obywatelu”, co łazisz po żydowskich sklepach i kumasz się z Żydami.

Ty, socjalisto, wychodzący na ulicę pierwszego maja.

Ty, postępowcu, liberale, walczący z ruchem na­rodowym!

Pragniemy, aby ta broszura dostała się do twoich rąk (o ile oczywiście posiadasz odrobinę dobrej woli i trochę polskości w sercu)

i abyś przejrzał!!!

Aby się obudziło w Tobie polskie serce, które zatraciłeś w ciasnych, brudnych ulicach Zamenhofów, czy rabinów Majzelsów, tych wszystkich zażydzonych ulicach naszych miast i miasteczek.

101

Abyś te swoje serce odnalazł, a otrząsnąwszy się z „opium”, jakim są Żydzi i ich idea, odnalazł drogę.do

WIELKIEJ POLSKI.

Ksiazka niniejsza, a raczej szereg pogawędek tu i ów­dzie wypowiedzianych, mają jeden cel: aby obudzić w Twoim sercu niespokojne pytanie: — Czy możliwe jest, aby to wszystko co przeczytałem, było prawdą?

Jeżeli się obudziło w Tobie to pytanie, to dobrze, bar­dzo dobrze! Wiedz, że to wszystko jest prawdą.

Prawda, choć może w sposób prosty, nie nauko­wo i pobieżnie podana.

Może zarzuci nam ktoś, iż książka nie podaje spo­sobów walki z żydowskim zalewem. Narazie ma ona na celu obudzenie sumień tych Polaków, którzy jeszcze śpią i nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa.

Są chorzy, którzy nie uświadomili sobie swej choro­by i to jest właściwie najgorsze, bo choroba ich niszczy bez ratunku. Gdy sobie uświadomią swój stan — to będzie pierwszy krok do uzdrowienia.

Jeżeli niniejsza książka obudzi w twym sercu nie­pokój, ale nie bardzo temu wszystkiemu co w niej podane wierzyst, nie uciszaj się wewnętrznie, jak to czynią lu­dzie, którym potrzebny jest spokój do dobrego trawienia po sutym obiedzie… Czytaj obszerniejsze prace o Żydach, masonach, socjalistach, komunistach, pisane wyczerpu­jąco, podające fakty, liczby i daty.

Żeby ci ułatwić znalezienie odpowiedniej lektury, podaję szereg książek, których przeczytanie napewno otworzy.twój wzrok, którym trochę niedowi­dzisz i twój słuch, którym nie wszystko słyszysz.

102

 


 

Ale przede wszystkim, niechaj obwiń się w tobie polskie serce, niech żywiej zatętni wiarą w nadchodzącą już lepszą Polskę, która

Jdzie w skier powodzi, depcząc podłość, jaka i brud”.

Polskę, której symbolem jest Krzyż Chrystusowy i Miecz Chrobrego.

Polskę, która światłem Wiary Chrystusowej i mocą na­rodowego, ducha spełni swe posłannictwo i zgasi pięcioramienną gwiazdę Antychrysta.

 

 

KSCLund 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST KATOLIKÓW HISZPAŃSKICH •)

(„Życie Eucharystyczne w Hiszpanii”). Katolicy Hiszpańscy do katolików całego świata, zebra­nych 10 Budapeszcie u stóp Jezusa, Syna Bożego. Pokój mech będzie z wami.

Z ociekłych krwią okopów i z pól niedawno zwolnio­nych od tyranii wroga, wszyscy jeszcze pod znakiem woj­ny, mającej na celu obronę świętej sprawy Pana naszego Jezusa Chrystusa, spoglądamy na was ze zazdrością, jak się korzycie przed Nim na tym pełnym zapału zgromadze­niu waszego Kongresu Eucharystycznego.

W tej uroczystości wielkiej rodziny katolickiej zgła­szamy dzisiaj udział my, bracia wasi nieobecni. Listem niniejszym pragniemy złączyć z waszym hołdem powszech­nym szczególną daninę naszych cierpień narodowych.

Wierzymy, że to święto Sakramentu Miłości jest wy­borną sposobnością do wymiany uczuć braterskich i pi­szemy do Was w nadziei, że zrozumiecie, jak wśród stra­szliwego oręża spragnieni jesteśmy ciszy Pokoju Chry-

Wy składacie Jezusowi hołdy duchowe, my chcemy wam objaśnić, jak adorujemy Go bardziej przez męczeń­stwo ciał naszych.

Już dość dawno temu, jak nasz Ojciec święty ogłosił istnienie szerokiego spisku bezbożnego komunizmu prze­ciw Kościołowi nieśmiertelnemu. Na tle oczywistej sprze­czności między kłamliwymi oświadczeniami polityków, a wyraźną wymową faktów, uwypukla się w szczególniejszy sposób śmiałość i odwaga naszego Papieża, który, nie da-

•) W tłumaczeniu ks. Jeza „Wiadomości Archid. Warszaw-skiej, Listopad, 1939 r.

jąc się podejść podobieństwem wyrażeń, potępił tak jas­
no i stanowczo nowoczesnego antychrysta, którym jest
bezbożny komunizm. ,

Uważamy za obowiązek powiedzieć wam w obliczu powszechnej obłudy w polityce i w prasie, że wojna hisz­pańska wybuchła samorzutnie i logicznie. Chcielibyśmy wam opisać mnóstwa profanacyj tabernakulów zniszczo­nych w pasie czerwonym. Na miejscu Najświętszego Ciała naszego Zbawiciela, umieszczono granaty, albo inne przed­mioty wybuchające, zaznaczając tym samym wyraźnie, że religię miłości chcą zastąpić religią nienawiści.

Niejednokrotnie próbowały stacje radiofoniczne euro­pejskie wprowadzić opinię w błąd i skierować ją przeciw nam, przedstawiając wydarzenia krwawe w sposób zu­pełnie samowolny i niezgodny z rzeczywistością.

Zebrani u stóp Jezusa – Hostii zechciejcie przyjąć od nas wyjaśnienia co do prawdziwego ich przebiegu i celu.

Tabernakulum było ulubionym celem ataków mark­sistowskich w Hiszpanii We wszystkich rabunkach i sy­stematycznych podpalaniach kościołów w strefie czerwo­nej, szukało żołdactwo Jezusa i wobec Niego dopuszczało się szatańskich i najdzikszych zniewag. Setki razy depta­no Hostie wśród straszliwych bluźnierstw. Często, gdy ka­płan oczekiwał męczeńskiej śmierci, zmuszało go żoł­dactwo do przypatrywania się świętokradzkim zniewagom tego, co stanowi główny cel istnienia kapłaństwa i jego działalności

W Leridzie, żołdak odziany w święte szaty niósł wśród najwstrętniejszych orgii Komunię świętą do kobiet pu­blicznych. W Walencji w konfesjonałach umieszczonych na ulicy, przedrzeźniano głośno sakrament pokuty, po czym udzielano szyderczo komunii świętokradzkiej przechod­niom.

Żołdacy przebrani w szaty kościelne urządzili wstręt­ne procesje we wsiach prowincji Santander; w okopach czerwonych można było zobaczyć nędzników, którzy wa­łęsając się, małpowali obrzędy religijne

Z obrusów kościelnych robiono bieliznę dla żołdactwa; do spania przykrywali się ornatami i kapami kościelnymi; z konfesjonałów sporządzono stoły do uczt wyuzdanych z prostytutkami.

Ci, nędznicy, których nieuczciwa brukowa prasa osła­nia, ożywali nieraz publicznie naczyń świętych do celów najobrrydliwszych.

Ci prawdziwi nieprzyjaciele Chrystusa wysilali się na to, aby przedmioty kultu religijnego przeznaczać do róż­nych* świętokradzkich celów. Z paten robiono popielnicz­ki, z kościołów sypialnie, magazyny, knajpy, sale balowe.

Pomijamy tu umyślnie wzmianki o zamordowaniu tysięcy księży i biskupów. Ale chcemy zaprzeczyć, że te zbrodnie miały za powód lub pretekst politykę.

Używano wszelkich sposobów, zawsze daremnie – dzięki Miłosierdziu Bożemu – aby niewinne ofiary zmu­sić do bluźnierstwa lub zaprzeczenia Jezusa Chrystusa. Kobiety i dzieci ze sfery czerwonej były wprawiane do ciągłego i świadomego bluźnierstwa.

W wielu wypadkach stwierdzono, że ofiary morder­ców niemiały na sumieniu żadnego przestępstwa, prócz odprawienia albo słuchania Mszy świętej, ukrycia przed­miotów kultu religijnego lub poprostu, że wierzyły po katolicku.

Wściekłość antychrześcijańska milicjantów doszła do tego stopnia szału, że zwraca się szczególnie przeciwko ka­mieniom ołtarzowym (portatylom), o których im powie­dziano, że są niezbędne do odprawiania Mszy świętej.

Może ujrzycie tu i ówdzie afisze, którymi zalała świat propaganda bolszewicka. Lecz czy moglibyście przypusz­czać, że przyklejono je na murach klajstrem, sporządzo­nym w kielichach, które zawierały w sobie krew Boga-Człowieka?

Instynkt ludowy, nie dający się oszukać kłamliwymi deklaracjami ministrów lub fałszywymi •afiygpiwi, posta­wił wojnę hiszpańską na jej prawdziwym terenie, uznając ją za sprawę religijną. Komuniści hiszpańscy pokazali, że Papież ma słuszność. Oni Jezusa Chrystusa, oni Ciało Jego najświętsze bez przerwy atakują.

Z wielką boleścią połączoną z radością, oznajmiamy wam o męczeństwie tego, który był Prezydentem Adoracji nocnej w Hiszpanii i prawdziwą duszą Kongresu Eucha­rystycznego w Madrycie, Mgr-a Józefa Gabilan. Chwała pierwszemu męczennikowi Nieustającego Komitetu Kon­gresów Eucharystycznych Międzynarodowych!

Ogłaszamy z przymSeszką dumy chrześcijańskie} i braterskiej szczerości, że Chrystus panuje nadal we wszystkich zakątkach Hiszpanii katolickiej, i gdy wy Go radośnie widzicie zstępującego wśród pieni do waszych monstrancji, cała zbolała Hiszpania katolicka pociesza się-adoracją tegoż Boga, obecnego na korporałach papiero­wych, albo pod postaciami świętymi, którym nadano for­mat opłatków aptecznych.

Męczeński kler Hiszpanii umiał się mnożyć stosownie do potrzeby. Za cenę jego krwi i dzięki jego bohaterstwu, odprawia się Ofiara święta od Pirenejów do Gibraltaru, z większą pobożnością n5ż kiedykolwiek.

Pewien kapłan z odwagą bohatera konsekrował w cza­sie Mszy, godnej starochrześcijańskich katakumb, te Ho­stie, a doskonała organizacja z niesłychanym męstwem

91/

wzięła, na siebie rozdawanie wiernym tego Chleba aniel­skiego.

Dziecko 11-letnie z koszykiem jarzyn na ramieniu po­trafiło rozdać potajemnie więcej niż 150 tysięcy Komunii Używano też do tego celu młodzieży z Akcji Katolickiej, -oraz zakonnic, oczywiście, przebranych.

Pewien ksiądz 87-letni odprawiał Mszę św. codzienni* o godz. 2-giej lub 3-dej nad ranem. Wierni szli na nia bo so, po ciemku, by nie budzić sąsiadów komunistów. Są ta­cy księża, którzy chcąc odprawić Mszę św., byli wożeni autem zamknięci w kufrze.albo którzy brnęli w śniegu po kolana w nocy kilometrami w tym samym celu. Zdarzało się, że wierni odbywali podróż dłuższą niż 200 kilometrów, zeby przyjąć Komunię św.

Dnia 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczę­cia Najśw. Maryi Panny, rozdano w Barcelonie więcej niż 150 tysięcy Komuntii w pudełeczkach aptecznych, albo karmelkowych, które wręczano z pozorną obojętnością. nieprzyjaciele Chrystusa patrzyli na to, nie przypuszcza­jąc, że znajdują się na ulicy w pobliżu Tego, który był po-chą duszy dla cierpiących tłumów wiernych.

Rozbijano na kawałki złote drzwiczki tabernakulów, lecz piersi każdego z nas są niezwyciężonym przybytkiem, a każda ulica obszerną świątynią.

W czasie waszej chwalebnej procesji w Budapeszcie wspomnijcie na liczne podróże, które ten sam Pan nieba odbywa przez ulice czerwonej Hiszpanii, oczekując z uf­nością na dzieci swoje, nieraz wśród niekończących się -walk ulicznych.

Często, gdy niemożliwe jest odprawienie Mszy św, odczytuje się w rodzinie modlitwy mszalne, albo inne, które są wskazane przez bieżące wypadki.

Wiadomo, z jakim wzruszeniem przyjął świat mość przed niedawnym czasem, że w Alkazarze Toledańskim, gdzie nie było żadnego odczytywał jeden z odważnych żołnierzy Mszę św., nie dawała wprawdzie tym legendarnym bohaterom Ciała Pańskiego, ale przynajmniej Jego błogosławieństwo i po­moc widoczną.

Cała strefa czerwona jest nieustannym cudem. Jak to bywało zawsze w dziejach Kościoła, kwitnie w niej wiara, bo jest zroszona krwią Męczenników.

Ale najpiękniejszym z kwiatów, które się składają na bukaet, jaki możemy złożyć Jezusowi Chrystusowi, jest życie Eucharystyczne w więzieniach czerwonych, które choć obrzydliwe i wstrętne, są świadkami najwznio­ślejszych przykładów i scen najbardziej podniosłych i wy­branych; trzeba wierzyć, że na tych miejscach dusze sta­ją się tym piękniejszymi, im na gorsze zniewagi i upoko­rzenia narażone są ciała.

W tych więzieniach zakaźnych, wbrew woli wrogów,, jest obecny Bóg, który w Budapeszcie mieści się w wię­zieniu złotym Waszej monstrancji.

Nam dostarczyli monstrancji czerwoni kaci, ale wię­zienie za więzienie, może Jezus woli to w pudełku z kar­tonu, w chusteczce haftowanej, w korporale z papieru lub małej szklaneczce kryształowej.

Nikt nie powinien wiedzieć, jak Bóg wszedł do czer­wonych więzień; ale jest kapłan, który w swoim oddziale rozdał w ciągu dwóch miesięcy 800 Komunii Inny jedne­go dnia rozdał 150. Dzięki adresom i organizacji są więzie­nia, w których bywa dzienne więcej niż 300 Komunii św.

Mszę świętą, odprawia się tam gdzieś w ciemnym kąciku, albo odmawiając modlitwy w czasie krótkich prze­chadzek. Chleb do Mszy św. zjawia się – choć go brak dc*

22

jedzenia, tak samo wino, które tam uchodzi za zbytek nieosiągalny. I tak Więzień Boski króluje w ciemnościach nad więźniami, gdzie każde serce jest Mu lampką, i każda ‚ warga modlitwą.

Nie brak tam świętych godzin, odczytywanych dla wynagrodzenia za grzechy ludzkie. Znamy pomysłowe spowiedzie oczyszczające dusze w oczach dozorców wię-aień. Chcemy, aby wiedziano, bo sprawa warta cierpienia, ze są więzienia, gdzie oni asystowali, nie wiedząc o tym, do Mszy pasterskiej w Boże Narodzenie i do procesji, tak a nas znanej i tradycyjnej w Boże Ciało. Przechadzka na podwórzu więziennym nie była wtedy bezładną i hałaśli­wą jak w inne dni, lecz ku zdumieniu i wielkiej złości strażników, więźniowie wszyscy szli w milczeniu wzdłuż muru pełni uszanowania za więźniem, który niósł ukryte­go na piersiach Chrystusa, Syna Bożego. Każdy trzymał w ręku kwiat lub liść zielony, gdyż nawet tu, uroczystość musiała być klasycznie hiszpańską procesją z kwiatami.

Ponieważ dzięki szczęśliwej niekonsekwencji istnieje w więzieniu pewna wolność dla manifestacji religijnych, przybierają one rozmiary nieprawdopodobne. W jednym z nich rozdano do czerwca fantastyczną liczbę 54.000 Ko­munii, tylko pomiędzy mężczyzn, co rzuca dostateczne światło na jakość więźniów i na zapał ich męczeński w sto-sunku do Boga i Ojczyzny.

Pobożność uwięzionych niewiast w więzieniach kobie­cych nie była mniejszą. Często zakonnica zastępuje kapła­na nieobecnego, odczytując „Mszę św.”, która zaczyna się modlitwą a kończy się szlochaniem.

Jest jeden moment, który wszyscy byli więźniowie opisują z przerażeniem, mianowicie rozstrzelanie”. A jed­nak nawet w tych chwilach tragicznych nierzadko się zdarza, że pogoda kapłana, czasem z pozwoleniem straż*

nilów, przynosi pokój temu, który idzie go

w wieczności. Nie wierzcie w kłamstwa, jakie szerzą o nas w śwfe-cie. Niezadługo będziemy mogli udowodnić dokumentami prawdziwość wszystkich twierdzeń naszych, które przyj­mijcie na słowo od braci waszych w Jezusie Chrystusie.

Pozostaje nam udzielić wam z nadzwyczajną radością jeszcze nieco wiadomości o rozkwicie cudownym życia Eucharystycznego w naszej Hiszpanii narodowej, gdzie wszyscy od naczelnego zwycięskiego wodza, aż do na jpo-korniejszego dziecka korzą się przed Majestatem Bożym.

W Hiszpanii są przyznane Bogu Eucharystycznemu najwyższe honory. Szefowi państwa prezentuje wojsko broń, wśród dźwięków hymnu narodowego, stojąco. Bogu oddaje się honory klęcząco i tylko Bóg otrzymuje je w ten sposób.

Nasi żołnierze niosą ze sobą Boga zastępów. Wśród błota rowów strzeleckich, czy na szczycie świeżo zdobyte­go bagnetami wzgórza, Jezus sprawuje Ofiarę Swego Cia­ła i Krwi po dwakroć zbawczej.

Wielu z naszych żołnierzy komunikuje codziennie, in­ni często. Kapelan wojskowy przez Mszę św. wysłuchaną ze wzruszeniem, wprowadza Chrystusa na nowo do tych wsi & miast, które były pozbawione kościołów.

Nie brak w pierwszej linii środowisk, w których żoł­nierze przystępują do Stołu Pańskiego co tydzień i chcie­libyśmy przesłać wam liczne listy żołnierzy w przekładzie, pełne wprawdzie błędów ortograficznych, ale przepojone uczuciami religijnymi

W chwilach niebezpieczeństwa Najświętszy Sakra­ment dawał odwagę oblężonym miastom, jak Oviedo, Te-rueL Ilekroć wydarzenia wojenne zagrażały niebezpie­czeństwem niektórym kościołom, dowódcy zarządzali prze-

95.

 

Reklamy

Komentarzy 6 to “STANISŁAW TWORKOWSKI : POLSKA BEZ ŻYDÓW”

 1. Wieslaw Czajkowski Says:

  Nie psioczcie na Zydow tylko zajmijcie sie PRTKwAPK ktore znajdziecie pod tym skrotem na Internecie. Od 20 lat „ktos” niedopuszcza do zrealizowania projektu PRTKwAPK.

 2. Wojtek Says:

  Dobra robota !

 3. zakady bukmacherskie Says:

  Ciekawy post, dodalem twoj blog do ulubionych, bede tu teraz wpadal czesciej, pozdrawiam

 4. johny-max Says:

  A ja sie nie zgodze…

 5. gimitiorime Says:

  Many of folks write about this issue but you wrote down really true words.

 6. Nanard Says:
  Powyzej bezposrednie ‚polaczenie’ do tekstu podrzuconego przez Elzbiete.Latwiej czytac bo bez „znaczkow”. Jerzy UKRYTA TYRANIA – 32 strony szokującej prawdyWalter White Jr. UKRYTA TYRANIA szokująca akutualizacja Protokołów Mędrców Syjonu Kazimierz Świtoń Tłumaczenie dr Józef Pawlikowski Wstęp, redakcja i opracowanie Kazimierz Świtoń WERS Wydawnictwo Hobbysta Poznań-Warszawa 2006 Walter White jr, Ukryta tyrania wyd. 1 Poznań-Warszawa 2006 Tytuł oryginału: The Hidden Tyrany , bmw, brw, USA Wydawnictwo WERS Skr. Poczt. 59, Oddział 4 60-962 Poznań 10 E-mail: wolna-polska@wp.pl Wydawnictwo HOBBYSTA Zdzisław Szabat Ul. Grenady 9 m 38 01-154 Warszawa ISBN 83-920475-3-2 Jedną rzeczą jest odkryć prawdę, inną zrozumieć ją, a jeszcze inną wszczęcie działania. Prawda jako taka nie ma wartości dopóki nie jest wykorzystana lub zastosowana. Walter White Jr. Spis rzeczy: Wstęp: – Kazimierz Świtoń Część I Czekamy na dzień zwycięstwa nad światem Co to wszystko nam mówi? Żydowski syjonizm i antysemityzm Rząd i kontrola polityczna Chrześcijaństwo i judaizm Żydowska wiara i religia Władza pieniądza Kontrola nad umysłami Manipulacja pracą i przemysłem Kontrola nad każdą religią Światło nadziei Ostrzeżenie Część II Naszym bogiem jest Lucyfer Część III Ukryta tyrania ujawniona WSTĘP Drogi Czytelniku, trzymasz w ręku publikację, którą będziesz czytał z niedowierzaniem. Będziesz zaskoczony pytając sam siebie czy jest to możliwe, aby w okresie tak wysokiego poziomu nauki jedna, rozrzucona po świecie nacja mogła opanować tak wielki naród amerykański. Publikacja ta to szokująca akutualizacja Protokołów mędrców Syjonu . W tym, zaledwie trzydziestokilku stronicowym wywiadzie asystent amerykańskiego senatora, żyd, Harold Wallence Rosenthal ujawnił fakty i zamiary panowania nad światem swojego plemienia. Jest to autentyczne wyznanie rasisty żydowskiego, za które kazał sobie sowicie zapłacić. Nie przypuszczał, że za to ujawnienie działań rasistów żydowskich, spotka go tak sromotna kara jak śmierć. Rasizm żydowski ubezwolnił nie tylko Amerykanów, ale opanował dziesiątki narodów globu ziemskiego. Również nasz katolicki naród Polski został zniewolony przez tę rasę. Wprawdzie publikacja ta skierowana było do Czytelnika amerykańskiego, ale jest znakomitym odnośnikiem do spojrzenia na naszą polską rzeczywistość. Czyż nie jest widoczne działanie rasistów żydowskich w naszym kraju? Dlatego, Drodzy Rodacy, przeczytajcie uważnie to wyznanie amerykańskiego żyda, który chlubi się tym, w jakim to szybkim tempie jego współplemieńcy opanowują świat i zniewalają chrześcijan. Dotychczasowych przykładów działań żydów na szkodę naszego Narodu można by wyliczać tysiące. Podam tylko niektóre wydarzenia z mojego życia. Pragnę zaznaczyć, że kierowana przez żydów Służba Bezpieczeństwa PRL od maja roku 1977 (kiedy to uczestniczyłem w głodówce protestacyjnej w kościele św. Marcina w Warszawie, w obronie aresztowanych robotników z Radomia i Ursusa) do roku 1989 sporządziła 20.000 (dwadzieścia tysięcy!!!) stron raportów operacyjnych na temat mojej otwartej walki z żydokomuną, którą to walkę rozpocząłem właśnie ową głodówką w maju 1977 roku. Dzisiaj nadal fałszuje się najnowszą historię Polski. Żydzi opanowali centralne władze Solidarności i nie dopuszczają do ujawnienia kto pierwszy i gdzie powoływał pierwsze w obozie komunistycznym Wolne Związki Zawodowe i pokazał drogę do wolności. Powstanie Solidarności przypisuje się Lechowi Wałęsie, a prawdą jest, że pierwsze Wolne Związki Zawodowe powstały z mojej inicjatywy 23 lutego 1978 roku w Katowicach.. Żydzi z Komitetu Obrony Robotników nie chcieli dopuścić do ich powołania. Chcieli za wszelką cenę nasz WZZ zdominować i nami kierować. Ponieważ nie daliśmy się opanować, to w późniejszym okresie pomagali Służbie Bezpieczeństwa nas niszczyć. Niszczyć dlatego, ponieważ nasze związki miały charakter chrześcijański, a do tego KORowcy dopuścić nie chcieli. Usiłowali oni zorganizować w Polsce lewackie Komisje Robotnicze myśmy im w tym przeszkodzili. Dlatego próbowali nas wyeliminować organizując WZZ w Gdańsku, gdzie wstawili Wałęsę, którego nazwisko jako agenta Służby Bezpieczeństwa zamieszczone było na drugiej liście Macierewicza , którą Antoni Macierewicz utajnił. Wyznanie pana Kieresa, iż Lech Wałęsa nie był agentem SB jest jawnym żydowskim oszustwem. Największym publicznym przyznaniem się żydów, że rządzą naszą Ojczyzną i kierują niektórymi polskimi biskupami, było żądanie żydów usunięcia Krzyża papieskiego z terenu KL Auschwitz w Oświęcimiu. Usunięcie Krzyża z największego cmentarza naszego Narodu, gdzie Polacy mordowani byli przez Niemców za to tylko, że byli Polakami. My katolicy mamy prawo mieć na swoich mogiłach Krzyż, a żydzi którzy rządzą obozem zagłady w Oświęcimiu tym zamordowanym Polakom tego prawa odmawiają. Mógłbym podać jeszcze wiele przykładów rządów żydów nad Polską, ale zostawiam je do moich wspomnień o fałszowaniu najnowszej historii Polski, które mam nadzieję wydać jeszcze w tym roku. Drodzy Czytelnicy! Ważka publikacja wydawnictw Wers i Hobbysta nie jest fikcją, oparta jest ona na prawdzie, która ukazuje jak naród amerykański nieświadomy jest swojego niewolnictwa. My Polacy nie jesteśmy w lepszej sytuacji. Nie wiem czy w najbliższej przyszłości Polacy się przebudzą. Najbardziej bolesne jest to, że w tym zniewalaniu nas, Polaków, pomagają żydom niektórzy hierarchowie i duchowni naszego polskiego Kościoła. Jeżeli nadal będziemy obojętnie patrzeć na niszczenie naszego Narodu, to przyszłe pokolenia Polaków zostaną parobkami u rasistów żydowskich, a Polska zostanie wymazana z mapy Europy i świata. CZĘŚĆ I Czekamy na dzień zwycięstwa nad światem. W poufnym wywiadzie z żydowskim asystentem pewnego senatora, powiedział on: To dziwne, że naród amerykański nie powstaje, by każdego żyda wyprawić z tego kraju. Ów żyd, Harold Wallence Rosenthal, uczynił to stwierdzienie po przyznaniu, że istnieje żydowska dominacja we wszystkich znaczących grupach zawodowych w USA. Powiedział on: My żydzi nadal jesteśmy zdumieni jak łatwo amerykańscy chrześcijanie wpadli nam w ręce. Gdy naiwni Amerykanie czekają, aż pogrzebie ich Chruszczow, my nauczyliśmy ich poddawać się naszemu panowaniu (1) Zapytany, w jaki sposób naród może być złapany w pułapkę, nie wiedząc o tym, p. Rosenthal przypisał owo zwycięstwo całkowitej kontroli nad mediami. Pochwalił się, że żydzi kontrolują wszystkie wiadomości. Każda gazeta, która odmówiłaby przyjęcia kontrolowanych informacji, musi ucierpieć przez wycofanie z niej reklam. P. Rosenthal oświadczył: to bardzo proste. (1) Poddanie to możliwe jest dzięki stopniowemu przejęciu koncepcji Talmudu, które są przyjmowane jako chrześcijańskie, w ten sposób tworząc społeczeństwo żydowskie. Rabin Martin Siegel nazwał to judaizacją chrześcijaństwa . (Zajmująco na temat judaizacji chrześcijaństwa pisał śp., prof. Michał Poradowski w swej wybitnej książce Talmud czy Biblia . Por rozdziały tejże Na czym polega judaizacja chrześcijaństwa . Judaizacja chrześcijaństwa dzisiaj , Współczesna judaizacja Mszy Świętej , Jeszcze o judaizacji chrześcijaństwa . Wyd. WERS, Poznań 1998. Wydawnictwo WERS przygotowuje obecnie do druku anglojęzyczne tłumaczenie Talmudu czy Biblii dop. K. Świtoń). Zapytany o ludzi zajmujących wysokie stanowiska polityczne, Rosenthal oznajmił, że nikt w ciągu ostatnich 30 lat nie zdobył władzy politycznej, bez poparcia żydów. Amerykanie nie wybierali prezydenta od 1932 roku, gdy został nim Franklin Delano Roosevel. On i każdy następny prezydent był naszym człowiekiem. (2) W rozmowie z George em Wallace em p. Rosenthal uśmiechnął się i zaproponował aby przyjrzeć się miejscu, w którym Wallace znajduje się obecnie. Na wspomnienie o polityce zagranicznej USA cała poufność wywiadu prysła. Z pogardą drwił z amerykańskiej głupoty i z tego, że nie widzimy całego zakresu działalności Kissingera jeśli chodzi o politykę zagraniczną. (3) Od początku do końca jest to polityka syjonistyczno-komunistyczna. Jednak obywatele myślą, że ta żydowska polityka jest dobrodziejstwem dla Ameryki. (4). Cytował on odprężenie jako przykład dyplomacji. Naiwność Amerykanów wywołała tylko pogardę p. Rosenthala. Wywiad toczył się dalej z poziomu niemal wszechwiedzy: My żydzi kładziemy przed narodem amerykańskim jedną kwestię za drugą. Dalej, aby wywołać zamieszanie, kładziemy nacisk na obie strony jednej kwestii. Gdy ludzie skupią się na tych kwestiach, nie widzą kto stoi za tym. My żydzi bawimy się Amerykanami jak kto z myszą .. W miarę jak rozmowa się przeciągnęła, można było odczuć, że być może Amerykanie zasługują na terror, który jest dla niej zaplanowany. Żydowski umysł nastawia jedną grupę etniczną przeciwko drugiej. Krew mas popłynie, a my czekamy na dzień zwycięstwa nad światem stwierdził zimno p. Rosenthal (5). (2) Nawet przed Rooseveltem żydowski wpływ na Woodrowa Willsona (1913-21) był ewidentny, jak pisał Henry Ford w 1921 r., – Prezydent Wilson, gdy był prezydentem, był blisko związany z żydami. Jego administracja, jak każdy wie, była w dużym stopniu sterowana przez żydów . The International Jew (Międzynarodowy żyd ) (3) Henry Alfred Kissinger (ur: 1923, żydowskiego pochodzenia polityk i dyplomata amerykański; 1969-1974 doradca prezydenta USA d/s bezpieczeństwa narodowego i dyr. Rady d/s Bezpieczeństwa Narodowego, współautor polityki kolaboracji USA z reżimem komunistycznym. W 1973 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Członek globalistycznych i antynarodowych organizacji: Bilderberg Group, Concil on Foreign Relations oraz Komisji Trójstronnej (por. W Uszkujnik, Paradoksy historii Tajna historia Rosji, Europy i świata , Wyd. Unia Nowoczesnego Humanizmu, Gdańsk 1996 jedna z wybitnych książek wydanych w języku angielskim, na zachodzie przez tzw., białych Rosjan, następnie przetłumaczona i trzykrotnie wydana w Polsce przez Unię Nowoczesnego Humanizmu śp. Władysława Brulińskiego Oskara dwa wydania w tzw., drugim obiegu, wyd. III w 1996 . Książka o ogromnym powodzeniu wśród polskich czytelników, czeka na kolejne czwarte wydanie dop. K. Świtoń). (4) Przyczyną tego jest fakt, że media żydowskie odnoszą sie do polityki syjonistyczno-komunistycznej jako polityki amerykańskiej wypełniającej założenia konstytucyjne . Kwestią zasadniczą jest tutaj nasza niewiedza na temat systemu rządów. (5) Tak samo mówili komunistyczni przywódcy rewolucyjni. Po zakończeniu tej niezwykłej rozmowy przeważyło uczucie niedosytu. Jak to możliwe, że grupa istot ludzkich może być tak perfidna, tak zła w swych intencjach? A jednak słowa usłyszane i dostępne dowody są prawdziwe. Czy możliwe, aby naród amerykański pozostał uległy nawet gdy wraz z krwią wyssane jest z niego życie? Na to wygląda. CO TO WSZYSTKO NAM MÓWI??? Po nagraniu tego wywiadu p. Harold Wallance Rosenthal, lat 29, asystent senatora Jacoba K. Javitsa z Nowego Jorku, został zabity w rzekomym zamachu na samolot izraelski w Stambule w Turcji 12 sierpnia 1976 roku. Może p. Rosenthal wyrażał się zbyt otwarcie . Bo choć 4 ludzi zostało zabitych o ok., 30 rannych w czasie zamachu, Rosenthal nie został zabity przez przypadkową kulę, jak inni. Jak wynika z raportów, podobnie jak większość ludzi biorących udział w tym wydarzeniu, Rosenthal powinien był być ciężko ranny. Tymczasem ja, Walter White, który przeprowadzałem ten poufny wywiad, po wielu dociekaniach mogę stwierdzić, że Harold Rosenthal został niewątpliwie zamordowany na lotnisku w Stambule podczas rzekomego porwania prawdopodobnie przez swoich własnych ludzi (6). Nie było naszym zamiarem dotknięcie nikogo, a zwłaszcza rodziny p. Rosenthala, która dość się po owej tragedii nacierpiała. Korespondowaliśmy z jego matką i ojcem z Filadelfii oraz jego bratem Markiem Davidem Rosenthalem, studentem collegu u w północnej Kalifornii. To on poinformował mnie, że przyjaciele Harolda z Waszyngtonu utworzyli fundację jego imienia. Wysłał nam prospekt Towarzystwa Stosunków Zagranicznych im. Harolda W. Rosenthala Komitetu Amerykańsko-Żydowskiego (The Harold W Rosenthal Fellowship In International Chapter American Jewish Committee) Washington Chapter. 818-18th Street N.W., Washington, DC. 20006. Zawierał on kilka życiorysów, a honorowymi przewodniczącymi są wiceprezydent Walter F. Mondele i senator Jacob K. Javits. Z szacunku postanowiliśmy odczekać rok od śmierci Rosenthala i opóźniliśmy publikację wszystkich materiałów uzyskanych od niego w ten pamiętny dzień. Jak już mówiłem, wywiad z nim był długi bowiem wyglądało na to, że z przyjemnością wyrzucał on z siebie wszystkie informacje chwilami znów milkł i trwało to do wieczora. Jako pisarz i wydawca nie dziwię się łatwo, ale gdy ten egotysta Harold W. Rosenthal bredził aż do tego stopnia, stwierdziłem, że rzeczy, które mówił, są przerażające ujawniają zdradę, której był częścią okazał się napawać sukcesem żydowskiego spisku światowego. A był on bliskim współpracownikiem senatora. To, co przeczytacie, powinno być OSTRZEŻENIEM dla wszystkich nie-żydów na świecie. Powinno otworzyć oczy tych, którzy znali go z waszyngtońskich kół rządowych. (6) Międzynarodowy żyd nie boi się niczego tak bardzo, jak prawdy o sobie samym i swych planach . The International Jew (Międzynarodowy żyd) Staje się rzeczą oczywistą, że to, co odkrył, nie jest fikcją. To nie wyobraźnia! On nie udawał bo mówił kompetentnie i inteligentnie. Wiele powiedziano i napisano o światowym spisku żydowskim, ale nikt nie opisał go tak otwarcie. To przechodzi ludzkie pojęcie. Ich plany są zaskakujące i wielu zdziwi się czytając treść tego dokumentu. NIC takiego jeszcze nie zostało powiedziane. Nie będziemy dodawać komentarzy. Nie będziemy sędziami. Patrząc wstecz na okres, w którym przeprowadzony był wywiad, i mając czas na zanalizowanie otwartości Rosenthala, skłaniamy się do tego, by myśleć o nim jak o pełnym pogardy, chełpliwym, ale znającym się na rzeczy człowieku. Zaliczyłbym go do egotystów i egoistów. Czasem jego okrucieństwo pełne było jadu, zwłaszcza gdy mówił o głupich chrześcijanach lub gojach , jak często nas nazywał. To mnie zaskakiwało, bo słowo goj nie pochodzi z naszego języka i on o tym na pewno wiedział. W jego umyśle tkwił plan światowego żydostwa. Arogancko przechwalał się, że żydowskie panowanie nad światem jest niemal dokonane dzięki głupocie chrześcijan… ŻYDOWSKI SYJONIZM I ANTYSEMITYZM. Zapytany o to czy jest syjonistą, p. Rosenthal odpowiedział: Co za pytanie! U podstaw tej kwestii leży tradycyjne, syjonistyczne pojęcie alijah, hebrajskie określenie oznaczające ponowne zgromadzenie się, czy też powrót żydów z diaspory do ojczyzny palestyńskiej. Od 1948 roku i powstania Izraela alijah stał się głównym imperatywem polityki rządowej Izraela .. Co to takiego alijah? Czy może pan to przeliterować? Gdy to uczynił, poprosiłem go o podanie właściwego znaczenia tego słowa. Pan Rosenthal odparł: Jest to permanentna, psychiczna migracja do Palestyny na stałe, nie na krótko. Zapytałem, co to jest Syjonizm. Słyszałem, że żydzi definiują go jako wszystko począwszy od przybycia na stałe, do finansowego i duchowego wsparcia dla Izraela przez cały świat. Pan Rosenthal oświadczył: Nasz pierwszy przywódca premier David Ben-Gurion powiedział, że syjonizm bez powrotu do Syjonu jest fałszem. Niezbyt wielu amerykańskich żydów migruje do Izraela. Niektórzy twierdzą, że wszyscy żydzi są syjonistami z definicji. Inni mówią, że żyd nie jest syjonistą dopóki nie zostanie członkiem płacącym składki w jakiejś aktywnej organizacji syjonistycznej. Definicje są różne odkąd żydowska ojczyzna stała się rzeczywistością (7). Milion dolarów zwolnionych od podatku Ameryka wysyła rocznie do Izraela, prawdziwym Amerykanom nie podoba się to. P. Rosenthal odparł: Ci naiwni politycy z Waszyngtonu są naprawdę łatwowierni. Większość z nich jest niezbyt bystra, więc silne żydowskie lobby wpłynęło na te praktyki już wiele lat temu i nie ma nikogo na tyle silnego, aby to zatrzymać. Niektóre z tych pieniędzy wracają do USA i są wydawane na syjonistyczną propagandę, przede wszystkim przez B nai B rth i Konferencję Organizacji Żydowskich (Conference of Jewish Congress). Agencja Żydowska (Jewich Agency) jest funduszem czymś w rodzaju zarządu wywodzącego się z B nai B rith. Nie ma nic złego w wysyłaniu amerykańskich pieniędzy zwolnionych od podatku od Izraela tak długo, jak potrafimy to tak sprytnie wykierować, aby nam się upiekło. Na chwilę odejdźmy od tematu. Dość jasno daje pan do zrozumienia, że nie lubicie żydów. Dlaczego??? Panie Rosenthal, ja nikogo nie nienawidzę. Powiedziałem, że nie podoba mi się to, co żydzi z nami robią, zwłaszcza gdy ma to związek z chrześcijaństwem. Nienawidzę ich oszustw, sztuczek, przebiegłości i jawnej nieuczciwości. Czy przez to jestem antysemitą? Jeśli tak, to jestem antysemitą! Antysemityzm nie oznacza przeciwieństwa semityzmu. Nie ma czegoś takiego. My żydzi używamy tego określenia jako słowa-kamuflażu, określającego bigotów takich jak wy każdego, kto dopuszcza się krytyki wobec żydów. Używamy go przeciwko tym, którzy sieją nienawiść. ( . Dałem jasno do zrozumienia, że nie podoba mi się zły wpływ żydów na kulturę chrześcijańską a także na nasz amerykański, chrześcijański sposób życia. Na to p. Rosenthal powiedział: (7) Syjonistyczna propaganda i działalność zawsze opierały się na fałszywym założeniu, że żydzi są Izraelitami, co sprawia, że ojczyzną żydów jest Palestyna i że potrzebują pomocy, aby wrócić i zbudować swoje państwo. Tak więc naiwni chrześcijanie popierają ich. ( Antysemityzm to określenie niedawno stworzone przez żydów. To żydzi mówią nam co składa się na antysemityzm i kiedy się on pojawia. Antysemityzm istniejący w Ameryce jest wytworem przywódców żydowskich. Żydzi potrzebują go jako narzędzia kontroli i uciszenia opozycji wobec ich szkodliwych i odrażających sposobów działania. W czasach Chrystusa żydzi oczekiwali materialnego, ziemskiego królestwa, ale Chrystus zaoferował żydom królestwo duchowe. Tego nie mogli przyjąć, więc odrzucili Jezusa Chrystusa i kazali Go ukrzyżować. Co pan ma na myśli mówiąc kazali Go ukrzyżować? Czy historia nie dowodzi, że to żydzi ukrzyżowali Jezusa Chrystusa? Tak, chyba tak. Nie owijam nic w bawełnę, ale 2000 lat temu wasz naród zrobiłby to samo z człowiekiem, który by was traktował tak jak Chrystus traktował żydów. Mówmy o Jezusie Chrystusie jako tylko o człowieku! I tylko tym był człowiekiem, który chodził po ziemi jak każdy inny i mit o Chrystusie powstałym z martwych i powracającym na ziemię aby spotkać się z uczniami jest stekiem bzdur. Żydzi wypierający Arabów z Palestyny chcieli obalić wizję Chrystusa dotyczącą królestwa duchowego. Widzi pan, zamiast przywódcy, który dla żydów stworzyłby ich imperium, ludzie waszego pokroju dali żydom spokojnego kaznodzieję zwanego Chrystusem, który zamiast wyznawać zasadę oko za oko nadstawiał drugi policzek. Bzdura! My budujemy, a właściwie zbudowaliśmy ziemskie imperium bez waszej łaski i waszego kiepskiego Mesjasza. Widzę, że i pan i panu podobni chcecie pozbyć się Chrystusa i chrześcijan! Współczuję. Na to Rosenthal odparował: Nie pier….pan. Nie potrzebuję waszego współczucia. Nie chcę go! Zbyt wielu żydów nie ma odwagi mówić wam jak żyjemy i co planujemy, ale ja się nie boję nikogo i niczego. Wiem czego chcę. RZĄD I KONTROLA POLITYCZNA Zapytany dlaczego żydzi często zmieniają swoje nazwiska, odpowiedział: Żydzi to najiteligentniejszy naród na świecie, więc skoro opłaca się im zmiana nazwiska, zmieniają je. To wszystko. Wniknęli do waszego społeczeństwa, które jest zepsute więc podczas gdy żydzi odnoszą korzyści, głupi goje nie zdają sobie sprawy z tego, że ci żydzi z nieżydowskimi nazwiskami są żydami. Nie wiem co myślicie o żydach w rządzie, którzy używają nieżydowskich nazwisk. Coż, nie obawiajcie się, ponieważ w niedalekiej przyszłości nie będzie już władzy prezydenckiej w USA. Niewidoczny rząd przedsiębierze już odpowiednie środki. Według pana czy żydzi w Rosji są rzeczywiście prześladowani czy mają też pewne swobody? Większość żydów na całym świecie powiedziałbym, że ponad 90% – wie co się rzeczywiście dzieje z naszym narodem. Mamy sposoby kontaktowania się nieporównywalne z waszymi sposobami. Tylko głupcy, ignoranci, niedoinformowani i degeneraci widzą pokój w waszym społeczeństwie a wy dranie ukrywacie wasze grzechy pod owczą skórą. To wy jesteście hipokrytami nie żydz, jak o nich mówicie i piszecie. A jeśli chodzi o pańskie pytanie w Rosji są dwa odrębne rządy oficjalny i niewidzialny. W skład oficjalnego rządu wchodzą różne narodowości, natomiast w niewidzialnym rządzie zasiadają wyłącznie żydzi. Potężna tajna policja sowiecka odbiera rozkazy od tajnego rządu. Jest 6-7 milionów komunistów w sowieckiej Rosji. 50% stanowią żydzi, a pozostałe 50% – nie żydzi im się nie ufa. Żydowscy komuniści są zjednoczeni i ufają sobie nawzajem a inni się nawzajem szpiegują. Co 5-6 lat tajny sztab żydowski nawołuje do czystki w partii i wielu zostaje zlikwidowanych. Na pytanie dlaczego, odpowiedział: Bo zaczynają pojmować zbyt wiele z żydowskich sekretów dotyczących rządzenia. Rosyjscy komuniści mają tajną grupę, w której są tylko żydzi. Rządzą oni wszystkim, co wchodzi w zakres obowiązków oficjalnego rządu. To ta silna organizacja była odpowiedzialna za bezszmerowe przeniesienie centrum komunistycznego do Tel-Aviwu, skąd pochodzą wszelkie instrukcje. Czy nasz rząd i ONZ wiedzą o tym? ONZ to nic innego, jak drzwi pułapki wiodące do bezgranicznego obozu koncentracyjnego Czerwonego Świata. W ogromnym stopniu kontrolujemy ONZ. Na pytanie dlaczego komuniści niszczą klasę średnią i ludzi wykształconych z całymi rodzinami gdy wchodzą do jakiegoś kraju, p. Rosenthal odpowiedział: Jest to ustalona zasada aby niszczyć wszystkich członków nie istniejącego jeszcze rządu, ich rodziny i bliskich, ale nigdy żydów. Oni niszczą pracowników policji, policji stanowej, oficerów armii i ich rodziny, ale nigdy żydów. My nie jesteśmy głupcami! Niewidzialni władcy w krajach komunistycznych mają ogólnoświatową kontrolę nad propagandą i rządami w wolnych krajach. Kontrolujemy wszelkie środki masowego przekazu włącznie z czasopismami, magazynami, radiem i telewizją. Nawet waszą muzykę! Cenzurujemy piosenki przeznaczone do upublicznienia na długo zanim dotrą one do wykonawców. Niedługo będziemy kontrolować wasze myśli. (9) (9) Ci, którzy nie mają wystarczających możliwości, aby pokonać wroga, muszą kontrolować umysły, co może być skuteczniejsze od przewagi fizycznej mówi o tym sowiecki wynalazek psychopolityki (por. Deirdre Manifold, W stronę Rządu Światowego. Nowy Porządek Świata , rozdz. VIII, Psychopolityka, komunistyczne narzędzie wojny , wyd. Wers, Poznań 2005). CHRZEŚCIJAŃSTWO I JUDAIZM Z tego co pan mówi o ile pana przechwałki są prawdą nasza przyszłość jest przerażająca nasza Ameryki i chrześcijan. Nastąpi w USA przymusowa walka klas i wielu zostanie zlikwidowanych. Z pewnością będzie pan pośród nich. Żydzi nie poniosą szkody. Ja się nie przechwalam! Podaję panu fakty! Jest już zbyt późno, aby wasi chrześcijańscy stronnicy przygotowali się do obrony. Ten czas już minął. Dawno, dawno temu MUSIELIŚMY stać się agresorami! Jest to niewątpliwie jeden z naszych WIELKICH celów życiowych. TO MY jesteśmy agresorami! Gdy mu powiedziałem, że uważałem go za człowieka inteligentnego, ale przekonałem się, że nie wie co mówi, odparł: Judaizm to kultura niezrównana. Nie ma nic na tym świecie, co dałoby się z nią porównać. Wasze tzw., Chrześcijaństwo wyrosło z judaizmu. Kulturalny i inteligentny wpływ judaizmu jest odczuwalny na całym świecie tak, przez całą cywilizację. Mówiłem mu o moich studiach dotyczących żydów i że niewiele osób przeprowadziło więcej badań nad światowym żydostwem ode mnie. Mówiłem też o moich nieprzyjemnych odkryciach, przypominając panu Rosenthalowi, że wśród żydów nie ma żadnej moralności. Odrzekł: Pieniądze są ważniejsze od moralności. Z pieniędzmi można osiągnąć wszystko. Nasz naród udowadnia to w Izraelu, gdzie jego obroną przed atakiem jest stan gotowości wojennej. Obecnie Izrael może zwyciężyć w każdym starciu. Wyrosłe w kubucach umysły zrobią z tego małego kraju bliskowschodni raj. Będzie to także baza rządu światowego . (10) (10) Talmudyczny judaizm jest religią niewolnictwa i żydowskiej kontroli nad światem. Rozmawialiśmy o tragedii Watergate i korupcji na wszystkich szczeblach rządowych. Sugerowałem, że rządowi reprezentanci powinni być bardziej otwarci i bezstronni w kontaktach z ludźmi. P. Rosenthal odparł: Co by to pomogło? Co opinia publiczna wie na temat rządzenia? Większość to osły! Czy możemy pana słowa zacytować dosłownie? Nie obchodzi mnie to jak powiedziałem, niewielu ma tyle odwagi, żeby głośno mówić. Wszyscy żydzi i nie-żydzi mielibyśmy więcej wzajemnego zrozumienia gdybyśmy mówili otwarcie. To my uczymy was myśleć, zasiewamy wśród was kompleks winy , abyście bali się krytykować żydów otwarcie. ŻYDOWSKA WIARA I RELIGIA W czasie tej pouczającej rozmowy stało się jasne, że owo zrozumienie nie pochodzi od nowicjusza. P. Rosenthal zapytany jak żydzi mogą być tak łatwo akceptowani przez inne narody, odpowiedział wyczerpująco i szczegółowo. Dawno temu, przynagleni pragnieniem pójścia własną drogą przez świat, żydzi zaczęli szukać sposobów na odciągnięcie uwagi wszystkich ludzi od aspektu narodowości. Co mogło być skuteczniejsze, a jednocześnie mniej podejrzane, niż zapożyczenie i wykorzystanie pojęcia wspólnoty religijnej? My żydzi nigdy nie mieliśmy religijnej instytucji, która by wyrosła z naszej świadomości, gdyż nie posiadamy niczego w rodzaju idealizmu. To oznacza, że wiara w życie poza doczesnym bytem jest nam obca. Tak naprawdę Talmud nie podaje zasad przygotowujących każdego na życie przyszłe, ale podaje reguły na wspaniałe życie na ziemi. Jest to zbiór pouczeń dotyczących utrzymania cywilizacji żydowskiej i regulowania stosunków między żydami i gojami. Nasze nauczanie nie dotyczy problemów moralnych, ale tego, jak zdobywać . (11) (11) To tłumaczy pasożytniczą naturę narodu żydowskiego. Żydzi nie bogacą się jeden kosztem drugiego, ale starają się zdobyć , wykorzystać pracę i dobra innych. Co do moralnej wartości religii żydowskiej, istnieje dość wyczerpujących opracowań ukazujących ten rodzaj religii jako światło, w którym religia nasza dla umysłu chrześcijańskiego wygląda tajemniczo. Jesteśmy najlepszym przykładem na taki produkt nauczania religijnego. Nasze życie należy do tego świata, a nasza mentalność jest obca duchowi chrześcijańskiemu, jak nasz charakter obcy był Założycielowi nowej wiary 2 tysiące lat temu. Założyciel chrześcijaństwa nie taił swego zdania na temat żydów i tego, że nie jest jednym z nas. Gdy uznał to za stosowne, wygnał nas ze świątyni Bożej, bo wtedy jak zwykle traktowaliśmy religię, jako środek postępu i interesu. (12) (12) Kupcy z Babilonu uczynili nasze społeczeństwo komercyjnym. Ale w owym czasie udało nam się przybić Jezusa do Krzyża za jego stosunek do nas; natomiast współcześni chrześcijanie wchodzą w politykę partyjną i aby wygrać wybory zniżają się do błagania o głosy żydów. Mieszają się nawet do naszych intryg politycznych wbrew interesom własnego narodu. (13). (13) Ci ludzie zwani byli różnie nicponiami, politycznymi prostytutkami, szarlatanami, zdrajcami, popychadłami, pionkami, itp. Możemy żyć pośród innych narodów tylko tak długo, jak udaje się nam przekonać je, że żydzi to nie osobny lud, ale reprezentanci wyznania religijnego, którzy tworzą wspólnotę religijną , choć o szczególnym charakterze. W rzeczywistości jest to największe z naszych kłamstw. (14) (14) żydzi utwierdzili cztery znaczniejsze kłamstwa, które skrywają ich naturę i chronią ich status i władzę: 1)Żydzi są Izraelitami, a więc nadal wybranym ludem Bożym; 2) Jezus Chrystus był żydem; 3)Wszystkie cywilizacje są równe i wszyscy są braćmi; 4)żydzi stanowią po prostu odrębną grupę religijną. WŁADZA PIENIĄDZA Zapytany o sposoby zdobywania władzy przez żydów, p. Rosenthal powiedział: Nasza władza powstała przez manipulowanie narodowym systemem monetarnym. To my jesteśmy autorami powiedzenia Pieniądze to władza . Jak wynika z naszego mistrzowskiego planu, rzeczą zasadniczą było ustanowienie prywatnego banku narodowego. System Rezerwy Federalnej (The Federal Reserve System) bardzo dobrze nadał sie do tego planu, ponieważ należy do nas, choć nazwa wskazuje na to, że jest to instytucja rządowa. Od samego początku naszym celem była konfiskata całego złota i srebra i zastąpienie ich bezwartościowymi, niemożliwymi do odzyskania papierowymi banknotami. To myśmy zrobili! O owych niemożliwych do odzyskania banknotach Rosenthal powiedział: Przed rokiem 1968 naiwny goj mógł wziąć jednodolarowy banknot Rezerwy Federalnej, zanieść do każdego banku w Ameryce i zamienić na dolara w monecie zawierającej 12.5 grama 80%-owego srebra. Do 1933 roku można było za ten sam banknot otrzymać monetę zawierającą 25 i 4.5 grama 90%-owego złota. My tylko dajemy gojom więcej niewymienialnych banknotów lub kawałków miedzi. Ale nigdy nie dajemy im ich złota i srebra. Tylko jeszcze jeden papierek. My żydzi wzbogaciliśmy się dzięki tym papierkowym zabawkom. Dzięki tej metodzie bierzemy pieniądze i w zamian dajemy papier. (15) (15) Problem ekonomiczny Ameryki i całego świata sprowadza się do problemu żydowskiego albo, jak powiedział Henry Ford: Kwestia pieniężna dobrze rozwiązana jest zakończeniem kwestii żydowskiej i każdej innej kwestii o zasięgu światowym . The International Jew (Międzynarodowy żyd) Tom III str. 221. Gdy zapytałem jak mieli zamiar tego dokonać, odparł: Po pierwsze przez kontrolę nad systemem bankowym mogliśmy kontrolować kapitał korporacji. Poprzez to uzyskaliśmy totalny monopol w przemyśle filmowym, sieciach radiowych i rozwijającej się telewizji. Przemysł poligraficzny; gazety, czasopisma i pisma techniczne już były w naszych rękach. Najlepszym miejscem przy żłobie było przejęcie publikacji materiałów szkolnych. Przez te środki mogliśmy kształtować opinię publiczną wedle naszych upodobań. Ludzie to głupie świnie, które chrząkają i kwiczą na taką nutę, na jaką im zagramy, czy to będzie prawda czy kłamstwo. KONTROLA NAD UMYSŁAMI Zapytany o to, czy żydzi obawiają się jakichś zagrożeń ze strony milczącej większości , Rosenthal roześmiał się i odrzekł: Nie ma czegoś takiego jak milcząca większość, bo my kontrolujemy ich owczy popęd. Istnieje co najwyżej bezmyślna większość i taką ona pozostanie tak długo, jak ich ucieczka od naszej nieustępliwości pozostaje narkotykiem w naszym przemyśle rozrywkowym. Poprzez kontrolowanie tego przemysłu staliśmy się panami, a naród niewolnikami. Gdy ciężar codziennego trudu staje się niemal niemożliwy do dźwignięcia, stosujemy zawór bezpieczeństwa w postaci chwilowej przyjemności. Telewizja i film dostarczają potrzebnej chwilowej rozrywki. Programy te są tak zaplanowane, aby docierać do zmysłów, emocji ale nie do logicznie myślącego umysłu. Przez to ludzie są tak zaprogramowani, aby odpowiadać na bodźce zgodnie z naszym życzeniem, ale nie zgodnie z rozumem. Nie milczą nigdy; ale też nie myślą. Kontynuując tę myśl na temat żydowskiej kontroli nad gojami Rosenthal powiedział: Wykastrowaliśmy społeczeństwo poprzez lęk i zastraszenie. Jego męskość istnieje tylko w połączeniu z kobiecym wyglądem. Będąc tak bezpłciowymi ludzie stali się posłuszni i łatwo nimi sterować. Jak wszystkie zwierzęta wykastrowane, nie kierują swoich myśli ku przyszłości i swemu potomstwu, ale ku bieżącej rozrywce i następnemu posiłkowi . (16). (16) Ten sposób myślenia wsparty jest przez przekonującą, choć niebiblijną doktrynę upojenia, która pozwala uciec od odpowiedzialności wypełnienia Bożej woli i prawa tutaj na ziemi. Uniesienie, to żydowska doktryna wymyślona dla naiwnych gojów . MANIPULACJA PRACĄ I PRZEMYSŁEM Temperatura rozmowy wzrosła gdy wspomniałem o przemyśle narodowym. Udało nam się podzielić społeczeństwo poprzez przeciwstawienie pracy zarządzaniu (17). (17) Socjalistyczny ruch robotniczy, wprowadzenie związków zawodowych, manipulacja płacami i cenami oraz rządowe regulowanie handlu były wymysłem żydów takich jak Karol Marks i Samuel Gomper. W rezultacie zniszczono wolną przedsiębiorczość. To chyba, było największe osiągnięcie, bo w rzeczywistości to jest trójkąt, choć widać tylko dwa jego punkty. W nowoczesnym przemyśle, gdzie istnieje kapitał, który my reprezentujemy, to wierzchołek. Zarządzanie i praca leżą u podstaw trójkąta. One stoją we wzajemnej opozycji, a ich uwaga nigdy nie jest skierowana na właściwy problem. Zarząd musi podnosić ceny, ponieważ wciąż wzrasta koszt kapitału. Robotnik musi otrzymywać coraz większą płacę, zarząd podnosi ceny, przez to tworzy się błędne koło. Nigdy nie krytykuje się naszej roli, która jest rzeczywistą przyczyną inflacji, ponieważ konflikt między pracą a zarządzaniem jest tak poważny, że żadna ze stron nie ma czasu na obserwację naszych poczynań. To nasze podnoszenie kosztów kapitału wywołuje inflację. M nie pracujemy, anie nie zarządzamy, a jednak ciągniemy zyski. Poprzez manipulację pieniędzmi kapitał, w który wyposażony jest przemysł nic nas nie kosztuje. Poprzez nasz bank narodowy, Federalny Bank Rezerw, rozszerzamy kredyt, który tworzymy z niczego, na banki lokalne (1 . (1 O tym jak pieniądz i kredyt są tworzone dosłownie z niczego mówi wybitna książka Leopolda Soucy, Fałszerze pieniędzy wydana Wyd. WERS w 1999 roku jako tom 1 serii wydawniczej Wokół doktryny Kredytu Społecznego . Książkę poprzedził wstępem śp., bp Zbigniew Józef Kraszewski. Seria wydawnicza Wokół doktryny Kredytu Społecznego , jak i prenumerata pisma kredytowców Michael jest dla katolika naszych czasów rzeczą obowiązkową. dop. K. Świtoń. One z kolei rozszerzają kredyt na przemysł. Tak więc robimy więcej niż Bóg, bo nasze bogactwo bierze się z niczego. Wygląda pan na zdziwionego! Niepotrzebnie! To prawda, robimy więcej, niż Bóg. Za pomocą rzekomego kapitału doprowadzamy przemysł, pracowników i zarząd do stanu zadłużenia wobec nas. Dług ten wzrasta i nigdy nie będzie spłacony. Przez ten wzrost przeciwstawiamy zarząd sile roboczej tak aby nie zjednoczyły się aby nas zaatakować i aby nie powstała utopia bez długów. Jesteśmy elementem niezbędnym, ponieważ nie wydajemy ani grosza. Zarządzanie może stworzyć swój własny kapitał i zatrzymać swój zysk. Jego dochody by rosły. Robotnicy także mieliby się lepiej, ceny produktów byłyby stałe, a dobrobyt przemysłu, robotników i zarządu byłby coraz większy. My żydzi wychwalamy pod niebiosa to, że głupi goj nigdy nie zauważył, iż jesteśmy pasożytami pożerającymi coraz większe porcje przemysłu, podczas gdy producenci otrzymają coraz mniej. KONTROLA NAD KAŻDĄ RELIGIĄ Po jakimś czasie tego żywego, ale szczerego wywiadu, p. Rosenthal wyraził swe myśli dotyczące religii. Religii także trzeba uczyć i my pracowaliśmy nad tą potrzebą (19) (19) Jak stwierdził żyd Karol Marks, Religia jest opium dla ludu . Przy naszej kontroli nad opracowaniem podręczników szkolnych i nad dostarczeniem informacji, potrafiliśmy utrzymać się na pozycji autorytetu w sprawach religii. Wielu naszych rabinów obejmuje profesorskie posady w rzekomo chrześcijańskich seminariach duchownych. Zadziwia nas głupota chrześcijan przyjmujących nasze nauczanie i uważających je za własne. (20) (20) Jest to jedna z górnych przyczyn zdobycia i kontroli nad narodami przez żydów przejęcie metod żydowskich. Jak zauważył Henry Ford: Chrześcijanin nie potrafi czytać Biblii bez zakładania żydowskich okularów, a więc odczytuje ją błędnie: The International Jew (Międzynarodowy żyd) Tom IV str. 238. W rezultacie nie słyszą słów Boga na dane tematy, ale słowa żydów. Judaizm to nie tylko nauczanie w synagodze, ale także doktryna każdego Kościoła chrześcijańskiego w Ameryce. Poprzez naszą propagandę Kościół stał się naszym największym poplecznikiem. To nam dało szczególne miejsce w społeczeństwie, ich wiara w kłamstwo, że my jesteśmy narodem wybranym , a oni gojami. Owe okłamanie dzieci Kościoła bronią nas do tego stopnia, że niszczą własną kulturę. (21) (21) Żydzi nie muszą przykładać ręki do każdego aspektu zniszczenia lub judaizacji chrześcijańskiej cywilizacji, ponieważ w wielu przypadkach posługują się swymi prozeitami lub frontem nieżydowskim . Ta prawda jest oczywista nawet dla tępaków; gdy popatrzą na historię, zobaczą, że wszystkie wojny były walką braci przeciwko braciom, abyśmy mogli zachować naszą kontrolę. Kontrolowaliśmy Anglię i Amerykę w czasie wojny rewolucyjnej, Północ w czasie wojny secesyjnej, Anglię i Amerykę w czasie wojen światowych. Poprzez nasz wpływ na religię udało nam się wciągnąć ignorantów chrześcijańskich w wojnę przeciwko nim samym, co zubożyło obie strony podczas gdy my zbieraliśmy finansowy i polityczny plon. Za każdym razem, gdy prawda wychodzi na wierzch, zbieramy po prostu nasze siły nieświadomych chrześcijan. Atakują oni uczestników krucjat nawet jeśli są członkami tych samych rodzin. (22) (22) Każdy, kto był w pierwszej linii ujawniających prawdę tej kwestii żydowskiej, może poświadczyć słowa Harolda Rosenthalda. Poprzez religię uzyskaliśmy całkowitą kontrolę nad społeczeństwem, rządem i gospodarką. Żadne prawo nie przeszło, zanim jego zalety nie zostały ogłoszone z ambony. Przykładem tego jest równość cywilizacji, która doprowadziła do integracji i w efekcie do przemieszania (23). (23) Por naukę o cywilizacjach Feliksa Konecznego. Tę myśl polskiego historiozofa warto by spopularyzować poprzez anglojęzyczne wydanie jego dzieł. Początki przetarł już Jędrzej Giertych poprzez wydanie Synopis of the Jewish Cywilization oraz On the plurality of Cyvilization dop. K. Świtoń. Naiwny kler poucza swych parafian, że jesteśmy szczególnym, wybranym narodem, a za chwilę twierdzi, że wszystkie cywilizacje są równe. Ich niezdecydowanie nie zostało dotąd odkryte. Tak więc my żydzi cieszymy się szczególną pozycją w społeczeństwie, podczas gdy inne narody są takie same. To dlatego wymyśliliśmy oszustwa na temat równości, redukując wszystkie narody do niższego poziomu. Uczono nas, że nasze obecne działania gospodarcze są dobre, a więc chrześcijańskie. Te papugi na ambonach wychwalają naszą dobroć za to, że pożyczamy im pieniądze na budowę świątyń i nie zdają sobie sprawy z tego, że ich własne Pismo święte potępia lichwę. Ochoczo płacą wygórowane odsetki. Poprowadzili społeczeństwo pod naszą kontrolę tym samym sposobem. Politycznie rzecz biorąc, przyjmują błogosławieństwo demokracji i nie rozumieją, że poprzez demokrację uzyskaliśmy kontrolę nad ich narodem. Ich Pismo (24) (24) Zwróćmy uwagę, że Rosenthal zawsze określa Biblię jako ich Pismo chrześcijan, gojów, nigdy jako nasze lub żydowskie Pismo. uczy o życzliwych albo despotycznych formach rządów zgodnie z zaleceniami tego Pisma, podczas gdy demokracja to rządy gawiedzi, którą my kontrolujemy poprzez ich Kościoły (25), (25) Autor zapewne anglosaski protestant pisze o Kościołach kontrolowanych przez żydów. Ma tu na myśli zapewne dziesiątki lub setki Kościołów, denominacji i sekt protestanckich, które są wprzęgnięte w myśl i ideę rabinicznego judaizmu. Tak naprawdę jedynym bastionem najzacieklej atakowanym przez judaistyczną wścieklicę i ich protestanckich zjudaizowanych pachołków jest święty Kościół katolicki jedyna, na tym świecie ostoja Wiary Chrystusowej i Prawdy dop. K. Świtoń. nasze media i instytucje gospodarcze. Ich religia jest tylko kolejnym kanałem, poprzez który możemy sterować siłą naszej propagandy. Głupota ich religijnych marionetek jest gorsza przez ich tchórzostwo, bo łatwo dają sobą rządzić. ŚWIATŁO NADZIEI Rzadko ktoś o taki jak p. Rosenthal odkrywa swą duszę. Myślę, że jakaś siła zmusiła tego człowieka od odkrycia, co napisane poniżej. Ponieważ nie wierzymy w życie po śmierci, wszystkie nasze wysiłki skierowane są na teraz . Nie jesteśmy tak głupi jak i wy i nie zaakceptujemy nigdy ideologii zakorzenionej w ofierze. Gdy wy będziecie żyć i umierać dla dobra wspólnego, my będziemy żyć i umierać tylko dla siebie. Idea ofiary z samego siebie jest wstrętna dla żydów. Jest wstrętna dla mnie. Żadna sprawa nie jest warta tego, by z nią umrzeć, bo śmierć to koniec. Jednoczymy się tylko, aby przetrwać. Jak grupa wilków jednoczy się, by zaatakować ofiarę, ale potem rozprasza się, gdy każdy się naje, tak my żydzi jednoczymy się w obliczu niebezpieczeństwa nie aby zachować naszą społeczność, ale aby ratować własną skórę. Ta postawa przenika cały nasz byt i filozofię. Nie jesteśmy twórcami, bo tworzenie przyniosłoby korzyść innym. My jesteśmy odbiorcami i interesuje nas tylko zaspokojenie własnych potrzeb. Zrozumieć naszą filozofię znaczy zrozumieć słowo zdobyć . My nie dajemy, a tylko bierzemy. Nie pracujemy, ale czerpiemy korzyść z owoców cudzej pracy. Nie tworzymy tylko zbieramy. Nie jesteśmy twórcami, tylko pasożytami. Fizycznie żyjemy wewnątrz społeczeństwa, ale duchowo jesteśmy mu dalecy. Praca oznacza wytwarzanie, a najwyższą formą pracy jest tworzenie. Wasza cywilizacja zawsze pracowała dla satysfakcji z tego co wytworzyła. My nidy nie pracujemy dla korzyści innych, tylko dla własnej. Wykorzystaliśmy ten wasz stosunek, aby uzyskać korzyść. Wy pracujecie dla radości jaką daje wam wytwarzanie, a nigdy nie obchodzi was zapłata. My używamy waszą produkcję za marną zapłatę i zamieniamy ją w fortunę. Do niedawna duma z pracy przewyższała żądania wysokich zarobków. My jednak zdołaliśmy uczynić społeczeństwo niewolnikami pieniądza prowokując je do pogoni za pieniądzem. Nawróciliśmy tych ludzi na naszą filozofię brania i zdobywania tak, że nigdy nie będą zadowoleni. Niezadowoleni ludzie są pionkami w naszej grze o zdobycie świata. Tak więc zawsze szukają i nigdy nie znajdą zadowolenia. A gdy szukają szczęścia poza sobą, stają się naszymi dobrowolnymi sługami. Wasz naród nie zdaje sobie sprawy, że dajemy mu tylko bezwartościowe bawidełka, które nie mogą przynieść spełnienia. Ludzie dostają coś do zabawy, używają tego i nie są zadowoleni. Dajemy i następną rzecz. Dajemy nieskończoną liczbę zewnętrznych rozrywek, tyle, że życie nie może znów się obrócić do wewnątrz, aby znaleźć ostateczne spełnienie. Uzależniliście się od naszego lekarstwa, dzięki któremu staliście się panami (26) (26) Dlatego też Chrystus powiedział: uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów (Mt 16.6) Było to ostrzeżenie przeciwko ich talmudyczno-babilońskim doktrynom, które dojrzewają w umysłach ludzkich i przenikają do społeczeństwa tak długo, aż filozofia ta ich nie zniewoli (Kol. 2. . Na tym podstawowym kłamstwie, które opierają się z kolei inne kłamstwa. Naszą największą obawą jest to, aby nie wydało się to oszustwo, bo będziemy skończeni jak tylko opinia publiczna dowie się prawdy i przedsięweźmie właściwe środki. (27) (27)Jedną rzeczą jest odkryć prawdę, inna zrozumieć ją, a jeszcze inną wszczęcie działania. Prawda jako taka nie ma wartości dopóki nie jest wykorzystana lub zastosowana. Staje się oczywiste, że nawet tu w Ameryce coś się budzi. Mieliśmy nadzieję, że przez nasze zniszczenie chrześcijańskich Niemiec każdy temat nas dotyczący będzie tabu. Jednak wydaje się, że następuje odrodzenie w tym narodzie, który tak ściśle kontrolowaliśmy. Obecnie rozważamy plany szybkiego wycofania się. Wiemy, że gdy rozbłyśnie światło, nie będzie dla niego żadnej przeszkody. Wszystkie nasze wysiłki tylko wzmocnią to światło i przyciągną do niego uwagę.. Boimy się, że światło pada już na różne ruchy w tym kraju. Zadziwia nas, jak wam się udało dotrzeć do ludzi, skoro my zamknęliśmy wszystkie drzwi. Obawiamy się, że jest to znak nadchodzącego pogromu, który nastąpi wkrótce w Ameryce (2 . (2 Pogrom to odwet i masakra grupy ludzi.Taki pogrom został odnotowany w Biblii, gdy mowa o upadku tajemnicy Babilonu (Ap. 18 lub o zniszczeniu Goga (Ez 39) czy Edomu (Ab). Amerykanie uświadomili sobie, że my ich kontrolujemy, i to jest nasz fatalny błąd. Ten naród nie może być krajem ludzi wolnych dopóki jest to kraj żydów (29). (29) Jest to pojęcie niezrozumiałe dla większości patriotów. Patrioci spędzili mnóstwo czasu zwalczając Rezerwę Federalną, media, Kongres lub rząd. Jednak to są tylko narzędzia używane przez żydów przeciwko gojom . Problemem nie są narzędzia czy środki, ale siła, która je kontroluje. To będzie objawienie, które stanie się naszą zgubą. Naród amerykański dał sobą sterować poprzez propagandę, jako że pióro jest potężniejsze od miecza. Morderstwo uchodzi nam płazem, a wszystko co robią goje, to gadanie, które jest nieskuteczne, ponieważ my, mistrzowie propagandy, zawsze publikujemy sprzeczne dane. Gdyby chrześcijanie przyjrzeli się historii i zastosowali tę lekcję przeszłości, wtedy pióro zostałoby z pogardą odrzucone, a miecz władałby z całą mocą (30). (30) Powtórka z historii dobrze wpłynęłaby na nasze umysły i wykazałaby, że kraje europejskie rozwiązywałyby problem żydowski tylko za pomocą siły i wygnanie. Dotąd umykaliśmy od miecza, a jedynym odwetem było czasopismo bez znaczenia czy też broszura w nielicznym nakładzie. Ich pióro nie dorównuje naszemu, ale nasza ciągła obawa polega na tym, że mogą otworzyć oczy i zobaczyć, że żadnej zmiany nie dokonano za pomocą pióra. Historię pisze się krwią, nie atramentem. Żaden list, artykuł czy książka nie zjednoczy ludzi, ani nie powstrzymały tyranów. Rozumiemy tę zasadę i wciąż namawiamy ludzi, aby pisali do Prezydenta, Kongresu i lokalnych środków przekazu. Bezpiecznie wykorzystujemy, zastraszamy i pozbawiamy przywilejów chrześcijan-Amerykanów tak długo, jak mają iluzję informowania mas poprzez drukowane słowo. Biada nam, jeśli zauważą kiedyś bezpłodność tych metod, odłożą pióra i podniosą miecz. Historia potwierdza fakt, że pasja obudzonej mniejszości, bez względu na jej liczebność, wyzwala wystarczającą ilość siły, aby obalić największe imperium. Ruchy, które kontrolują bieg wydarzeń nie spoczywają na bezwolnej większości, ale na czystej sile aktywnej mniejszości. Wola to potęga, a nie liczba, bo silna wola zawsze pociągnie masy! (31) (31) Badając zasięg żydowskiej władzy nad Ameryką Henry Ford stwierdził, że ta kontrola da się wytłumaczyć tylko żydowską wolą i siłą . The International Jew (Międzynarodowy żyd), 1920. Tom I str. 210. Znów jesteśmy bezpieczni tak długo, jak silniejsza jest nasza wola, lub jak długo wola ludzi jest źle ukierunkowana, rozproszona i pozbawiona przywództwa. Nie zostaniemy usunięci za pomocą słów, ale siłą! (32) (32) Czy to nie byłby logiczny i właściwy kierunek działania potrzebnego dla pozbycia się z kraju jakichkolwiek napastników czy wrogów? Mądrość pana Harolda Rosenthala została przedstawiona w sposób uczciwy i dokładny. Powstaje teraz pytanie: CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY OCHRONIĆ NARÓD I KAŻDEGO OBYWATELA PRZED TĄ SIŁĄ??? Ci z nas, którzy brali udział w walce o uratowanie naszego wielkiego niegdyś narodu przez tyle lat być może stali się nieczuli, niezbyt wrażliwi na te okropne rzeczy dziejące się wokół nas. Muszę jednak przyznać, że FAKTY przekazywane przez Harolda Wallace a Rosenthala zrobiły na mnie wrażenie. Wywiad z nim, czy też jego wyznania, pomogły ukazać w dziennym świetle rzeczywistość, o której my weterani walki o prawdę i wolność wiedzieliśmy od dawna, ale twarda rzeczywistość żydowskiej perfidii jest tym bardziej szokująca, gdy zbierzemy wszystkie fakty w jedną całość. P. Rosenthal, dawniej wpływowy żyd, czuł się dumny z tego, że był ważnym elementem całej machiny kontroli nad mediami oraz niewidzialnego rządu, w którym polityczna władza nie ma nic do powiedzenia bez aprobaty żydów. Podkreślić tu należy kilka znamiennych uwag p. Rosenthala: – Naród amerykański nie jest odważny i żydzi szydzą z jego głupoty. – Władza żydowska wynika z ich pieniędzy, a władza pieniądza daje im możliwość przeprowadzenia mistrzowskiego planu zdobycia świata poprzez propagandę. – W Ameryce istnieje bezmyślna większość – Perfidia żydów polega na przeciwstawieniu świata pracy zarządzaniu. – Żydzi wierzą, że Chrystus był zwykłym człowiekiem – Żydzi są pasożytami, którzy uzyskali kontrolę nad naszym społeczeństwem, rządem, i gospodarką dzięki swojej religii. – Istnieje mit, że żydzi to naród wybrany . – Wielkim kłamstwem jest to, że żydzi tworzą grupę religijną, a nie naród. – Żydzi obawiają się, że ktoś odkryje kim są. Zaczynamy odkrywać tajemnice komunizmu i światowego syjonizmu, które chcą kontrolować nasz naród, a żydzi i ich skorumpowane media powoli zaczynają przyznawać, jak powiedział Rosenthal, że zmuszamy ich do asekuracji. Uwierzcie nam, Drodzy Czytelnicy, to będzie szok dla świata żydowskiego, gdy wszystkie fakty dostaną się do publicznej wiadomości i gdy odkryją, ze mamy informacje z pierwszej ręki od żyda poważanego dawniej w kręgach rządowych i to właśnie ten raport może odkryć tajemnice . Jeśli z waszą pomocą materiał ten dostanie się w ręce innych Obywateli w całym kraju, to może to pomóc w rozpoczęciu właściwego działania. Jak zauważyliście, spisek żydowski ma zredukować naszą populację, tak abyśmy byli posłuszni kontrolowanej przez żydów, międzynarodowej dyktaturze utworzonej przez żydowskich syjonistów i komunistów. To się dzieje i będzie się działo jeśli naród amerykański pozwoli się opanować (33) (33) Ignorancja i apatia jest zaproszeniem dla żydów, aby usidlili ludzi w sieci planów socjalistycznych. Owi jednoświatowcy , którzy kierują biurokracją w Waszyngtonie, pozwolili, aby ponad 12 milionów obcych przybyło do tego kraju nielegalnie ze wszystkich krajów świata włącznie z Chinami i Meksykiem. W ich posiadaniu są stanowiska pracy, których liczba przekracza liczbę naszych bezrobotnych. Ta broszura ma być bronią, za pomocą której otworzymy masom oczy. One wiedzą, że coś jest nie tak, ale nie wiedzą co zrobić. TERAZ im pokażemy. Tylko znajomość prawdy może doprowadzić do działania. Tak więc ważne jest rozprowadzenie tych dowodów pośród tysięcy, aby zwycięstwo znalazło się w zasięgu ręki. Choć broszura ta nie jest obszerna, jej treść zwróci uwagę niemal każdego czytelnika. Dlaczego? Ponieważ dotyka ona każdego mężczyznę, każdą kobietę i każde dziecko w Ameryce. Tak, nawet na całym świecie. TO WAŻNE! Nie ma innego dokumentu o takim znaczeniu. To ma związek z prawdą na temat życia i śmierci. Rewelacje zawarte w niniejszym dokumencie są szokujące i trudno w nie uwierzyć tym, którzy nie wyobrażają sobie tak złych intencji. P. Rosenthal był dumny z tego, że mógł odkryć niektóre tajemnice, które wychodzą na jaw gdy słuchamy każdego wypowiadanego słowa. Naród żydowski jest wrogiem WSZYSTKICH narodów. Już wpadli w panikę gdy zwrócono ich uwagę na ten dokument. Niech was Bóg strzeże! To wezwanie Boga na pomoc nie jest pustym gestem. Moja wiara chrześcijańska pozostaje nienaruszona. Niech Bóg strzeże naszego narodu , nawet jeśli obecnie jesteśmy więźniami monopolu propagandy posiadanego przez garść wywrotowców i manipulatorów. Z Jego pomocą możemy zrzucić jarzmo i zerwać więzy, tak aby większość poprzez godną reprezentację mogła domagać się uznania w dążeniu do wolności w świetle Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. OSTRZEŻENIE Publikacja tego materiału niesie za sobą pewne ryzyko. Jego autor 13 marca 1978 roku został brutalnie pobity. Ale ryzykowałem życie już wcześniej i jestem gotów zrobić to znowu, o ile to, co wiem, dojdzie do wiadomości kilku milionów ludzi. Nagroda, którą otrzymują obrońcy prawdy bez względu na cenę, podobna jest do tej, którą otrzymał nasz Pan gdy sprzeciwił się diabłu. Gdy diabeł odszedł, jak mówi Pismo święte, aniołowie przystąpili i usługiwali Mu . Stoimy w obliczu ostatecznej bitwy. Musimy zrobić wszystko, aby posłać słowo …włącznie z modlitwą. (34). (34) Boży plan ma na celu uwolnić naród od obcej niewoli jeśli upokorzy się mój lud, nad którym wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg. Ja z nieba wysłuchałem i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę (2Krn 7.14, a także Pwt 30, 1-4; 1 Krt 8,33-34). Gdy przeprowadziłem wywiad z Haroldem Rosenthalem, wiedziałem, że to, co mówi, było mocne i miałem przekonanie, że jego treść obudzi wielu, którzy byli niedowiarkami. Interesujące, jak ten dokument potwierdza Protokoły mędrców Sjonu . Można by go nazwać Osobistym Protokołem wydanie z 1979 roku . Każdy, kto nie wie, że zorganizowane żydostwo jest podżegaczem światowego komunizmu i międzynarodowego syjonizmu oraz konspiracji mającej zniszczyć cywilizację chrześcijańską, jest zbyt naiwny i nieświadomy, aby zajmować się sprawami, z którymi mamy do czynienia. Nienawidzący Chrystusa żydzi i konspirujący przeciwko naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu, cieszą się bardzo z tych konserwatystów, którzy bronią żydów i mówią o różnych niebezpieczeństwach, tylko nie o ukrytej ręce spiskowców żydowskich, korzeniu wszelkiego zła, które zagraża chrześcijańskiej cywilizacji. (35) (35) Chciwość pieniędzy jest korzeniem wielkiego zła (1 Tym 6.10); żydzi wykazują więcej od innych ludów, miłość do pieniędzy i instynktownie pragną zdobyć tyle dóbr, ile mogą, bez względu na środki lub krzywdę, jaką mogą spowodować. Ową złą siłą jest ANTYCHRYST , o którym mówi w 2 liście św. Jana, że ten jest Antychrystem, kto zaprzecza Ojcu i Synowi. Konserwatywni Amerykanie broniący żydów, świadomie lub nieświadomie pomagają w zniszczeniu naszego kraju. W rezultacie ŻYDZI RZĄDZĄ SPISKUJĄ ABY RZĄDZIĆ ŚWIATEM JESTEŚMY W NIEWOLI CZY MOŻEMY UCIEC??? – tak tylko wtedy, gdy konserwatyści broniący żydów, pomagający Antychrystowi syjonistycznemu dzielić i rządzić, usłyszą, przyjmą prawdę, pójdą za ostrzeżeniem naszego Zbawiciela (J 8,44; Mt. 23,12), nie będą uważali, że nie wiedzą lepiej od Niego, i jeżeli się zjednoczą z prawdziwymi Amerykanami, którzy znają PRAWDĘ, w walce o zachowanie Kraju, wtedy możemy uciec od szponów NAJGORSZYCH WROGÓW CHRYSTUSA żydowskich antychrystów, to jest JEDEN z najważniejszych sposobów uratowania naszego Kraju. Oznacza to, że ktokolwiek zapomni lub ominie żydowską kwestię, czy to przez nieświadomość, czy strach, nie może nauczać, nie może być nauczycielem czy osobą publiczną. Oznacza to, że każdy, kto naraża bezpieczeństwo kraju na szwank, każdy jednoświatowiec , spiskowiec, syjonista służący antychrystowi, który pozostaje wierny innemu krajowi i wszyscy agenci ZDRAJCY MUSZĄ ZOSTAĆ WYGNANI PRZEZ PRAWDZIWYCH AMERYKANÓW Z KAŻDEGO STANOWISKA WŁADZY I WPŁYWU W TYM KRAJU I ZAMIAST NICH POSTAWIĆ NA STRAŻY PRAWDZIWYCH AMERYKANÓW. To jest droga, od której zaczął nasz Kraj i dzięki niej możemy być uratowani. CZĘŚĆ II Naszym bogiem jest Lucyfer Większość żydów nie lubi się do tego przyznawać, ale naszym bogiem jest Lucyfer . Jest to wypowiedź Harolda Wallace a Rosenthala, byłego asystenta d/s administracji senatora Jacoba K. Javitsa, który w 1980 r., przegrał wybory. Ja, Walter White, przez ostatnie 17 lat dyrektor konserwatywnego miesięcznika Western Front , dowiedziałem się o przechwałkach p. Rosenthala w Waszyngtonie i to mnie zachęciło do spotkania z nim i przeprowadzenia wywiadu (za opłatą). P. Rosenthal publicznie oświadczył, że żydzi całkowicie zdominują cały świat i że kontrolują każdy aspekt życia publicznego w Ameryce i każdy element środków masowego przekazu. W końcu p. Rosenthal i ja spotkaliśmy się, przeprowadziłem z nim wywiad i nagrałem go za zgodą Rosenthala. W czasie tego spotkania Rosenthal stał się niecierpliwy, niegrzeczny i wulgarny (wszystko co usłyszeć można na kasecie), a także domagał się wyrównania finansowego zanim skończyłem zadawanie pytań. Ponieważ cały wywiad był długi, w 1977 r., opublikowaliśmy tylko jego część pod tym samym tytułem: Ukryta tyrania . Kopie tego dokumentu (część I ) poszukiwane były przez ludzi z całego świata. Wydajemy teraz część II. Pewien Czytelnik ze wschodnich Stanów USA przekazał mi wiadomość, że Ukryta tyrania (cz. I) dotarła do 3.5% czytelników w USA. Jeśli to prawda, to część I dokumentu została przeczytana przez ponad 7 milionów ludzi. Gdy zacznie krążyć część II wywiadu, jego wydźwięk może być jeszcze silniejszy. Zależy to od was, Czytelników. Zanim się do końca porozumieliśmy, ustaliłem z p. Rosenthalem, że odpowie na nieograniczoną liczbę pytań z całą uczciwością i przy wykorzystaniu swych możliwości. To przez tę umowę sprzeciwiłem się Rosenthalowi pod koniec wywiadu i zarzuciłem mu nieuczciwość wobec mnie. Dotyczyło to odpowiedzi na pytanie: Czy wie pan dlaczego zaczęła się ta historia z żydami jako narodem wybranym . Wtedy powiedział: Większość żydów nie lubi się do tego przyznawać, ale naszym bogiem jest Lucyfer a więc nie kłamałem jesteśmy jego narodem wybranym. Lucyfer jest istotą żywą . Nadal szukamy organów rządowych, które by zbadały stwierdzenia Harolda W. Rosenthala. Bo takie stwierdzenia według mnie nazywają się ZDRADĄ . Przejdźmy teraz do dalszej części rozmowy z Haroldem Rosenthalem. W: Panie Rosenthal, gdy prawda ma zostać opublikowana, gdy wychodzi na wierzch czego pan oczekuje od ludzi na całym świecie, jak według pana postąpią z żydami? R: Wydawało mi się, że wywiad został zakończony. W: Bardzo mnie to interesuje i to pytanie wymaga pańskiej odpowiedzi. R:Już zakończyliśmy rozmowę, a teraz pan od nowa próbuje mnie sondować. Dałem już panu kamienne tablice , a pan chce więcej. W: Co to znaczy? Co to są kamienne tablice? R: Nie ważne i tak byście nie zrozumieli, wy, chrześcijanie! W: Więc teraz pan mnie potępia, bo jestem chrześcijaninem. Wydawało mi się, że prowadziliśmy rozmowę, jakby dotyczyła ona interesów, nieprawda? R: (Mamrocze coś pod nosem). W: Cokolwiek to oznacza, używa pan słów, których nigdy dotąd nie słyszałem. Czy mówi pan po angielsku? R: Powiedziałem ………………… W: Czy może pan to przeliterować? R: (Literuje M-I-S-C-H-A-H i wyjaśnia, że to należy do podstaw Talmudu). Dajemy temu spokój. Do niczego nie dojdziemy zakończyliśmy rozmowę i tu kończy się nasza umowa. W: Czy boi się pan odpowiedzieć na pytanie, które postawiłem? R: Do diabła, kim według pana jestem? Nie boję się odpowiadać na żadne pytania, ale podałem panu wystarczającą ilość informacji, aby napisać książkę. W: Czy nie zapłaciłem panu za to, zgodnie z umową? R: Tak, pewnie, ale chce pan pytać jeszcze więcej. Dobrze, chce pan usłyszeć moją opinię co ludzie pomyślą, gdy to wszystko przeczytają. W: To nie było dokładne pytanie, ale proszę dalej. R: Nie obchodzi mnie co pomyślą. Poza tym, kiedykolwiek się to stanie, pan i ja będziemy martwi. Czy to pana zadowala? W: Mieszka pan, panie Rosenthal, w Ameryce. Naszym obowiązkiem jest przestrzegać praw naszego Kraju. Wasza religia uczy, że możecie składać przysięgi, np., takie, jakie składa się przy obejmowaniu stanowiska politycznego, i jeżeli wam nie odpowiada, możecie zaprzeczyć, jakobyście ją złożyli. Tutaj mam kopię żydowskiego dokumentu zwanego Kol Nidre, a jego autentyczność jest stwierdzona (36) (36) Kol Nidre ( wszystkie przyrzeczenia ) znaleźć można w jednej z ksiąg Talmudu, Nedarim (przysięgi), są one odczytywane co roku w synagodze w Dniu Pokuty. Prawo na to pozwala, aby wszystkie przyszłe zobowiązania, przysięgi i obietnice złożone przez żydów były uważane za odwołane, wybaczone, anulowane, nieważne, bez znaczenia . To pozwala żydom kłamać i oszukiwać innych. R: Cóż, żaden żyd nie praktykuje składania przysięg, tego jestem pewien. W: A jednak praktykują to za pozwoleniem rabina. R: Do pewnego stopnia. Może wtedy, gdy jest to komuś potrzebne. W: Czy to nie grzech? R: Może według waszego pojęcia. Mówiłem panu pan i ja jesteśmy inni. Jesteśmy różnymi ludźmi. Wasze przekonania są całkowicie odmienne. Nas tak wychowano od stuleci, więc dla nas nie jest grzechem złożenie przysięgi i złamanie jej. Tak mówi nasza nauka. (37) (37) Ta kwestia różnic charakteru podejmowana była przez wielu żydowskich pisarzy i mężów stanu, porusza ją też historia i nauka. A jednak chrześcijanie nadal wierzą w żydowskie kłamstwa, że wszyscy jesteśmy tacy sami i równi … W: Mam jeszcze jedno pytanie, najważniejsze ze wszystkich. R: Posłuchaj pan, jeśli chce pan posuwać się dalej, mój czas to pieniądz. Mamy umowę i pan ją narusza. Ma pan to wszystko na kasetach i proszę pamiętać, umówiliśmy się, że weźmie pan z tego materiału cokolwiek się panu będzie podobało, ale taśmy pod żadnym pozorem nie będą powielane. Mają zostać zniszczone. Jeśli złamiesz umowę, White, odetniemy ci ku…. W: Kto to są MY? R: Zastanów się, a dojdziesz do tego. Ty nie chcesz kłopotów. Podobnie jak ja. Dotrzymaj umowy i nikomu nie stanie się krzywda. Teraz dawaj resztę moich pieniędzy. W porządku? W:Mam zamiar dotrzymać umowy i ma pan moje słowo honoru, że te taśmy zostaną wykorzystane tylko do przygotowania książki. Żadnych nieporozumień. Taka jest umowa: ja słowa dotrzymam. Dostanie pan pieniądze za chwilę. R: Mam przyjaciół, White, znam mnóstwo ludzi i nie chcę, aby czytali rzeczy przypisane mnie, których nie powiedziałem. Nie obchodzi mnie co ty, albo ktokolwiek inny myśli ale nie chcę drukowania kłamstw tylko pytania i odpowiedzi z tego wywiadu. W: W tej sprawie rozumiemy się świetnie, panie Rosenthal. Teraz proszę, moje pytanie! R: Strzelaj pan! Ale proszę pamiętać, że potrzebuję pieniędzy. W: Zapewne uczył się pan o tym, czy też ma pan jakieś osobiste przekonanie co do tego, kiedy i dlaczego zaczęł

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s


%d blogerów lubi to: